Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU 

U okviru ovog projekta koji provodi Fondacija CURE,  a podržava Reactor – Research in Action i njegovi partneri kroz Akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ koju  finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, izrađena je Analiza implementacije Gender akcionog plana općine Centar Sarajevo za period 2016. – 2018. godine sa preporukama autora/ice Brahima Kajevića i Sanje Petrović, a koju je uredio Joško Mandić.U cilju postizanja većeg stupnja orodnjenosti u lokalnim strateškim dokumentima, Fondacija CURE inicirala je analizu lokalnog Gender akcionog plana (LGAP) općine Centar (2016. – 2018.). Osnovni cilj dubinske analize LGAP-a (2016. – 2018.) je evaluacija uspješnosti njegove provedbe u općini Centar Sarajevo s posebnim naglaskom na uključivanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina žena, kao i pripremanje i prezentiranje preporuka za novi LGAP s inkorporiranom rodnom perspektivom relevantnim lokalnim akterima/cama.  

Analiza implementacije Gender akcionog plana općine Centar Sarajevo za period 2016. – 2018. godine sa preporukama – možete preuzeti/pogledati OVDJE!