Mi smo

#feminizam #aktivizam #umjetnost #ženska ljudska prava #pozitivne_promjene #mlade_žene #marginalizovane_grupe #umrežavanje #herstory #siguran_prostor #osnaživanje #solidarnost #agentice_promjena #angažovana_umjetnost #NULTA_tolerancija_prema_nasilju #PitchWise #ženski_sud #ženska_mreža #istraživanja #16_dana_aktivizma #neformalna_edukacija

Fondacija CURE

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene u svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

Nagrade i zahvalnice

Fondacija CURE dobitnica je više nagrada i zahvalnica od kojih izdvajamo:

Fondacija CURE dobitnica je Srebrne pahuljice, nagrade Sloboda i IPC/SWF Srebrnog stabla za humanizam i doprinos razvoju ljudskih prava u BiH koje su dodijeljene u okviru Sarajevske zime. U Madridu, Fondacija je dobila nagradu za pozitivan primjer prakse rada na temu „Rodno uvjetovano nasilje, nasilje u mladenačkim vezama: pogled iz drugog ugla”. Potom, dobila je Zahvalnicu Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za doprinos u radu i realizaciji radionica kao i Zahvalu SHL-a (Schüler Helfen Leben) za doprinos Akademiji za mlade lidere u civilnom društvu. Direktorica Fondacije CURE Jadranka Miličević dobitnica je nagrade Snaga izvrsnosti u kategoriji Društveni angažman koju dodjeljuje Udruženje poslovnih žena BiH. Fondacija CURE dobila je i Zahvalnicu Ministarstva sigurnosti BiH za izradu Analize i Kontrolne liste za uvođenje rodne ravnopravnosti u zaštitu i spašavanje i smanjenje rizika od katastrofa. Dokument je izrađen u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i predstavnicima/ama institucija nadležnih za zaštitu i spašavanje koje su implementirale aktivnosti IPA DRAM programa u Bosni i Hercegovini.

Misija

Fondacija CURE, kao prepoznata feministička organizacija, radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja kroz edukativne programe, istraživanja, analize i javno zagovaranje, lokalno i regionalno umrežavanje, angažiranu umjetnost i aktivizam za sve žene, djevojke, djevojčice, aktivistkinje i feministkinje za njihovo aktivno i odgovorno učešće u pozitivnim društvenim promjenama,izgradnji mira i kreiranju inkluzivnog i održivog ženskog pokreta.

  • feminizam, aktivizam, umjetnost, agentice promjena…

Vizija

Fondacija CURE zalaže se za ravnopravnost žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, posebno onih iz društveno marginaliziranih skupina, za društvo bez patrijarhalnih normi, u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija i gdje su žene prepoznate kao odgovorne pokretačice i nositeljice pozitivnih društvenih promjena, te ravnopravno donose odluke u društvu.

Fondacija CURE nastoji doprinijeti kreiranju održivog i solidarnog ženskog pokreta koji uvažava generacijske i sve druge razlike, ima kapacitet, znanja i snagu da pokrene, podrži i iznese procese koji će dovesti do poboljšanja položaja žena, kao i drugih marginaliziranih društvenih skupina.

  • solidarnost, siguran prostor, nulta tolerancija prema nasilju…

Strateški ciljevi Fondacije CURE

za period 2021. – 2023.

Opći cilj

Suprotstaviti se diskriminaciji, homofobiji, nasilju i retradicionalizaciji društva, u savezništvu s ostalim posvećenim ženskopravaškim organizacijama i podržavajućim akterima/cama.

Strateški Cilj 1

Zagovaračkim inicijativama i dinamičnim dijalogom s donositeljicama i donositeljima odluka, doprinijeti smanjenju fašizma, usprotiviti se retradicionalizaciji i doprinijeti razvoju demokratskog političkog ambijenta i orijentacije ka EU integracijama.

Strateški Cilj 2

Razviti i provesti prepoznatljive obrazovne i umjetničke programe feminističkog pristupa pravdi koji se bore protiv rasta desnice i promoviraju vrijednosti mira i tolerancije u BiH i regiji.

Strateški Cilj 3

Aktivno raditi na daljem razvoju Fondacije CURE kao funkcionalne i održive organizacije liderki i nositeljica feminističkog pokreta u BiH u kojoj zadovoljne članice postižu svoj maksimalni potencijal.

Naše biografije

Ko su članice tima FONDACIJE CURE?

Fondacija CURE zapošljava talentirane, obrazovane i snažne žene čiji aktivizam i entuzijazam predstavlja najveći kapital organizacije. U provođenju svojih programa, CURE integriraju principe ženske solidarnosti, te nesebično dijeljenje kompetencija, znanja i iskustava kako bi osnažile svaku pojedinku i uticale na stvaranje pozitivnih promjena u društvu, provodeći direktne programe i dijeleći materijale, resurse i informacije s drugima.

Jadranka Miličević

Direktorica i suosnivačica Fondacije CURE

Vedrana Frašto

Programska menadžerica

Stela Kovačević

Finansijska i administrativna menadžerica

Medina Mujić

Glasnogovornica

Denija Hidić

Koordinatorica projekta

Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH

Lana Klasić

Finansijska asistentica

Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta

Saša Radulović

Koordinatorica za rad sa volonterkama

Sanda Udovčić

Pravno finansijska asistentica

Jadranka Miličević

Direktorica i suosnivačica Fondacije CURE

Vedrana Frašto

Programska menadžerica

Stela Kovačević

Finansijska i administrativna menadžerica

Medina Mujić

Glasnogovornica

Denija Hidić

Koordinatorica projekta

Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH

Lana Klasić

Finansijska asistentica

Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta

Saša Radulović

Koordinatorica za rad sa volonterkama

Sanda Udovčić

Pravno finansijska asistentica