Putujuće feminističke radionice

 

Feminističke putujuće radionice BiH 2010.-2012. je kreativni projekat Fondacije CURE koja nudi izložbe, radionice o feminizmu i aktivizmu širpm Bosne i Hercegovine. Uz lokalne aktivistkinje i umjetnice, odvijaju se diskusije, prezentacije i edukativne radionice.

 

Putujuće feminističke radionice se sastoje od izložbe, promotivnih materijala, kvizova o ženskim ljudskim pravima, statistika o stupnju nasilja protiv žena u svijetu, istraživanja i anketiranja, radionica i FEMplayliste. Učesnice imaju jedinstvenu priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta Putujuće feminističke radionice, pojmovima spol i rod, HERstory – ženskom istorijom kroz vrijeme i prostor, video projekcijom feminstičkih filmova i to sve u svojoj lokalnoj zajednici!

 Radionice nisu jedine što donosimo u gradove koje posjećujemo, tu je izložba Heroina, žena koje su kroz historiju bile/su  uspješne umjetnice, političarke, vizionarke, nobelovke. Cilj izložbe je prikazati uspješne žene, one koje su mijenjale tok istorije, ali pružtiti mladim ženama inspiraciju i motivaciju.

Izložba “HEROINE” sadrži prikaz šezdeset moćnih osoba i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Program je dizajniran za lični rast polaznica, koji osigurava individualno učenje kao i rad u timu, te siguran prostor u kojem svaka prima podršku, potiče kreativnost i orginalnost svake učesnice.

Fondacija CURE educira mlade žene s ciljem mjenjanja stavova o rodnosti i spolnosti, te ukidanju diskriminatorskih i stereotipnih odnosa rodova i spolova. Kroz naše radionice osnažujemo učesnice koje inspirišemo snagom i dostignućima žena svijeta kroz HERstory – ženska istorija kroz leće vremena.

Aktivnosti Putujućih feminističkih radionica u 2012. godini:

 

1.      Godišnji sastanak Mreže mladih aktivistkinja i zajednička ulična akcija

Trodnevni  sastanak Mreže mladih aktivistkinja održao se u Sarajevu od 17.- 19.02.2012. godine. Na sastanku se skupilo oko 30 mladih aktivistkinja širom BiH kako bi prezentovale svoje ideje povodom osmomartovske ulične akcije.

 Ovaj sastanak imao je za cilj umrežavanje mladih aktivistkinja i razmjena njihovih iskustava iz cijele BiH. Pored tog umreživanja mlade aktivistkinje su imale priliku da za vrijeme trajanja sastanka isplaniraju zajedničku uličnu akciju predviđenu za 8. mart – Međunarodni dan žena. Ovih tridesetak aktivistkinja, koje su učestvovale na sastanku Mreže mladih aktivistkinja, također su u svojim lokalnim zajednicama, širom BiH, učestvovale u akcijama i time doprinijeti boljoj vidljivosti žena u BiH. Također aktivistkinje su učestvovale i podržale uličnu akciju koja se sprovela u Sarajevu, zajedno sa drugih hiljadu aktivistkinja.

Kako je prošao 8.mart 2012. godine pogledajte ovdje

2.      Putujuće feminističke radionice u pet bh. gradova

U sklopu putujućih feminističkih radionica u periodu 30.03. – 09.07.2012. godine Fondacija CURE je obiša sljedeće bh. gradove:

·         Banja Luka, 30.03.-01.04.2012. godine

·         Mostar, 01.-03.06.2012. godine

·         Goražde, 27.-28.06.2012. godine

·         Srebrenica, 29.-30.06.2012. godine

·         Tuzla, 08.-09.07.2012. godine

Aktiviskinje Fondacije CURE su napravile „pokretnu učionicu kako bi na jedinstven način  prenjele mladim ženama  i djevojkama informacije o historijskoj ulozi i stvarnosti žena putem slike, zvuka, diskusija, zanimljivih prezentacija i radu u grupama. Trodnevna radionica je mjesto gdje su učesnice radionice mogle više saznati o ženskim ljudskim pravima, glasačkom pravu, pravu na edukaciju, vlasništvo, zaposlenje, ženskom pokretu – feminizmu, različitim razdobljima u ženskom pokretu, pobjedama koje je osigurao ženski pokret i ženama liderkama i vizionarkama.

