Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za autore/ice i urednika/cu Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organizirajući performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za 3 autora/ice i 1 urednik/ica Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena

CILJ

Fondacija CURE raspisuje poziv za potrebe izrade Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena koji će služiti kao izvor svim institucijama koje rade na razvoju politika zapošljavanja i programa dizajniranih za socijalno marginalizirane žene na području Federacije Bosne i Hercegovine. Poziv se raspisuje za 3 autora/ice i 1 urednika/icu.

Vodić za ekonomsko osnaživanje žena treba da obuhvata pregled poreske politike FBiH, mjera zapošljavanja koje su usmjerene ka marginalizovanim ženama te dati preporuke kako i na koji način institucije mogu da poboljšaju te mjere. Autori/ce trebaju da donesu konkretne preporuke za zapošljavanje marginalizovanih žena, analizu i programe zapošljavanja na nivou FBiH (uključujući i kantonalne subvencije pri zapošljavanju), te programe osnaživanja žena kroz zapošljavanje. Potrebno je uzeti u obzir i specifične mjere oporavka od CoVid 19 u kontekstu ravnopravnosti spolova koje je odobrila Vlada FBiH. Pored toga autori/ce trebaju da uporede/analiziraju postojeće Gender akcione planove i preporuke vezane za tržište rada i zapošljavanje žena.

Fondacija CURE je izradila materijale koje autori/ce mogu koristiti pri izradi Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena i to:

  1. Akcioni zagovarački plan  u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginaliziranih grupa s posebnim fokusom na žene koje su preživjele porodično nasilje u Federaciji BiH (period 2020. – 2024., autorica Maida Zagorac) dostupan na www.fondacijacure.org kategorija publikacije, zagovaračke akcije.
  2. Kroz ekonomsku stabilnost do slobode: . – analiza aktuelnih propisa i praksi u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje, autorica Jasmine Čaušević i Maide Zagorac.
  3. Zalagačke platforme žena u BiH: Ekonomske mogućnosti za žene iz malih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, autorica prof. dr. Marija Knežević
USLOVI

Autor/ica:

Iskustvo u oblasti izrade priručnika/vodiča za razvoj lokalnih politika u kontekstu osnaživanja žena i ravnopravnosti spolova

Iskustvo prikupljanja podataka i definisanju metodologije rada i društvenih analiza i kreiranja vodiča za razvoj lokalnih politika, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa.

Istraživačko iskustvo, te iskustvo u zalaganju i lobiranju te kreiranju zagovaračkih platformi u kontekstu ekonomskog osnaživanja društveno marginalizovanih grupa.

Urednik/ica:

Iskustvo u uređivačkim procesima publikacija iz oblasti društvenih politika, priručnika i vodiča s posebnim fokusom na uređivanje dokumenata iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena.

*Prednost pri odabiru će imati autori/ice koji/e posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.

PRIJAVA

Biografija sa detaljnim informacijama o lobističkom i zagovaračkom iskustvu;

Pismo motivacije za kreiranje ovog istraživanja (maksimalno 500 riječi)

Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;

Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge izražena u bruto iznosu u konvertibilnim markama.

ROKOVI

Odabrani autori/ice do 31.05.2021. godine trebaju da dostave Metodologiju izade istraživanja

Krajnji rok da dostavu prvog drafta je 15.07.2021. godine

Finalnu verziju je potrebno dostaviti do 31.07.2021. godine

Urednik/ca finalnu verziju dostavlja do 31.08.2021. godine

Obaveze Fondacije CURE

Pružanje logističke podrške za potrebe izrade Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena;

Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživača/ica ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;

Pregled i finaliziranje drafta te komunikacija sa urednikom/icom;

Isplata honorara (ugovori o autorskom djelu) će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Izrada navedenog dokumenta jedan je od aktivnosti koju sprovodi Fondacija CURE u sklopu projekta „Advocacy for Women’s Rights in Bosnia and Herzegovina” koji podržava Kvinna Till Kvinna.

Molimo vas da vašu prijavu dostavite do 10. maja 2021. godine na mail denija@fondacijacure.org

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na email denija@fondacijacure.org  i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

Također vam se može svidjeti…