Udruženje ”Vaša prava BiH“ i Fondacija CURE potpisali sporazum o saradnji

Udruženje „Vaša prava BiH“ je asocijacija koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći i nosilac je projekta kojim je predviđena uspostava kontakta i saradnje sa ženskim nevladinim organizacijama i vladinim institucijama kao ključnim akterima u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava. Tim povodom Fondacija CURE se odazvala prijedlogu i pospisala sporazum o saradnji sa udruženjem „Vaša prava BiH.“

Ovaj sporazum predviđa suradnju po pitanju organizovanja edukativnih i informativnih sjednica o pravima žena iz oblasti radnog, porodičnog, imovinskog i spocijalnog prava, ali i sjednica o pravima žena koje su bile predmetom nasilja za vrijeme sukoba.

Fondacija CURE i udruženje „Vaša prava BiH“ saglasni su u tome da je nasilje nad ženama čin koji krši prava žena koja su utvrđena Ustavom BiH, Ustavom FBiH i Ustavom RS, Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, ali i brojnim drugim zakonima i konvencijama čija je Bosna i Hercegovina potpisnica, i da to kršenje rezultira fizičkom, seksualnom ili psihološkom povredom i patnjom žene.

Također vam se može svidjeti…