Udruženje „NERA“ pokrenulo je inicijativu za nabavku specijaliziranog ginekološkog stola za bolnicu u Konjicu

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA Udruženje „NERA“ pokrenulo je inicijativu za nabavku specijaliziranog ginekološkog stola za bolnicu u Konjicu

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena „NERA“ Konjic organizirale su 23. novembra okrugli stol s ciljem predstavljanja važnosti podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u manjim lokalnim zajednicama Konjica s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena. Okrugli sto realiziran je u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena.  Jedan od ciljeva ovog Projekta je jačanje kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Razlog organiziranja okruglog stola o temi „Rodno budžetiranje i njegova refleksija u zdravstvenoj zaštiti“ je i ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva u čijem fokusu djelovanja su ženska prava, a kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Članica Udruženja žena „NERA“ Arnesa Borić kazala je da su na okruglom stolu istaknuti osnovni problemi koje žene i ostali građani imaju u Konjicu, a prije svega to je funkcioniranje zdravstvenog sistema, ekonomsko osnaživanje žena, ali i institucionalna saradnja s vladinim sektorom. Ovo Udruženje pokrenulo je inicijativu za nabavku specijaliziranog ginekološkog stola za bolnicu u Konjicu te se čeka odgovor. Udruženje „NERA“ planira potpisati i memorandum o saradnji s Centrom za socijalni rad čija je direktorica Nadira Đapo prisustvovala današnjem skupu i govorila je o rodno odgovornom budžetiranju jer Centar izdvaja sredstva za marginalizirane grupe i socijalno ugroženo stanovništvo.

Đapo je napomenula da je osigurano četiri miliona konvertibilnih maraka sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti za osobe koje su na evidenciji Centra za socijalni rad, ali ipak se ne može sa sigurnošću tvrditi da se radi o rodnom budžetiranju jer ne postoje okvirno definirana prava za to. „Veoma je važna uloga nevladinog sektora koji je mapirao najvažnija pitanja kada je u pitanju Grad Konjic u smislu socijalne zaštite, zdravstva i privrede“, dodala je Đapo.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Denija Hidić je kazala da je predstavljen i Akcioni plan izgradnje kapaciteta Udruženja žena „Nera“ za zagovaračke procese nakon što su tokom ove godine mapirani problemi u kontekstu zdravstvene zaštite, ekonomskog osnaživanja žena i institucionalne podrške. U planu je, kako je rekla, da se u skoroj budućnosti otvori Centar za žene koji bi uključivao psihološku i pravnu podršku, ali bi bio i resursni centar za žene s područja Konjica gdje bi mogle da se educiraju, dobiju informacije i rade na izgradnji svojih kapaciteta. Dodala je da je ipak najveći problem  zdravstveni sistem koji je poprilično na marginama imajući u vidu da su u tom gradu i zdravstveni/e radnici/e u štrajku jer tri mjeseca nemaju redovna primanja, te su u vrijeme inflacije suočeni s dodatnim problemom.

Vijećnica u Gradskom vijeću Konjica i doktorica Lejla Nuhanović-Gakić pokrenula je u Gradskom vijeću inicijativu da se izvrši nabavka ginekološkog stola koji bi bio prilagođen ženama sa invaliditetom i ženama s prekomjernom tjelesnom težinom. Inicijativa je dostavljena Domu zdravalja radi procjene da li je potreban takav ginekološki stol, kao i radi ponude cijene kako bi se raspisao javni tender.

Planirano je i potpisivanje memoranduma o saradnji između Udruženja žena „NERA“ i Udruženja poslodavaca Konjic radi zapošljavanja marginaliziranih i dugoročno nezaposlenih žena, a ostvarena je i značajna saradnja s Komisijom za ravnopravnost spolova, te najavljena izrada Gender akcionog plana.

Tokom trajanja projekta ohrabrivaće se žene svih starosnih grupa, s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Tokom trajanja projekta, namjera je da se radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina u BiH, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena kroz izradu akcionih planova.

Također vam se može svidjeti…