Javni poziv za osobe iz jednoroditeljskih zajednica i/ili samohrane roditelje/ke čije je stalno prebivalište na području Općine Centar za sudjelovanje u fokus grupi!

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

Fondacija CURE posebnu pažnju u svojim aktivnostima daje podizanju svijesti o položajima i pravima ženskih društveno marginalizovanih skupina. Naš prevashodni cilj je unaprijediti prava roditeljki i roditelja, uz potpuno prioritiziranje interesa, prava, položaja i jednakih mogućnosti djece iz jednoroditeljskih zajednica.

Ukoliko ste samohrani roditelj/ka ili živite u jednoroditeljskoj zajednici i stalno mjesto prebivališta Vam je na području Općine Centar Sarajevo prijavite se za učešće u fokus grupi kako bi smo zajedno utvrdile realno stanje i potrebe ove društvene kategorije.

Kriteriji za prijavu na fokus grupu su:

       Da ste iz kategorije samohranih roditelja/ki ili da živite u jednoroditeljskoj zajednici;

       Da Vam je mjesto prebivališta Općina Centar;

Fokus grupe će voditi stručne saradnice/ci Fondacije CURE, univerzitetski profesori/ce koje direktno vode empirijsko istraživanje. Fokus grupe će se održati u prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar u terminu koji će direktno biti dogovoren sa izabranim učesnicama/cima. Fondacija CURE je učesnicama/cima fokus grupa obezbijedila naknadu za učešće u fokus grupi u vidu dnevnice.

Prijave sa kontakt podacima (ime i prezime, broj telefona, email), uz kratko pismo motivacije do maksimalno 250 riječi zašto želite učestvovati u ovom istraživanju možete poslati na email adresu: berina@fondacijacure.org  do 30.10.2019. g.

Za sva pitanja vezana za poziv možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Telefon/ Fax: 00387 33 207 561

E-mail: berina@fondacijacure.org

 

Također vam se može svidjeti…