Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za autora/icu istraživanja postojećih politika i programa zapošljavanja na nivou FBiH za socijalno marginalizovane žena

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organizirajući performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

S ciljem uvida u stanje ekonomskih prilika za žene iz društveno marginalizovanih grupa u FBiH, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za mapiranje i analizu postojećih politika i programa zapošljavanja na nivou FBiH za socijalno marginalizovane žena.

CILJ

Fondacija CURE raspisuje poziv za potrebe izrade mapiranja i analize postojećih politika i programa za zapošljavanje socijalno marginaliziranih žena, posebno žena koje su preživjele nasilje u porodici, u skladu preporučenim akcijama zagovaranja koje je Fondacija CURE proteklih godina vodila u kontekstu ekonomskog osnaživanja žena. Ova analiza će se koristiti kao osnova za daljnji razvoj zagovaračkih akcija za ekonomsko osnaživanje žena i poslužiti kao osnova za prilog o ekonomskom položaju žena za naredni CEDAW izvještaj u sjeni.

Pored analize postojećih politika i programa za zapošljavanje socijalno marginaliziranih žena, ovo istraživanje treba da uključuje i analizu preporuka te da li su usvojene preporuke iz Akcionog zagovaračkog plana  u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginaliziranih grupa s posebnim fokusom na žene koje su preživjele porodično nasilje u Federaciji BiH (period 2020. – 2024., autorica Maida Zagorac) te da li su neke od preporuka u fazi usvajanja. Akcioni zagovarački plan je dostupan na www.fondacijacure.org kategorija publikacije, zagovaračke akcije.

Za istraživanje postojećih politika i programa za zapošljavanje na nivou FBiH socijalno marginalizovanih žena potrebno je koristiti i istraživačke nalaze publikacije: Kroz ekonomsku stabilnost do slobode: . – analiza aktuelnih propisa i praksi u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje, autorica Jasmine Čaušević i Maide Zagorac.

Autor/ica istraživanja postojećih politika i programa zapošljavanja na nivou FBiH za socijalno marginalizovane žene će nakon istraživačkog dijela pripremiti dopise i listu preporuka za nadležne institucije u svrhu daljih zagovaračkih strateških pravaca Fondacije CURE u navedenoj oblasti, te kreirati sažetak istraživanja i raditi na razvoju zagovaračkih akcija zajedno s članicama Tima Fondacije CURE, te pripremiti prilog o ekonomskom položaju žena za sljedeći CEDAW izvještaj u sjeni.

USLOVI

Istraživačko iskustvo, te iskustvo u zalaganju i lobiranju te kreiranju zagovaračkih platformi.

Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja, koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast prava marginaliziranih društvenih grupa u BiH.

*Prednost pri odabiru će imati autori/ice koji/e posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

PRIJAVA

Biografija sa detaljnim informacijama o lobističkom i zagovaračkom iskustvu;

Pismo motivacije za kreiranje ovog istraživanja (maksimalno 500 riječi);

Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;

Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge izražena u bruto iznosu u konvertibilnim markama.

ROKOVI

Odabrani autor/ica do 20.05.2021. godine treba da dostavi Metodologiju izade istraživanja

Krajnji rok da dostavu prvog drafta je 15.07.2021. godine

Finalnu verziju je potrebno dostaviti do 31.07.2021. godine

Obaveze Fondacije CURE

Pružanje logističke podrške za potrebe izrade navedenog dokumenta u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na nivou FBiH;

Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživača/ica ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;

Pregled i finaliziranje dokumenta;,

Isplata honorara (ugovor o autorskom djelu) će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Izrada navedenog dokumenta jedna je od aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Advocacy for Women’s Rights in Bosnia and Herzegovina” a koji podržava Kvinna Till Kvinna.

Molimo vas da vašu prijavu dostavite do 30. aprila 2021. godine na mail denija@fondacijacure.org

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na email denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

Također vam se može svidjeti…