Zagovaračke akcije u Srebrenici – Oformiti poljoprivrednu zadrugu kako bi se doprinijelo umanjenju feminizacije siromaštva

Zagovaračke akcije u Srebrenici – Oformiti poljoprivrednu zadrugu kako bi se doprinijelo umanjenju feminizacije siromaštva

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem „Sara-Srebrenica“, a u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, kreirali su akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem doprinosa boljem poštovanju ženskih prava. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizirati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Zagovaračke akcije u Srebrenici nastale su tokom radionica organiziranih s Udruženjem „Sara-Srebrenica“ čije članice su naglasile da one osnažuju i podstiču pojedince/ke i grupe građana/ki da efikasno koriste dostupne resurse i zajednički doprinose društvenom i ekonomskom razvoju.

Inače, Udruženje „Sara-Srebrenica“ jedna je od najstarijih nevladinih organizacija na području općine Srebrenica, a osnovano je na inicijativu grupe mladih i žena. Osnivačice Udruženja bile su motivirane da svojim zalaganjem doprinesu pozitivnim promjenama i životnoj dinamici u Srebrenici, suočavajući se s brojnim izazovima. Posvećenost, dosljednost i pozitivan stav doprinijeli su da ova organizacija odolijeva različitim uticajima i opstaje uprkos svim preprekama.

Kako bi se radilo na rješavanju problema koji su definirani na radionici, osmišljenje su zagovaračke akcije, a predstavnice Udruženja istakle su nekoliko gorućih problema s kojima se susreću i za koje imaju planove i ideje kako ih riješiti.

Među definiranim problemima kojima se žele baviti u narednom periodu su nedostatak zdravstvene njege za žene, nepostojanje gender senzitivnog budžeta, pitanje feminizacije siromaštva odnosno ekonomske ovisnosti žena, kao i kašnjenje isplata finansijske podrške osobama u potrebi.

Nedostatak zdravstvene njege za žene – Članice udruženja „Sara-Srebrenica“ istaknule su da postoji problem nedovoljne zdravstvene zaštite za žene zbog čega su ocijenile potrebnim organizirati sastanak s predstavnicima/ama Doma zdravlja kako bi stekle uvid u postojeće stanje, ustanovile čija je odgovornost briga o Domu zdravlja i da li postoji budžet za te namjene. Detaljno opisujući stanje na terenu kazale su da je potrebno s predstavnicima/ama institucija ustanoviti pravi razlog nedolaska odnosno ukidanja mjesta ginekologa/inje u Domu zdravlja. Naime, ranije  je ginekolog/inja dolazio/la jednom sedmično iz Bratunca, a sada su žene prisiljene ići ili u Bratunac ili u privatnu ordinaciju u drugom mjestu jer je u Srebrenci nema. Problem predstavlja i oprema koja je zastarjela.

Nepostojanje gender senzitivnog budžeta – Kao i u mnogim drugim lokalnim zajednicama nije osiguran gender senzitivni budžet zbog čega se članice Udruženja „Sara-Srebrenica“ slažu da bi bilo iznimno važno poslati zahtjev općini Srebrenica radi dostavljanja statističkih podataka kako bi se analizirao postojeći budžet i utvrdila moguća područja djelovanja. Smatraju da je potrebno osnovati lobističku grupu u koju bi bile uključene žene odbornice u Skupštini Srebrenice radi rješavanja prepoznatih problema, te definirati plan zalagačke kampanje. Sugerirano je i da se napiše prijedlog amandmana na Zakon o budžetu u čemu bi im trebali pomoći predstavnici/e postojećih međunarodnih organizacija koje djeluju u Srebrenici. U ovaj proces trebali bi se uključiti i mediji kako bi govorili o potrebi da se takav amandman usvoji. Posebno je naglašeno i postojanje Komisije za ljudska prava, povratak i gender  koja ima predsjednika i šest članova/ica koji se biraju iz reda odbornika/ca u Skupštini i drugih osoba. Tu je i Odbor za zdravlje i Odbor za porodicu koji takođe mogu biti partneri u rješavanju identificiranih problema koje su prepoznale žene Srebrenice.

Feminizacija siromaštva – ekonomska zavisnost žena – Ovo pitanje prepoznato je kao jedno od gorućih jer je, kako kažu članice Udruženja „Sara-Srebrenica“, siromaštvo žena očigledno na svakom koraku. Ne vrednuje se ženski doprinos – niti rad u kući, niti rukotvorine, doprinos kućnom budžetu najčešće kroz rad u NVO, prodaju na sajmovima i sl. Istaknut je problem nepostojanja dovoljnog broja žena na pozicijama moći. Žene srednje i starije  životne dobi su nezaposlene, a u pitanju je kategorija koja je na tržištu rada teško zapošljiva. Stoga su članice Udruženja najavile da će poslati dopis predstavnicima/ama općinske vlasti, Birou za zapošljavanje, Centru za socijalni rad te Regionalnoj razvojnoj agenciji i drugima radi dostavljanje statističkih podataka u svrhu vršenja analize realnih resursa unutar lokalne zajednice. Potrebno je uraditi analizu navedenih resursa unutar lokalne zajednice i ponuditi rješenja, te uvezati sve resurse. Napomenule su da će objaviti javni poziv i organizirati informativni sastanak sa ženama starosne dobi 35+ koje imaju kućnu radinost ili se bave poljoprivredom, te im omogućiti prodaju njihovih proizvoda. To bi pomoglo da se definiraju njihove potrebe, te stvore preduvjeti za osnivanje poljoprivredne zadruge koja bi direktno radila na ekonomskom osnaživanju žena na području Srebrenice.

Socijalna davanja – Žene u ovoj lokalnoj zajednici često se oslanjaju na socijalna davanja, ali je evidentirano kašnjenje isplata finansijske podrške osobama u potrebi. Zato je potrebno, smatraju članice Udruženja „Sara-Srebrenica“,  mapirati sve institucije koje su uključene u direktnu podršku za socijalna  davanja, te poslati dopis kako bi se došlo do jasnih podataka zašto se to događa. Najavile su i da će se obratiti medijima iznoseći u javnost informacije da su naknade za rad u komisijama veće od cjelokupnog davanja za socijalne potrebe.

Spektar problema žena iz ove ranjive lokalne zajednice znatno je veći od pobrojanog, ali idejni koncept Zagovaračkog plana je mapiranje gorućih problema i definiranje koraka ka njihovom rješavanju ili pokušaju rješavanja, te potreba da se u narednom periodu radi na lobiranju i zagovaranju za rješavanje tih pitanja.

Projekat „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, kroz dvije godine koliko traje njegova provedba, radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…