Uspostaviti balans između privatnog i poslovnog života žene zbog njene uloge voditeljice domaćinstva

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA

Uspostaviti balans između privatnog i poslovnog života žene zbog njene uloge voditeljice domaćinstva

Na dnevni red sjednica Savjeta Mjesne zajednice nikada nisu došla pitanja koja su od značaja za žene iako su to pitanja koja se tiču redovnijeg javnog prijevoza, postavljanja znakova i dostupnosti vode u svim mjestima

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena “Pašinke” iz Hajderovića organizirale su u decembru okrugli stol kada je naglašena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje nevladinih organizacija kako bi se poboljšali uvjeti života u Visokom s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine implementacije radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Skup je namijenjen članicama Udruženje žena “Pašinke” iz Hajderovića i Udruženje „Sigurno mjesto te njihovim saradnicima/cama, predstavnicima/cama lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Cilj skupa bio je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji su fokus djelovanja ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Vedrana Frašto iz Fondacije CURE pojasnila je da su na okruglom stolu iznijeti prijedlozi za poboljšanje saradnje između nevladinog sektora i lokalnih institucija i to na način da nevladin sektor predlaže inicijative, a među brojnim već upućenim prijedlozima zatraženo je i usvajanje Gender akcionog plana.

Istaknuto je da je od velike važnosti da se kroz dokumente ili memorandume o saradnji osigura održavanje redovnih sastanaka između predstavnika/ca udruženja i lokalnih institucija i to jednom do dva puta godišnje. Ti sastanci, rečeno je, trebali bi biti tematski i edukativni kako bi se kvalitetnije razmijenile informacije između zainteresiranih strana.

Vedrana kaže da je podnesena i inicijativa za rodno senzitivno budžetiranje s posebnim fokusom da kada se dodjeljuju grantovi nevladinim organizacijama bude uključena posebna stavka u okviru koje će se dodjeljivati sredstva za ženska udruženja, odnosno udruženja koja se bave ženskim pravima.

Iznesen i stav da je važno osigurati veću uključenost žena iz lokalnih zajednica da se više uključe u rad mjesnih zajednica te su definirani koraci kako to postići, a posebno u Hajderovićima gdje potrebno unapređenje infrastrukture za šta im je potrebna podrška unutar Savjeta Mjesne zajednice u kojoj su članovi sada samo muškarci.

– To znači da na dnevni red sjednica nikada nisu došla pitanja koja su od značaja za žene iz te lokalne zajednice iako su to pitanja koja se tiču redovnijeg javnog prijevoza, postavljanja znakova, dostupnosti vode u svim mjestima i mnogi drugi – pojašnjava Vedrana, dodajući da je jedna od preporuka da se organiziraju tematske sjednice što su dopisom i zatražile.

Također, potrebno je do izbora za sljedeći mandat 2023. godine postaviti kvotu za učešće žena u Savjetu Mjesne zajednice da bi se osiguralo ravnopravnost i da žene moraju biti uključene u rad mjesne zajednice.

Pomoćnica načelnika u službi za upravu ekonomskih poslova o ulozi lokalnih institucija u promociji ženskih prava Džeraldina Miličević navela je nekoliko primjera u kojima su žene u nezavidnom položaju kada je u pitanju i njihova egzistencija te je ukazala i na potrebu uspostavljanja balansa između privatnog i poslovnog života žene zbog njene uloge voditeljice domaćinstva.

Važno je, navodi, uspostaviti ravnotežu zbog potrebe specifičnih podrški ženama u poslovanju i poduzetništvu u šta spada i razvoj infrastrukture poput staračkih domova i centara za zdravo starenje jer su žene te koje brinu o starim i nemoćnim unutar svog domaćinstva. „Životne odluke su pitanje žena“, dodala je Džeraldina.

Kaže da je neophodno da žene imaju pokretnu i neokretnu imovinu na svoje ime kako bi mogle uzeti hipoteku za kredit, a tu je i potreba za kvalitetnijom zdravstvena zaštita kao i uvijek potrebna adekvatna borba protiv nasilja i osiguranje krivičnog gonjenja za počinioce nasilja u porodici te priznavanje njege i kućnih poslova odnosno valoriziranje tog rada i prikazati ga kao procenat bruto društvenog proizvoda.

Istaknuta je na okruglom stolu i potreba umrežavanja udruženja, jačanja kapaciteta i odgovornosti svih aktera, institucionalizacija partnerstva i saradnje, uspostavljanja tijela odnosno koordinatora za ravnopravnost spolova, donošenje odluke o ravnopravnosti spolova te osiguranje finansijskih sredstava za projektne aktivnosti.

Također vam se može svidjeti…