Maja M: Rodna ravnopravnost nije samo slika ”mene kako zidam kuću“!

Maja Mirković je magistrica međunarodnog–krivičnog prava, te studentica postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za državno i međunarodno pravo koje bi trebala uspješno da završi ove godine, te započne treći master program na pomenutom Univerzitetu.

Radno iskustvo stekla stažirajući u Uredu Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, te Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Za Inicijativu „Građanke za ustavne promjene“ Maja je saznala preko kolegica iz Fondacije CURE i odmah nam se pridružila.

„Smatram odličnim korakom uspostavljanje jedne ovakve mreže organizacija te pojedinaca i pojedinki, jer sabiranjem zajedničkih znanja, vještina i iskustava, uistinu možemo da napravimo velike promjene i podignemo poštivanje ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, kao i samu vladavinu prava na jednu novu razinu.“

U razgovoru sa Majom saznali smo da pored profesionalnih razloga priključenja incijativi, ima dublje korjenite razloge koji su mnogo značajnji za druge žene, ne samo za nju samu. Maja smatra da mlade visoko obrazovane žene, iz njezinog okruženja, imaju predrasude prema pojmu „rodna ravnopravnost“ i nemaju razvijenu svijest o važnosti osiguranja rodne ravnopravnosti za egizistenciju i budućnost svih nas, osobito nadolazećih generacija.

 „Za mene, kao osobu i uskoro trostruku magistricu prava, žalosno je da je pojedinim ženama prva asocijacija na pojam „rodna ravnopravnost“ slika „mene kako zidam kuću“. Smatram da prije svega žene trebamo educirati o tome šta točno rodna ravnopravnost podrazumijeva i ukazati na to da biti pristalica feminističkog pokreta i boriti se za ostvarenje što većeg stupnja poštivanja ljudskih prava i sloboda sa rodnog aspekta ni u kojem slučaju nisu sinonimi.“

Maja smatra da je nužno uključiti građanke iz „manjih“ lokalnih zajednica u ustavne procese, prvenstveno jer njima nisu u tolikoj mjeri dostupni svi sadržaji kao u „većim“ gradovima.

„Pored predloženih modaliteta, smatram da je dosadašnji način rada na procesima ustavnih reformi, sasvim primjeren – davanje prilike istaknutim ženama iz bh. javnosti da se obrate „običnim“ građanima/kama bilo javno na skupovima, bilo putem medija (elektronskih, pisanih, televizijskih).“

O motivaciji mladih žena za ustavna pitanja i pisanja na ovu temu, Maja ističe kako je neformalna edukacija jedan od najboljih mehanizama za borbu protiv predrasuda i motivator da se one uključe aktivnije u ovu priču.

„Pritom, ne mislim samo na formalno obrazovanje na čije formiranje, nažalost, vrlo često utječu vladajuće elite i njihove politike – neformalno obrazovanje je danas sve aktualnije i vrlo često nadomješta nedostatke formalnog sistema obrazovanja. Ne upuštajući se na ovom mjestu u analizu mana obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine, smatram da se kroz promociju aktivnosti Inicijative, okrugle stolove, tribine i seminare može doprijeti do običnih građanki te ih zainteresirati za ovu tematiku.“

Rodna dimenzija Ustava BiH je od izuzetne važnosti, jer je sadašnji Ustav nastao kao dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, čija osnovna svrha je bila zaustavljanje krvavih sukoba na području naše države. On nije imao tu rodno osjetljivu dimenziju koja se obavezno treba ugraditi u Ustav BiH zbog ratificiranih brojnih međunarodnih dokumenta koji državu na to obvezuju.

„Ne trebamo izgubiti iz vida da je Bosna i Hercegovina samim činom potpisivanja i ratifikacije brojnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda preuzela na sebe obavezu da iste ugradi u domaće zakonodavstvo, a rodno odgovorne ustavne reforme su prvi korak koji je neophodno poduzeti.“

Maja ističe da je ulazak u incijativu za nju proces rada na daljem upoznavanju i širenju vizije i misije incijative, kako prema muškarcima tako i prema ženama, sa ciljem da ih podstakne da se uključe u incijativu. Kao mlada intelektualka, ona planira da svojim istraživačkim radom doprinese vidljivosti pitanja rodne dimenzije Ustava.

„U narednom razdoblju planiram da napišem nekoliko stručnih radova na temu ustavno-pravnih reformi kroz prizmu rodne ravnopravnosti te uzmem aktivno učešće u svim vrstama edukacije koje Inicijativa bude organizirala.“

Vildana Džekman, PR incijative „Gradjanke za ustavne promjene“

Tekst preuzet sa: Inicijativa Građanke za ustavne promjene

Također vam se može svidjeti…