Poziv za dostavu ponuda za izradu Akcionog zagovaračkog plana u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginalizovanih grupa u FBiH

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu Akcionog zagovaračkog plana u oblasti ekonomskog osnaživanja žena

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

S ciljem uvida u stanje ekonomskih prilika za žene pripadnice marginalizovanih grupa u FBiH s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu Akcionog zagovaračkog plana pripadnica marginalizovanih grupa u FBiH.

CILJ:

Fondacija CURE raspisuje poziv za potrebe izrade Akcionog zagovaračkog plana.

Akcioni zagovarački plan će biti urađen uz konsultacije s Timom Fondacije CURE i uz korištenje istraživačkih nalaza publikacije: Kroz ekonomsku stabilnost do slobode: analiza aktuelnih propisa i praksi u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje, autorica Jasmine Čaušević i Maide Zagorac.

Akcioni zagovarački plan u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginalizovanih grupa, treba da ponudi plan zagovaračkih aktivnosti s kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim ciljevima za poboljšanje položaja žena pripadnica marginalizovanih grupa s posebnim fokusom na žene preživjele nasilje u porodici. Cilj je da Akcioni zagovarački plan pruži konkretne mjere kojima će se u periodu od minimalno jedne do maksimalno pet godina omogućiti izmjene javne politike u oblasti zapošljavanja i/ili samozapošljavanja žena pripadnica marginalizovanih grupa, osobito žena preživjelih nasilje u porodici. Autorica/ce Akcionog zagovaračkog plana će izraditi dopise i preporuke za nadležna ministarstva u svrhu daljih zagovaračkih strateških pravaca Fondacije CURE u navednoj oblasti

USLOVI:

Iskustvo u procesima zagovaranja i lobiranja i kreiranju Akcionih zagovaračkih planova.

*Prednost pri odabiru će imati autori/ice koji/e posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

PRIJAVA:

  • Biografija sa detaljnim informacijama o lobističkom i zagovaračkom iskustvu;
  • Pismo motivacije max. 500 riječi;
  • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;
  • Ponuda treba biti sačinjena na engleskom jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge s bankovnim podacima.

ROKOVI: Finalnu verziju akcionog zagovaračkog plana potrebno je dostaviti Fondaciji CURE do 15.11.2019. godine.

 Obaveze Fondacije CURE:

  • Pružanje logističke podrške za potrebe izrade navedenog dokumenta u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na nivou FBiH;
  • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživača/ica ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
  • Pregled i finaliziranje dokumenta;
  • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Izrada navedenog dokumenta jedan je od aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Feminist policy advocacy in Bosnia and Hercegovina” koji podržava Kvinna Till Kvinna.

Kranji rok za slanje prijave: ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA SE PRODUŽAVA DO 15.11.2019.

Putem  e-maila: vildana@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16., 71 000 Sarajevo

Telefon/Fax: +387 33 207-561

E-mail: vildana@fondacijacure.org

 

 

 

Također vam se može svidjeti…