Mi smo

#feminizam #aktivizam #umjetnost #ženska ljudska prava #pozitivne_promjene #mlade_žene #marginalizovane_grupe #umrežavanje #herstory #siguran_prostor #osnaživanje #solidarnost #agentice_promjena #angažovana_umjetnost #NULTA_tolerancija_prema_nasilju #PitchWise #ženski_sud #ženska_mreža #istraživanja #16_dana_aktivizma #neformalna_edukacija

Fondacija CURE

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene u svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

Nagrade i zahvalnice

Fondacija CURE dobitnica je više nagrada i zahvalnica od kojih izdvajamo:

Fondacija CURE dobitnica je Srebrne pahuljice, nagrade Sloboda i IPC/SWF Srebrnog stabla za humanizam i doprinos razvoju ljudskih prava u BiH koje su dodijeljene u okviru Sarajevske zime. U Madridu, Fondacija je dobila nagradu za pozitivan primjer prakse rada na temu „Rodno uvjetovano nasilje, nasilje u mladenačkim vezama: pogled iz drugog ugla”. Potom, dobila je Zahvalnicu Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za doprinos u radu i realizaciji radionica kao i Zahvalu SHL-a (Schüler Helfen Leben) za doprinos Akademiji za mlade lidere u civilnom društvu. Direktorica Fondacije CURE Jadranka Miličević dobitnica je nagrade Snaga izvrsnosti u kategoriji Društveni angažman koju dodjeljuje Udruženje poslovnih žena BiH. Fondacija CURE dobila je i Zahvalnicu Ministarstva sigurnosti BiH za izradu Analize i Kontrolne liste za uvođenje rodne ravnopravnosti u zaštitu i spašavanje i smanjenje rizika od katastrofa. Dokument je izrađen u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i predstavnicima/ama institucija nadležnih za zaštitu i spašavanje koje su implementirale aktivnosti IPA DRAM programa u Bosni i Hercegovini.

Misija

Fondacija CURE, kao prepoznata feministička organizacija, radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja kroz edukativne programe, istraživanja, analize i javno zagovaranje, lokalno i regionalno umrežavanje, angažiranu umjetnost i aktivizam za sve žene, djevojke, djevojčice, aktivistkinje i feministkinje za njihovo aktivno i odgovorno učešće u pozitivnim društvenim promjenama,izgradnji mira i kreiranju inkluzivnog i održivog ženskog pokreta.

  • feminizam, aktivizam, umjetnost, agentice promjena…

Vizija

Fondacija CURE zalaže se za ravnopravnost žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, posebno onih iz društveno marginaliziranih skupina, za društvo bez patrijarhalnih normi, u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija i gdje su žene prepoznate kao odgovorne pokretačice i nositeljice pozitivnih društvenih promjena, te ravnopravno donose odluke u društvu.

Fondacija CURE nastoji doprinijeti kreiranju održivog i solidarnog ženskog pokreta koji uvažava generacijske i sve druge razlike, ima kapacitet, znanja i snagu da pokrene, podrži i iznese procese koji će dovesti do poboljšanja položaja žena, kao i drugih marginaliziranih društvenih skupina.

  • solidarnost, siguran prostor, nulta tolerancija prema nasilju…

Strateški ciljevi Fondacije CURE

za period 2021. – 2023.

Opći cilj

Suprotstaviti se diskriminaciji, homofobiji, nasilju i retradicionalizaciji društva, u savezništvu s ostalim posvećenim ženskopravaškim organizacijama i podržavajućim akterima/cama.

Strateški Cilj 1

Zagovaračkim inicijativama i dinamičnim dijalogom s donositeljicama i donositeljima odluka, doprinijeti smanjenju fašizma, usprotiviti se retradicionalizaciji i doprinijeti razvoju demokratskog političkog ambijenta i orijentacije ka EU integracijama.

Strateški Cilj 2

Razviti i provesti prepoznatljive obrazovne i umjetničke programe feminističkog pristupa pravdi koji se bore protiv rasta desnice i promoviraju vrijednosti mira i tolerancije u BiH i regiji.

Strateški Cilj 3

Aktivno raditi na daljem razvoju Fondacije CURE kao funkcionalne i održive organizacije liderki i nositeljica feminističkog pokreta u BiH u kojoj zadovoljne članice postižu svoj maksimalni potencijal.

Naše biografije

Ko su članice tima FONDACIJE CURE?

Fondacija CURE zapošljava talentirane, obrazovane i snažne žene čiji aktivizam i entuzijazam predstavlja najveći kapital organizacije. U provođenju svojih programa, CURE integriraju principe ženske solidarnosti, te nesebično dijeljenje kompetencija, znanja i iskustava kako bi osnažile svaku pojedinku i uticale na stvaranje pozitivnih promjena u društvu, provodeći direktne programe i dijeleći materijale, resurse i informacije s drugima.

Jadranka Miličević

Direktorica i suosnivačica Fondacije CURE

Vedrana Frašto

Programska menadžerica

Stela Kovačević

Finansijska i administrativna menadžerica

Denija Hidić

Koordinatorica projekta

Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH

Lana Klasić

Finansijska asistentica

Enida Čamdžić

Koordinatorica projekta

Sanda Udovčić

Pravno finansijska asistentica