Poziv za dostavljanje ponuda za izradu studije izvodljivosti za Ženski fond u BiH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za izradu studije izvodljivosti za

ŽENSKI FOND U BOSNI I HERCEGOVINI

Period angažmana: 1.7.-31.12.2014.

Prijave primamo do: 28.06.2014.

 

Ovim putem objavljujemo konkurs za angažiranje konsultanta/kinje (ili konsultantskog tima) za izradu studije izvodljivosti za ŽENSKI FOND U BOSNI I HERCEGOVINI (radno ime fonda; u daljnjem tekstu ŽFBIH). Istraživanje se provodi u okviru zajedničkog projekta Sarajevskog otvorenog centra i fondacije Mama Cash. Izrada studije izvodljivosti dio je inicijative koju su pokrenuli Fondacija Cure i Sarajevski otvoreni centar.

IMPLEMENTIRAJUĆE ORGANIZACIJE

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa diskriminacije na osnovu spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Sarajevski otvoreni centar je organizacija koja osnažuje žene i LGBT osobe kroz aktivnosti u zajednici, promoviše ljudska prava žena i LGBT osoba, te zagovara promjene legislative i politika, kao i primjenu postojećih politika. Vidi više na www.soc.ba

Fondacija Cure je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova, zalažući se za pozitivne društvene promjene putem zagovaračkih, obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Fondacija Cure je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, te organizira performanse protiv nasilja i poziva umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice i građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg bosanskohercegovačkog društva. Vidi više na www.fondacijacure.org

O PROJEKTU

Međunarodni/e donatori/ke i partnerske organizacije podržavaju ženski aktivizam u različitim oblastima. Značajan broj donatora/ki i partnerskih organizacija napustio je Bosnu i Hercegovinu ili će otići u sljedećim godinama. Razlike koje se odnose na pristupe resursima i informacijama između ženskih organizacija u regionalnim centrima i organizacija u ruralnim sredinama, bitno utiču na rad i razvoj organizacija. Finansijska sredstva samo u ograničenom obimu dosežu do ruralnih područja, i često nisu dostupna ženama iz deprivilegovanih grupa. Skoro da i nema podrške ženskoj angažiranoj umjetnosti i naučnom radu žena. Kako bismo se suočili sa ovim izazovima, od velikog značaja je kreiranje nezavisnog i održivog lokalnog mehanizma za finansiranje ženskih organizacija i aktivizma.

Kroz ovaj projekat cilj nam je da se provede istraživanje i izradi studija izvodljivosti za osnivanje fondacije – Ženskog fonda u BiH. Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Cure su samo pokrenuli ideju izrade studije izvodljivosti, dok bi se u proces osnivanja fondacije uključile i druge organizacije i osobe, prepoznate kao one koje poznaju prilike u ženskom pokretu u Bosni i Hercegovini. Ukoliko dođe do osnivanja fondacije ŽFBiH, ni Sarajevski otvoreni centar ni Fondacija Cure neće imati pravo da apliciraju za finansijsku podršku kod fondacije.

Na osnovu naše procjene, ŽFBiH bi se u budućnosti mogao baviti: a) izgradnjom kapaciteta ženskih organizacija, b) dodjeljivanjem grantova organizacijama koje rade na pravima žena, i c) sopstvenim programskim aktivnostima (npr. kampanje, zagovaranje, izdavaštvo).

ŽFBiH bi mogao da djeluje u sljedećim oblastima: a) podržavanje rada ženskih organizacija u ruralnim sredinama i manjima gradovima, b) podrška programima i projektima koji tematizuju prava žena iz depriviligovanih grupa (i.a. Romkinja, žena sa invaliditetom, lezbejki/bi/trans* žena) i b) podrška ženske angažirane umjetnosti i naučnog rada žena.

OPIS RADNOG ZADATKA I OČEKIVANI REZULTATI

Odabrani/a konsultant/kinja (ili konsultantski tim) biće zadužen/a za izradu studije izvodljivosti za osnivanje ŽFBiH. Studija izvodljivosti, između ostalog, bi trebala da odgovori na sljedeća pitanje:

 • kakve su organizacione i finansijske potrebe ženskih organizacija, sa fokusom na organizacije u ruralnim sredinama, organizacije koje tematizuju prava žena iz deprivilegovanih grupa (i.a. Romkinja, žena sa invaliditetom, lezbejki/bi/trans* žena) i organizacije koje se bave pitanjima angažirane ženske umjetnosti i naučnog rada žena?;
 • na koji način podržati kreiranje održivih struktura unutar ženskih organizacija i neformalnih grupa?;
 • da li postoje razlike između potreba ženskih organizacija u ruralnim i urbanim sredinama, i u čemu se očituju?;
 • da li postoje razlike u potrebama ženskih organizacija iz depriviligovanih grupa i onih koje to nisu?;
 • kako se treba podržati ženska angažirana umjetnost i naučni rad žena?;
 • na koji će se način sredstva za ŽFBiH prikupljati i raspoređivati?;
 • koji je najzahvalniji oblik registracije ŽFBiH? (predložiti najmanje 2 scenarija);
 • koja tijela ŽFBiH treba osnovati kako bi funcionisao efikasno, transparentno i održivo?; i
 • na koji način će ŽFBiH izvještavati o svom radu?

Istraživanje će biti provedeno na osnovu jasno definisane metodologije, koju predlaže odabrani/a konsultant/kinja (ili konsultantski tim). Pored metode desk research, istraživanje uključuje, između ostalog, i intervjue. Istraživanje će biti jednako provedeno i u ruralnim i urbanim područjima BiH.

Istraživanje će biti participativno i uključiće konsultacije sa: ženskim organizacijama, predstavnicima/ama drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima, donatorskim organizacijama, predstavnicima/ama institucija vlasti, akademskim radnicima/ama i istraživačima/cama.

