Zagovaračkim akcijama do veće ravnopravnosti i inkluzivnosti Udruženje žena “Pašinke” iz Hajderovića (opština Zavidovići)

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena “Pašinke”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreirala   akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem da se doprinese boljem poštivanju ženskih prava u Zavidovićima i Hajderovićima. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizovati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u BiH.

Zagovaračke akcije u Hajderovićima su nastale u sklopu radionice „Izgradnja kapaciteta organizacija za institucionalni razvoj u Zavidovićima/Hajderovićima“ na kojoj su učesnice govorile o problemima sa kojima se suočavaju iz ruralnog područja Hajderovići. Najvše se govorilo o rodnoj (ne)ravnopravnosti, o važnosti institucionalne podrške za razvoj ženskog poduzetništva, (ne)uključenosti žena u lokalnim zajednicama, zdravstvenom sistemu i prisustvu diskriminacije i nasilja nad ženama.

Kako bi se radilo na rješavanju problema koji su mapirani na radionici kreirane su zagovaračke akcije zajedno sa predstavnicama Udruženja žena „Pašinke” i Udruženja „Sigurno mjesto” iz Zavidovića. Akcije predstavljaju konkretne korake koje će članice i predstavnice udruženja realizovati uz tehničku i logističku pomoć predstavnica Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena.

Neki od planova za buduće djelovanje:

Usvajanje novih znanja do postizanja ravnopravnijeg odnosa žena u društvu – kako bi ostvarile ovaj cilj učesnice na radionici u Hajderovićima su odlučile da intenzivnije rade sa targetiranim organizacijama, opšinskim upravama i drugim institucijama kako bi se poboljšali efekti postojećih praksi finansiranja udruženja kroz afirmativne mjere, usvajanje Akcionog plana – Agende potreba žena u Zavidovićima. Ideja je da se organizuju članice udruženja i da se umreže sa drugim udruženjima u procesima lobiranja za bolju suradnju između lokalnih institucija i NVO sektora.

Integracija žena u politički život – uključivanje članica udruženja žena „Pašinke“ u rad Mjesne zajednice „Pašin Konak“ Hajderovići, s ciljem da se riješe infrastrukturni problemi u vezi snadbijevanja vode, odvoz smeća, te druga važna pitanja za poboljšanje uslova života u Hajderovićima. Članice uduženja su zaključile da je neophodno usvajanje rodno odgovornih politika u lokalnoj zajednici, kao i nepostojanje Gender akcionog plana na teritoriji opštine Zavidovići, te je prisustvo žena na mjestima gdje se donose odluke na lokalnom nivou od značajne važnosti.

Zdravstveni sistem u skladu sa potrebama stanovništva – osiguravanje pristupa zdravstvenoj zaštiti je neophodno, posebno osiguravanje prilagođenih zdravstvenih programa poput angažovanje specijalista/kinja (doktora/ica) u Domu zdravlja naročito zbog starosne grupe kojoj pripada marginalizirana grupa žena u ovoj lokalnoj sredini. Obzirom da je zdravstvena zaštita jedna od osnovnih ljudskih prava, trebala bi biti dostupna svim građanima/kama u Hajderoćima.

Niti jedna žena nevidljiva – nevidljivost ženskih organizacija – jačanje kapaciteta udruženja „Pašinke“. Plan je u budućem periodu raditi na jačanju kapaciteta udruženja žena „Pašinke“ kako bi mogle aktivno doprinositi pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici u kojoj djeluju, a koji se odnose na obezbjeđivanje resursa (prostor), znanja i veće vidljivosti udruženja (kroz članstvo u drugim mrežama, članstvo u mjesnoj zajednici, partnerstvu za organizacije koje dijele iste i slične ciljeve). Članice Udruženja žena „Pašinke“ su kroz dvodnevnu radionicu zaključile da je neophodno ojačati njihove kapacitete kroz finansiranje (projekte), te raditi na većoj aktivnosti članica udruženja za sam rad udruženja, sprovesti edukacije u oblasti zemljoradnje i osigurati programe za pomoć ženama u pokretanju biznisa, od razvoja, biznis plana do marketinga proizvoda na tradicionalnom tržištu ili kroz internet prodaju (korištenje interneta kao kao marketing alata).

Svi navedeni problemi upućuju na to da je najveća potreba žena u Zavidovićima i Hajderovićima suradnja između nevladinih organizacija čiji fokus djelovanja su pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa žena i lokalne institucije, infrastruktura i zdravstveni sistem, jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i institucionalna podrška.

Preporuke nastale kroz rad sa ženama na Projektu koje žive u Zavidovićima i Hajderovićima odnose se na saradnju između opštine Zavidovići i nevladinih organizacija, neophodnog uključivanja rodno senzitivnog budžetiranja s posebnim fokusom na dodjelu sredstava ženskim nevladinim organizacijama, usvajanje Akcionog plana – agende potreba žena u Zavidovićima, osiguravanje adekvatne zdrvastvene zaštite i preporuke koje se odnose na aktivnije djelovanje Udruženja žena „Pašinke“ u određenim mrežama, kao i aktivan rad na umrežavanju ženskih organizacija na lokalnom nivou.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…