Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za TRENERE/TRENERICE

Uvod

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta. “EmpowerHer” koji se realizuje u saradnji sa UNICEF-om Bosna i Hercegovina kroz program za adolescentice. Cilj projekta je osnaživanje deset (10) mladih djevojaka na temu rodno zasnovanog nasilja koje bi stečeno znanje i vještine prenosile kroz radionice u svojim loklanim zajednicima.

Kao dio projektnih aktivnosti planirano je održavanje trodnevnog treninga za trenerice koji je namijenjen svim mladim ženama (od 16 – 23 godine) koje su aktivne u svojim lokalnim zajednicama kao pojedinke i/ili kao dio formalnih i neformalnih ženskih grupa u BiH i koje žele da prošire svoje znanje vezano za temu nulte tolerancije na sve oblike nasilja. Iz tog razloga, potrebno je angažirati trenere/trenerice koji/e će voditi ovaj proces.

Opseg poslova

  • Održavanje  treninga za trenerice “Edukacija o rodno zasnovanom nasilju” za oko 10  učesnica  sa specifičnim fokusom na osnaživanju mladih djevojaka da vode radionice u svojim lokalnim zajednicma na temu rodno zasnovnog nasilja, a koji će biti održan u periodu od petka 22. 3. 2024. do nedjelje 24. 3. 2024. godine u okolini Sarajeva.
  • Metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama i istraživanje, radionice i dodatne aktivnosti (filmovi, istraživanja, isl.).
  • Održavanje dvodnevnog online treninga nakon održanog prvog treninga “Edukacija o rodno zasnovanom nasilju”
  •  Izrada i dostava izvještaja sa preprorukama i zaključcima nakon održanog treninga.  

Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

      Odabrani/e treneri/ce će blisko sarađivati sa Fondacijom CURE radi kontrole kvalitete i pripreme sadržaja. Na osnovu  komentara i preporuka Fondacije CURE, sadržaj treninga će se možda morati ažurirati. Fondacija CURE će sa osobom/ama izabranom/im po ovom javnom pozivu potpisati ugovor o djelu na početku realizacije projekta, a isplatu izvršiti  nakon obavljanja svih aktivnosti predviđenih ugovorom.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo

  • Dokazano iskustvo kao peer edukator/ica na teme navedene u tački II ovog poziva
  • Poznavanje tema kao što su rodna ravnopravnost u BiH i EU, tema koja se tiču vrste nasilja, borbe protiv nasilja isl.   

Način prijave

Zainteresirani/e kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

  • Curriculum Vitae (CV);
  • Finansijsku ponudu – fiksni iznos

Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/inja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija, finansijske ponude i datuma početka rada. Ugovor će biti dodijeljen trenerima/icama  čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao:

Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 13. marta 2024. putem e-maila na: Enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

 Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…