Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH

Selma Hadžihalilović

Koordinatorica Ženske mreže BiH

Selma Hadžihalilović feministica je i aktivistica sa skoro 29 godina aktivističkog staža. Sa 17 godina pridružila se tada jedinoj ženskoj organizaciji koja je u ratnoj BiH pružala podršku ženama koje su preživjele ratno silovanje što je što je dovelo do toga da svoj život u potpunosti posveti promociji i zaštiti prava žena i djevojčica. Tokom svog aktivističkog staža, Selma se bavila pitanjima poput osnaživanja žena u lokalnim zajednicama, pitanjima nasilja nad ženama, prava na prigovor savjesti na obavezni vojni rok i zaštitu dezertera, pitanjima ženske političke participacije, feminističkog aktivizma, prevencije trgovine ljudima, prava na seksualno reproduktivno zdravlje i drugo. Kao poliglotkinja koja aktivno govori engleski, francuski i njemački jezik, Selma je imala priliku da posjeti žene diljem zemaljske kugle i da razgovara o posljedicama patrijarhata i nasilja nad ženama. Kao Osoba od povjerenja, Selma je društveno aktivna i često pokreće akcije solidarnosti za roditeljke djece sa poteškoćama u razvoju, samohrane majke, LBT* žene u nepovoljnom položaju i migrantice. Vjeruje u cjeloživotno učenje, i studirala je političke nauke, feminističke studije, islamske nauke, a dobro se osjeća u menadžmentu u turizmu gdje joj je posebno važan rodno odgovorni turizam. Selma radi za Fondaciju CURE gdje koordinira zagovaračke projekte i administrira Žensku mrežu BiH, te je dio tima za odnose s javnošću. Članica je nekoliko međunarodnih ženskih mirovnih i feminističkih mreža, te dobitnica prestižne nagrade Clyde Snow za društvenu pravdu.