Prezentiran akcioni plan – Agenda potreba žena u Bosanskom Grahovu

 

 

PREZENTIRAN AKCIONI PLAN – AGENDA POTREBA ŽENA U BOSANSKOM GRAHOVU

 

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena organizirali su 4. decembra okrugli sto u Bosanskom Grahovu o tome kako doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava te s ciljem prezentiranja Akcionog plana – Agende potreba žena u toj bh. općini.

Okruglom stolu prisustvovale su članice Udruženja građanki „Grahovo“ i njihovi/e suradnici/ce, predstavnici/ce lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, škola, policije, Misije OSCE-a, Doma zdravlja Drvar te predstavnice Centra za bolje društvo Glamoč i Udruge Don Juraj Gospodnetić.

Na skupu se diskutiralo o Akcionom planu – Agendi potreba žena i organiziranju kampanje u Bosanskom Grahovu s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju žene s posebnim fokusom na žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa.

U ovoj općini identificirano je pet ključnih problema među kojima je najprioritetnije pitanje zdravstvenog sistema s fokusom na dostupnost ljekara i specijalističkih pregleda te je zaključeno da j potrebno organizirati sastanak predstavnika/ca Općinskog vijeća i općinskog načelnika s direktoricom Doma zdravlja Drvar te da se iniciraju promjene/mjere koje su ovim akcionim planom predložene.

Kao poseban problem istaknuto je nepostojanje Centra za socijalni rad koji bi pružao usluge na adekvatan način zbog čega je na okruglom stolu apostrofirana potreba otvaranja centra i zapošljavanja stručnog kadra kako bi se odgovorilo izazovima u općini.

Nasilje u porodici, također je problem žena u ovoj općini, te je fokus stavljen na potrebu prevencije nasilja u porodici kroz edukativne programe i kampanje podizanja svijesti, kao i usvajanje Lokalnog gender akcionog plana za prevenciju nasilja u obitelji i rodno zasnovanog nasilja.

Kao problem istaknuta su i ekonomska prava žena s fokusom na zapošljavanje žena, osobito žena pripadnica marginaliziranih grupa, povratnica, izbjeglica, žena koje su preživjele nasilje te rad na društvenom preduzetništvu i educiranju/prekvalifikaciji.

U kontekstu ekonomskog osnaživanja žena pored educiranja i prekvalifikacija preporuka je da se kroz Javne programe Kantonalnog zavoda za zapošljavanje građani/ke Bosanskog Grahova informiraju o programima sufinansiranja zapošljavanja te raditi na jačanju programa (samo)zapošljavanja i treninga koji bi marginaliziranim ženama pružili relevantno znanje vezano za poduzetništvo, marketing, plasiranje i distribucija proizvoda u oblasti uzgoja stoke, voća i povrća.

Kako je rečeno potrebno je raditi i na osiguranju političke participacije žena kroz podizanje svijesti o važnosti ženskog političkog angažmana, te je preporučeno da se nastavi s aktivnostima u okviru predizbornih kampanja te informiranju javnosti o važnosti političkog angažmana i o pravu na aktivno/pasivno biračko pravo (da biraju i da budu birani) s fokusom na mlade koji će 2020. godine prvi put glasati i izaći na izbore.

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset bh. općina, a Bosansko Grahovo je jedna od njih.

 

 

Također vam se može svidjeti…