ŽENE U POLITICI NISU PRIVILEGIJA, NEGO NEOPHODNO PRAVO!

ŽENE U POLITICI NISU PRIVILEGIJA, NEGO NEOPHODNO PRAVO!

Nije poklon dati prostor ženama na mjestima odlučivanja, nego osnovno ljudsko pravo!

 

Danas, 24.11.2011. godine približno 200 aktivista i aktivistkinja iz ženskih organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ujedinjene u Žensku Mrežu BiH, su MIRNIM STAJANJEM PROTESTOVALE ispred ZGRADE PARLAMENTA BIH i iznjele svoje nezadovoljstvo zbog NEFORMIRANJA DRŽAVNE VLASTI i  KONTINUIRANOG IGNORISANJA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA od strane vladajućih političkih stranaka.

 

Aktiviskti/kinje su izašli/e na ulice, okupirali/e javni prostore i zahtjevali/e da se da prostora političarkama da donose važne odluke za Bosnu i Hercegovinu, da budu vidljivije, baš kako im je i zakonom propisano. Pored mnogih pitanja koje smo postavili/e, zahtjevali/e smo da se obezbjedi imlementacija Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, UN Rezolucija 1325, Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama – CEDAW Konvencija, Europska konvencija o ljudskim pravima, čija je potpisnica Bosna i Hercegovina.

 

Poruke su protkane jasnom porukom: DA ŽENA NEMA NA MJESTIMA ODLUČIVANJA I DA ŽENE NEĆE VIŠE TOLERISATI IGNORISANJE MUŠKARACA NA VLASTI. Žene u BiH su manje plaćene za isti posao koje obavljaju kao i muškarci, žene u BiH su te koje trpe nasilje, žene u BiH su te koje su u većem procentu nezaposlene, žensko tjelo se prodaje kao roba, žene su većinom te koje su žrtve trgovine ljudima, one su te koje su na margini bosanskohercegovačkog društva i koje nisu pitane kako zaustaviti višegodišnji podređeni položaj!

 

Postizanje jednake ekonomske nezavisnosti žena i muškaraca, povećanje usklađenosti rada i privatnog obiteljskog života, poticanje ravnopravnog sudjelovanja u donošenju odluka, ukidanje rodno uvjetovanog nasilja, ukidanje rodnih sterotipa u društvu su osnove ravnopravnog društva u kojem žene Bosne i Hercegovine zahtjevaju da žive i koje su osnovi demokratskog društva.

 

Također je traženo od legitimno izabranih predstavnica i predstavnika političkih stranaka, onih istih kojima smo dale/i svoj glas na izborima da se KONAČNO PRIHVATE POSLA, i da PRESTANU svojim stranačkim i ličnim interesima i dalje nanositi štetu građankama i građanima ove zemlje.

 

Protestni skup predstavlja i početak  kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja traje od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, a poruka ovogodišnje kampanje je:

“Od mira u kući, do mira u svijetu!
Izazovimo Militarizam i Zaustavimo Nasilje Nad Ženama!“

Također vam se može svidjeti…