Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu Analize propisa na nivou FBiH u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginalizovanih grupa

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

S ciljem uvida u stanje ekonomskih prilika za žene pripadnice marginalizovanih grupa u FBiH s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu Analize propisa na nivou FBiH u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripradnica marginalizovanih grupa.

CILJ:

Fondacija CURE raspisuje konkurs za dvije osobe za potrebu izrade gore navedene Analize. Jedna osoba se angažuje za potrebe obavljanja terenskog rada i druga za potrebe analize pravnih propisa.

Osnovni cilj analize jeste da pruži pregled postojećih politika, zakonskih propisa i konteksta u FBiH a koji su relevantni za ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa žena s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici. Analiza treba da ponudi pregled postojećih politika kojim se izdvajaju podsticaji za žene koje pripadaju ranjivim kategorijama. Nalazi do kojih se dođe kroz terenski rad i intervjuisanje 30 osoba kroz šest fokus grupa postat će sastavni dio ove analize. Tehničku podršku koja se odnosi na prostor i osvježenje za sudionike/ice fokus grupa pružit će predstavnice Fondacije CURE. Analiza bi nužno trebala obuhvatiti i zaključke s preporukama za dalji proces zagovaranja za poboljšanje položaja žena pripadnica marginalizovanih grupa s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici FBiH.

 1. Uslovi:
 • Iskustvo u oblasti istraživanja i izrade analiza zakonskih i drugih propisa u segmentu ženskih prava, s posebnim akcentom na žene pripadnice marginalizovanih grupa;
 • Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;  
 • Iskustva u organizaciji fokus grupa, prikupljanju i analizi pronađenih podataka podataka;

 

*Prednost pri odabiru će imati istraživačice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

1.2.        Prijava:

 • Biografija sa detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu na polju navedenom u t.1
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;
 • Ponuda treba biti sačinjena na engleskom jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge s bankovnim podacima.

1.3.        Rokovi:

Istraživanje će se sprovesti u trajanju od mjesec dana, a finalnu verziju analize na BHS jeziku je potrebno dostaviti do 10.07.2019. godine.

Finalnu verziju istraživanja istraživačice se obavezuje dostaviti predstavnicama Fondaciji CURE najkasnije do: 10.07.2019. godine.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pružanje logističke podrške za potrebe sprovođenje analize propisa u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na nivou FBiH;
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačica ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
 • Pregled i finaliziranje analize;
 • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Navedena analiza jedna je od aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Feminist policy advocacy in Bosnia and Hercegovina” koji podržava Kvinna Till Kvinna.

Kranji rok za slanje prijave: 05.06.2019. do 12:00 časova.

Putem  e-maila: vildana@fondacijacure.org

 Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Telefon/Fax: 00387 33 207 561

E-mail: vildana@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…