Zagovaračke akcije u Konjicu – plan za pružanje ekonomske, zdravstvene, psihološke i pravne podrške ženama

Zagovaračke akcije u Konjicu – plan za pružanje ekonomske, zdravstvene, psihološke i pravne podrške ženama

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem žena „Nera“ iz Konjica, a u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, kreirali su akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem doprinosa boljem poštovanju ženskih prava. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizirati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Zagovaračke akcije u Konjicu nastale su u okviru organiziranih radionica s Udruženjem žena „Nera” čije članice naglašavaju da svako udruživanje i zajedničko djelovanje žena stvara atmosferu u kojoj se postavljaju temelji za osnaživanje i podizanje svijesti o pravima. „Nera” je udruženje čiji je primarni cilj ekonomsko osnaživanje žena kroz promociju kućnih radinosti, a počelo je s radom iz želje da se pruži mogućnost ženama da postanu aktivne članice zajednice.

Kako bi se radilo na rješavanju problema koji su definirani na radionici, osmišljenje su zagovaračke akcije, a predstavnice Udruženja istakle su nekoliko gorućih problema s kojima se susreću i za koje imaju planove i ideje kako ih prevenirati i raditi na njihovom rješavanju.

Dakle, određena su ključna područja i to pitanje zdravstvenog sistema i nedostupnosti specijalističkih pregleda, ekonomsko osnaživanje žena, te postojanje potrebe za institucionalnom podrškom odnosno osnivanje svojevrsnog centra za žene.

Kada je u pitanju zdravstveni sistem, u Zagovaračkom planu za Konjic istaknuto je da je jedan od najvećih problema nepostojanje adekvatnog ginekološkog stola u Konjicu za osobe sa invaliditetom i žene s prekomjernom tjelesnom težinom. Članice Udruženja, zajedno s općinskom vijećnicom Lejlom Nuhanović-Gakić, dostavile su inicijativu općinskom načelniku i Općinskom vijeću za kupovinu adekvatnog ginekološkog stola. Također, upućen je i dopis Općoj bolnici Konjic i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona sa upitom o hitnom osiguranju medicinske opreme u vozilu za hitne slučajeve. Najavljeno je i upućivanje zahtjeva Općoj bolnici Konjic s ciljem osposobljavanja postojećeg lifta za korištenje jer je trenutni lift dostupan osoblju bolnice, ali ne i pacijentima/cama. Nadalje, boreći se za prava žena u Konjicu, članice Udruženja provode kontinuirane aktivnosti kako bi se zagovarala važnost HPV vakcina i njihov značaj za reproduktivno zdravlje, te su uputile inicijativu resornom ministarstvu za nabavku ovih vakcina.

U kontekstu ekonomskog osnaživanja žena, jedan od najvećih problema u Konjicu je nezaposlenost žena svih životnih dobi koje su dugoročno nezaposlene ili su spletom okolnosti ostale bez posla i trenutno nisu u mogućnosti da se zaposle. U skladu s tim, poseban fokus bi trebao biti na ženama iz ruralnih područja, na evidentnoj ekonomskoj ovisnosti žena i nevidljivosti besplatnog kućnog rada. Kako je planirano, Udruženje žena „Nera“ iz Konjica će zajedno sa Fondacijom CURE iz Sarajeva poslati dopis resornom ministarstvu radi izrade mjera te raspodjele sredstava na način da se uključe dugoročno nezaposlene žene i marginalizirane žene. Također, planirano je i potpisivanje memoranduma o saradnji s Udruženjem poslodavaca općine Konjic kako bi zajednički djelovali u rješavanju problema zapošljavanja žena.

Još jedan od navedenih problema za koje je potrebno hitno rješavanje je da Udruženje nema svoje prostorije pa tako ni centar za žene, niti adekvatnu podršku od grada.  Članice planiraju od gradskih vlasti zatražiti adekvatan slobodan prostor za otvaranje centra za žene u Konjicu koji odgovara njihovim potrebama. Svrha centra za žene je pružanje ekonomske, psihološke i pravne podrške ženama kako bi lakše djelovale u javnoj sferi i na jednom mjestu imale sve potrebne informacije koje im nedostaju. Ovaj problem naročito je došao do izražaja za vrijeme pandemije COVID-a 19 kada žene iz ovog područja nisu imale sve potrebne informacije i nisu znale kome da se obrate kako bi pojedinačne probleme s kojima su se suočavale mogle adekvatno riješiti ili potražiti pomoć na pravoj adresi.

Spektar problema konjičkih žena znatno je veći od pobrojanog, ali idejni koncept Zagovaračkog plana je mapiranje gorućih problema i definiranje koraka ka njihovom rješavanju ili pokušaju rješavanja, te potreba da se u narednom periodu radi na lobiranju i zagovaranju za rješavanje tih pitanja.

Projekat „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, kroz dvije će godine, koliko će trajati njegova provedba, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…