Za vrijeme provođenja istraživanja i izrade studije izvodljivosti odabrani/a konsultant/kinja (ili konsultantski tim) može računati na podršku osoblja Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Cure. Podrška podrazumijeva: dostavljanje kontakt podataka osoba koje će biti dio istraživanja, ustupanje postojećih istraživanja, ustupanje prostora za sastanke i druge aktivnosti, a na upit konsultanta/kinje (ili konsultantskog tima).

Outputi istraživanja su:

 • sadržaj istraživanja;
 • plan istraživanja;
 • metodologija i metode istraživanja, sa instrumentima za provođenje predloženih metoda;
 • spisak predloženih ključnih aktera/ki za konsultacije;
 • prvi nacrt studije izvodljivosti;
 • drugi nacrt studije izvodljivosti;
 • završni sastanak sa odabranom grupom ključnih aktera/ki u svrhu verifikacije nalaza;
 • finalni nacrt istraživanja – finalni tekst studije izvodljivosti (ca. 30 stranica i .ppt prezentacija).

Finalni tekst studije izvodljivosti treba da sadrži, između ostalog, sljedeće elemente:

 • informacija o kontekstu: stanje prava žena, društveni kontekst, ključni akteri, izazovi, ženski aktivizam u kontekstu bh. civilnog društva, i slično;
 • procjena potreba;
 • procjena prilika; i
 • preporuke.

Sav proces će biti vođen na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku. Svi proizvodi (finalni dokumenti) moraju biti dostavljani na obje jezične varijante.

VREMENSKI RASPORED

Istraživanje će se provesti u periodu od 01.07. do 31.12.2014. godine.

Do 01.08.2014. odabrani/a konsultant/kinja (ili konsultantski tim) treba dostaviti dopunjen:

 • sadržaj istraživanja;
 • plan istraživanja;
 • metodologija i metode istraživanja, sa instrumentima za provođenje predloženih metoda.

Nakon što implementirajuće organizacije odobre predloženi nacrt istraživanja, počinje faza istraživanja. Prva verzija studije izvodljivosti se najkasnije 15.10.2014. dostavlja implementirajućim organizacijama, koje će do 01.11.2014. poslati svoje komentare na istu.Druga verzija studije izvodljivosti se najkasnije 20.11.2014. dostavlja implementirajućim organizacijama, koje će do 01.12.2014. poslati svoje komentare na istu. Prije dostavljanja finalne verzije studije odabrani/a konsultant/kinja (ili konsultantski tim) organizovaće završni sastanak sa odabranom grupom ključnih aktera/ki u svrhu verifikacije nalaza. Lista osoba koje će biti pozvane na završni sastanak mora biti odobrena od strane implementirajućih organizacija.

Finalna verzija studije izvodljivosti (u word-formatu), na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, sa prezentacijama na oba jezika u .ppt formatu, biće dostavljena do 31.12.2014.

PRIJAVA

Na konkurs se mogu prijaviti konsultanti/kinje (ili konsultantski timovi). U slučaju timova, u prijavi treba jasno naglasiti ko je odgovorna osoba tima, te u radnom planu (vidi dole) detaljno definisati uloge pojedinih članova/ica tima.

Konkurs je otvoren za konsultante/kinje (ili konsultantske timove) iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Konsultanti/kinje (ili konsultantski timovi) moraju ispunjavatisljedeće uslove:

 • odlično poznavanje prilika vezanih prava žena, ženski pokret i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini (dokazi o vođenju projekata u navedenim oblastima);
 • relevantno istraživačko iskustvo vezano za prava žena (dokazi o objavljenim radovima i/ili istraživačkim aktivnostima);
 • relevantno iskustvo u provođenju studija izvodljivosti (primjeri dosadašnjih studija); i
 • odlično znanje engleskog jezika.

Nema standardnog formata za prijavu.

Prijava bi trebala sadržavati sljedeće dokumente:

 • curriculum vitae konsultanta/kinje (ili svih članova/ica konsultantskog tima) – EU format, sa detaljnim informacijama o iskustvu u oblasti u kojoj se raspisuje konkurs;
 • plan istraživanja u kojem je jasno definisana metodologija izrade studije izvodljivosti;
 • prijedlog budžeta koji je izrađen po jasnoj metodologiji (prijedlog budžeta sadrži informaciju o svim troškovima koji su vezani za ispunjavanje radnog zadatka); i
 • sve ostale dokumente koji potkrepljuju kvalifikacije konsultanta/kinje (ili članova/ica konsultantskog tima).

Prijave se šalju u formi jednog PDF dokumenta. Prijava se dostavlja najkasnije 28.06.2014. na mail dina@soc.ba, sa jasnim predmetom e-maila «Prijava na konkurs – ŽFBIH». U svrhu odabira najbolje ponude biće formirana tročlana komisija, koja će odgovoriti samo na ponude koje ispune gore navedene uslove i dostave potpunu prijavu. Ukoliko se ne javimo do 07.07.2014, možete računati da Vaša ponuda nije odabrana.

NAČIN UGOVARANJA

Nakon odabira konsultanta/kinje (ili konsultantskog tima) sklapa se ugovor o djelu. Nakon potpisivanje ugovora, isplaćuje se 50% od ugovorenog neto honorara. Nakon dostave prve verzije studije izvodljivosti isplaćuje se dodatnih 25% od ugovorenog neto honorara, a ostalih 25% se isplaćuje nakon što ugovarač odobri finalnu verziju studije.

KOMUNIKACIJA

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila sasa@soc.ba, kontakt osoba Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar.

PDF verziju možete pronaći ovdje!

Također vam se može svidjeti…