Putujuće feminističke radionice u Banja Luci, Mostaru, Goraždu, Srebrenici i Tuzli su imale i prezentacije na teme: Angažirane umjetnosti – primjeri rada Fondacije CURE; Ženska istorija kroz leće vremena; Neko je rekao feminizam?!; Spol i Rod; Stereotipi, predraside i diskriminacija; Žene i mediji; Rodna i spolna ravnopravnost kroz pravni okvir u BiH; Izgled kao politička kategorija; te predstavljanje ideja koje mlade žene mogu koristiti u njihovim lokalnim zajednicama, edukativne i promotivne materijale.

Putujuće Feminističke radionice su originalno iskustvo učenja o:

  • Ženskim ljudskim pravima u  svijetu
  • Ženskom pokretu
  • Angažiranoj umjetnosti

 

Radionice su bile podržane od partnerskih organizacija, sa kojima su CURE radile zajedno prethodnih godina. Lokalne partnerske organizacije su zvale mlade žene iz svojih lokalnih zajednica.

FWT radionice su kreirane na način da  sve učesnice aktivno učestvuju u programu radionica i da slobodno  iskažu svoje ideje i primjere iz svog života.

Voditeljice radionica bit će aktivistkinje Fondacije CURE.

 

3.      Feministički ljetni kamp

 Petodnevni Feministički ljutni kamp je kreiran kao mješavina edukativnih radionica, praktičnog rada, umjetničkog rada, kao i teoretskog pristupa feminizmu, rodnim pitanjima i aktivizmu. Uz to, ova aktivnost je bila prilika da se sretnu učesnice van radnog okruženja, ali i za organizovanje budućih akcija.

Feminističli ljetni kamp je bio održan u kampu Tara-Drina, kod Foče od 22.08. – 26.08.2012. godine. Feministički ljetni kamp je bio organizovan od strane CURE tima i  drugih predavčica/aktivistkinja koje su pomogle učesnicima da steknu znanje o važnosti aktivizma i kako bi to znanje primjenile u svojim lokalnim zajednicama. Valentina Pellizzer je radila sa učesnicama na temu “Internet tehnologiju i sigurnost”, dok je Dragana Garić radila radionicu “Gerila aktivizam”.

 Fokus je bio da se steknu znanja za organizovanje aktivističkih akcija i da se upute u u aktivističi rad direktno kroz praktično djelovanje i različite primjere.

 

4.       Organizovanje akcija

 Pet akcija će se organizovati i realizovati u periodu između septembra i decembra 2012. godine od strane mladih žena i djevojaka koje su učestvovale u FWT radionicama i Feminističkom ljetnom kampu. Očekuje se da će te mlade žene i djevojke koristiti alate i znanje koje su stekle tokom FTW radionica i Feminističkog ljetnog kampa za organizaciju feminističkih akcija u svojim lakalnim zajednicim kao i za promovisnje ženskih pitanja kroz ulične akcija, izložbe, javne debate, filmske projekcije itd.

Također,  sve učesnice će biti uključene u organizaciju  aktivističkih događaja u gradovima koje one odaberu (na primjer neke od njih će organizovati ulične akcije u tim gradovima, dok će druge odraditi svoj dio preko internata/email-a, skype-a, telefona itd.). Njihov angažman će biti podržan od strane Fondacije CURE od samog početka i u nastavku njihovog rada.

 

U 2011 godini Fondacija CURE je u slopu Putujućih feminističkih radionica posjetila sljedeće bh. gradove:

 

* Derventa* Trebinje * Livno * Bijeljina * Srebrenica * Vlasenica*

Tomislavgrad * Prijedor  * Tešanj  * Bosanski Petrovac * Gračanica *

Putujuće feminističke radionice su u 2011. godini obišle i gradove iz regije:

*Novi Sad* Zagreb * Beograd *

 

U 2010. godini Fondacija CURE je u sklopu Putujućih Feminističkih Radionica posjetila 17 bh. gradova, u kojima smo organizirale radionice, izlozbe, diskusije, projekcije filmova I ulice akcije.

Gradovi u kojima su realizirane putujuće feminističke radionice 2010. su:

 

*Brčko * Jajce * Breza * Banja Luka * Konjic * Goražde * Mostar * Jajce * Zenica * Rajska plaža  * Travnik * Hrasnica * Jablanica * Sarajevo * Tuzla * Derventa * Sanski Most *

 

 

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD .