Povratak u školu

Kako se mjesec avgust bliži kraju, smanjuje se broj van-uredskih e-mailova, jutra postaju užurbanija i lagani šetači koje srećemo na našim jutarnjim rutama nam počinju ići na nerve. Sada znamo da je ljetna pauza gotova – evropske institucije su se vratile u život nakon ljetne hibernacije, i vrijeme je za „opet ići u školu“.  Tako smo se i mi u organizacijama civilnog društva vratili nazad na brzu traku, a jesenji mjeseci su uvijek zauzeti u Briselu.

Ova godina nije izuzetak. Zapravo, možda je punija nego prije za one koji rade na EU politikama proširenja i sa državama kandidatkinjama za pristupanje EU, jer se vremenski rokovi za godišnje izvještaje o napretku pri proširenju mijenjaju ove godine. Prošle godine u ovo vrijeme predali bismo samo kratke preglede događaja tokom ljetnih mjeseci, i inače se radovali objavljivanju godišnjih izvještaja za par mjeseci. Ove godine Evropska komisija se prebacuje na jednogodišnji format kalendara, tako da, kako se vratimo sa naših ljetnih pauza, pripremamo se za prikupljanje izvještaja od aktivista_kinja iz regije Balkana, kako bismo se uhvatili u proces konsultacija i nadolazeće NVO konsultacije prije izvještaja o napretku pri proširenju koji trebaju biti objavljeni u aprilu 2018. godine.

Kao i prethodnih godina, ILGA-Europe, u saradnji sa brojnim organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, sastavlja vlastite izvještaje – LGBTI izvještaji o napretku – sa fokusom na razvoj i prioritete za ljudska prava LGBTI osoba u državama kandidatkinjama za pristupanje (prethodni podnesci dostupni ovdje). Ove izvještaje predajemo Evropskoj komisiji, kojima prethode NVO konsultacije uživo, sa ciljem osiguravanja da se pitanja kojima se bave izvještaji, a koja se posljedično postavljaju u EU institucijama sa nadležnim nacionalnim vlastima, poslije toga koriste u našem tekućem zagovaračkom radu.

Izvještaji o napretku su način za Komisiju da ocijeni spremnost država za preuzimanje obveza koje članstvo u EU nosi, i da osiguraju jasno vodstvo državama u pogledu reformi koje su neophodne. Izvještaji država su „liste stvari koje je potrebno uraditi“ i sadrže konkretne mjere koje treba poduzeti u narednoj godini. Pružaju glavni put civilnom društvu kojim treba ići da bi istakli pitanja direktno pred EU institucijama, i ključne upute kako učiniti vlade odgovornim za zalaganja i obveze koje su preuzele.

Kako ulazimo u ovaj izvještajni ciklus i ističemo prošlogodišnji razvoj, i gledamo naprijed ka prioritetima koji nas čekaju, zanimljivo je osvrnuti se na prošlogodišnje izvještaje (zaista, uprkos njihovoj dužini) i vidjeti šta je Evropska komisija (sa inputima grupa civilnog društva) identificirala kao tačke djelovanja za svaku od država kandidatkinja. Da li su ove tačke djelovanja preuzete? Šta su vlade uradile da ih ispune od tada? Suštinski, da li su države kandidatkinje uradile svoju zadaću?

Počela sam tražiti kroz izvještaje ove sedmice, kako sam pripremala uzorak koji ću poslati aktivistima_kinjama iz regije za njihove inpute i, iz znatiželje, počela izvlačiti neke ključne tačke koje se odnose na ljudska prava LGBTI osoba koje su identificirane u prošlogodišnjim izvještajima. Evo ih ovdje, da zadovoljim i vašu znatiželju. I, nadam se, da će vam pomoći da pripremite vaše podneske za nadolazeći ciklus izvještaja o napretku i da ćete imati neposrednu riječ u zadaći koja vam je postavljena za 2018. godinu.

 

Albanija

Opšte stanje

 • Albanija je nastavila poštovati međunarodne instrumente za ljudska prava. Ratificirala je većinu međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, i većinu humanitarnih konvencija. Međutim, potrebno je djelovati dalje za njigovu poptunu implementaciju.
 • Resursi centralnog i lokalnih ureda Ombudsmena trebaju biti ojačani, da bi se osiguralo da funkcioniraju na zadovoljavajući način.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Usluge za žrtve nasilja u obitelji trebaju se poboljšati u kvalitetu, kvantitetu, dostupnosti i geografskoj pokrivenosti.

Sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja

 • Sveukupno okruženje pogoduje slobodi iziražavanja, ali potrebna je bolja implementacija zakonodavstva.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • I dalje izostaje prikupljanje podataka o zločinu iz mržnje.
 • Antidiskriminacijska sudska praksa se treba dalje razvijati i unaprijediti primjenu.

Priznanje zajednica života istospolnih parova

 • Amandmani na obiteljski zakon koji bi uveli koncept zajednice života istospolnih parova još nisu usvojeni.

Svijest i stavovi javnosti

 • Javna svijest i društvena prihvaćenost su i dalje na niskom nivou, posebno u ruralnim područjima.

 

Bosna i Hercegovina

Opšte stanje

 • Postignut je progres sa usvajanjem amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije. Strateški, pravni, institucionalni i okviri javnih politika za stanje ljudskih prava ostaju sa potrebom za značajnim poboljšanjem.
 • Državna strategija za ljudska prava i nediskriminaciju treba biti usvojena.
 • Institucija Ombudsmena i dalje nema adekvatne ljudske i financijske resurse za obavljanje svojih funkcija kao nacionalna institucija za ljudska prava.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Mehanizam za prikupljanje podataka o slučajevima zločina iz mržnje i diskriminacije još nije uspostavljen.
 • Potrebno je uspostaviti konzistentno sudsko, sistematično i sveobuhvatno, praćenje zločina iz mržnje.
 • Potrebno je harmonizirati relevantno zakonodavstvo o zločinu iz mržnje koje se tiče poticanja, namjere, javne prirode i sadržaja zločina.
 • Nedostatak efektivnog provođenja zakona o prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u obitelji, ostaje razlog za zabrinutost.
 • Relevantno zakonodavstvo još uvijek nije harmonizirano sa Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 • Još nisu podignute optužnice za napad na Merlinka Festivalu 2014.
 • Napadi iz 2016. godine nisu klasificirani kao zločini iz mržnje, nego kao prekršaji.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Istospolne parove se kontinuirano diskriminira kroz pravni sistem koji ih ne pruža nikakva socijalna i ekoknomska prava

Prava i jednak tretman trans i interspolnih osoba

 • Transrodna zajednica je i dalje marghinalizirana i nikakvi napori nisu poduzeti da pojednostavljenje pravne procedure promjene oznake spola, što bi omogućilo pravno priznanje prilagodbe spola bez potrebe da se prođe kroz cijelu medicinsku tranziciju.

 

Makedonija

Opšte stanje

 • Više je napora potrebno u praksi da bi se osiguralo poštivanje ljudskih prava ranjivih grupa.
 • Institucije i organi koji su uključeni u zaštitu i promociju ljudskih prava nemaju dovoljno osoblja i finansijskih resursa, loše se koordinirani i, u nekim slučajevima, ne smatraju se neovisnim.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Pravni okvir za zločin iz mržnje je generalno u skladu sa međunarodnim standardnima, ali implementacija istog se treba unaprijediti: tužiteljstvo nije pokrenulo nove postupke i samo je jedan u toku.
 • Nema sistemskog prikupljanja podataka o izvještavanju, istragama i gonjenju za krivično djelo zločina iz mržnje i govora mržnje.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Što se tiče nediskriminacije, usklađivanje sa acquis-em je nepotpuno, značajan je nedostatak zabrane diskriminacije na osnovima seksualne orijentacije.
 • Javna svijest o rodnoj ravnopravnosti ne postoji i i dalje je prisutno rodno stereotipiziranje.

Jednaka prava i postupanje prema trans i intersex osobama

 • Nije dostupan adekvatan tretman za prilagodbu spola.

Svijest i stavovi javnosti

 • Još je potrebno poduzeti značajne napore za suočavanje sa netolerancijom prema LGBTI osobama.
 • Domaće vlasti trebaju značajno intenzivirati napore za podizanje svijesti i poštivanja različitosti u društvu.
 • Treninzi za organe za provođenje zakona, tužitelje_ke, sudije_tkinje, zdravstvene radnike_ce i nastavno osoblje ostaju jako bitni i potrebni.

 

Kosovo*

Opšte stanje

 • Implementacija ljudskih prava nastavlja da nailazi na nedostatak političkog angažmana, uključujući i lokalni nivo.
 • Zaštita prava osoba koje pripadaju manjinskim grupama I osoba sa invaliditetom treba se značajno poboljšati.
 • Neophodan je progres na efikasnoj implementaciji zakonodavstva koje se tiče ljudskih prava.
 • Neophodna je finansijska posvećenost zaštiti ljudskih prava na svim nivoima, a ovisnost o donatorima bi se trebala smanjiti.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Slučajevi verbalnih I fizičkih napada na pripadnike_ce LGBTI zajednice se trebaju adekvatno istražiti.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Nije usvojeno zakonodavstvo za implementaciju zakona o zabrani diskriminacije.
 • Rad institucija na procesuiranju i istragama slučajeva diskriminacije je i dalje slab.
 • Savjetodavna i koordinaciona grupa za prava LGBTI osoba treba da preuzme proaktivniju ulogu u pružanju konkretnih savjeta I preporuka relevantnim institucijama.

 

Crna Gora

Opšte stanje

 • Institucija Ombudsmena treba osigurati da je referentni mehanizam za rodnu ravnopravnost u potpunosti proveden i da sveukupna rasprostranjenost osoblja odražava obim posla različitih sektora.
 • Povjerenje javnosti u neovisnost ureda Ombudsmena treba graditi.

Sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja

 • Novi zakon o javnim okupljanjima i događajima je usvojen u julu. Zakon suštinski unapređuje kvalitet regulacije slobode okupljanja i udruživanja. Dalja unapređenja se očekuju u narednoj fazi.
 • Treba ojačati praktičnu implementaciju standarda u ovoj oblasti.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Što se tiče nediskriminacije, zakon zahtijeva dalje usklađivanje sa Eu acquis-em.
 • Broj sudskih slučajeva je i dalje jako nizak, i potrebno je adresirati nedostatak proporcionalnih i odvraćajućih kazni.
 • Kapacitet Ombudsmena za postupanje po žalbama se poboljšao; međutim, potrebna su dalja unapređenja da se osigura blagovremen i kvalitetan follow-up na zabilježene slučajeve diskriminacije.
 • Ministarstvo ljudskih prava i manjina je preuzelo nadzor i praćenje relevantnog strateškog okvira, ali nedostaje iskusnog osoblja u ovom polju.

Svijest i stavovi javnosti

 • Situacija je i dalje teška na lokalnom nivou i u društvu samom, gdje je sporije prihvatanje seksualnih različitosti. Trebalo bi uvrstiti ciljane mjere sa regionalnom dimenzijom u nacionalni akcioni plan. Sistematske antidiskriminacione kampanje u školama i na univerzitetima još uvijek nisu prisutne.

 

Srbija

Opšte stanje

 • Generalno, pravni okvir za zaštitu manjinskih I kulturnih prava je na snazi. Međutim, konzistentna implementacija u cijeloj zemlji je neophodna.
 • Neophodna je jaka i vidljiva politička podrška za zaštitu prava grupa koje se suočavaju sa najviše diskriminacije, uključujući lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i intersex (LGBTI) osobe.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Govor mržnje je često toleriran u medijima i rijetko se njime bave regulatorne vlasti i tužiteljstvo.
 • Poticanje nacionalne, rasne i religijske mržnje i netolerancije je zabranjeno krivičnim zakonodavstvom. Esencijalno je da se uspostavi sistem prikupljanja podataka i adekvatno istraže, gone i sankcionišu sva krivična djela motivitrana mržnjom.
 • Zaštita žena od svih oblika nasilja se treba ojačati i mehanizmi za koordiniranje prikupljanja I dijeljenja podataka među svim relevantnim akterima u sistemu se trebaju unaprijediti.
 • Situacija za LGBTI osobe nije mnogo napredovala i LGBTI aktivisti_kinje nastavljaju biti metom govora mržnje, prijetnji i nekada čak i fizičkog nasilja.

Sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja

 • Kada je u pitanju sloboda izražavanja, situacija se nije unaprijedila. Potrebno je održati i ojačati prostor za politički dijalog, kritičku diskusiju i debate, kao i izražavanje različitih mišljenja, kako u mainstream medijima, tako i na društvenim mrežama.
 • Novi zakon o javnom okupljanju je usvojen u januaru. Međutim, prvi slučajevi primjene zakona upućuju na nedostatke koji još postoje. Prateći zakoni potrebni za punu implementaciju zakona još nisu usvojeni.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i zakonodavstvo za zaštitu manjina je na snazi, ali treba biti konzistentno implementiranon. Još je potrebno usvojiti amandmane za potpuno usklađivanje sa EU acquis-jem.
 • Potrebno je efikasno provesti aktivnosti za promociju jednakosti i osigurati integraciju osoba koje pripadaju najdiskriminiranijim grupama (Romi, LGBTI, osoba sa invaliditetom, osobe sa HIV/AIDS-om i druge ranjive grupe).

Jednaka prava i postupanje prema trans i intersex osobama

 • Srbija nema proceduru za pravno priznanje prilagodbe spola.

Svijest i stavovi javnosti  

 • Školski udžbenici koji imaju diskriminatorni sadržaj trebaju biti revidirani.
 • Jača politička posvećenost je potrebna da se promovira kultura poštivanja LGBTI osoba I da se osigura nediskriminacija na radon mjestu, u zdravstvenom sektoru I obrazovnom sistemu.
 • Nivo predrasuda u javnosti prema LGBTI populaciji je još uvijek relativno visok I treba se time pozabaviti.

 

Turska

Opšte stanje

 • Sveukupna situacija u turskom pravnom okviru uključuje generalne garancije poštivanja ljudskih prava koja se trebaju dalje unaprijediti.

Nasilje, govor mržnje, zločin iz mržnje motivirani predrasudama

 • Zločini iz mržnje, napadi i ubistva, kao i policijsko nasilje prema transrodnim osobama i aktivistima_kinjama su razlozi za zabrinutost. Ne postoji legislative koja regulira ove zločine.
 • Neki mediji promoviraju govor mržnje prema LGBTI osobama. Tužbe koje su podnijele LGBTI osobe u takvim slučajevima obično ne rezultiraju efektivnim istragama ili sudskim sankcijama.

Sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja

 • Sloboda okupljanja je i dalje ograničena, de iure i de facto, posebno kroz neproporcionalnu upotrebu sile od strane policije tokom demonstracija, i nedostatak sankcija i istraga.
 • U prethodnoj godini, ozbiljan nazadak u sferi slobode izražavanja se nastavio, što je razlog za zabrinutost. Prošlogodišnje preporuke se nisu slijedile.
 • Zakonodavstvo o slobodi okupljanja za nacionalne i strane organizacije i njegova implementacija treba biti usklađena sa evropskim standardima. Odredbe koje ograničavaju registraciju, procedure za dobijanje dozvole i funkcionisanje udruženja treba revidirati koristeći jasne kriterije implementacije I primijeniti na konzistentan I nediskriminatorni način.

Jednakost i nediskriminacija, uključujući zakonodavstvo i izvršavanje zakonodavstva

 • Novi zakon o Instituciji za ljudska prava i jednakost Turske je korak u pravom smjeru. Sadrži odredbe o zabrani diskriminacije na velikom broju osnova, ali eksplicitno ne pokriva seksualnu orijentaciju.
 • Još uvijek postoji potreba za usvajanjem sveobuhvatnog zakona o borbi protiv diskriminacije u skladu sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima, uključujući seksualnu orijentaciju.
 • Nediskriminacija još uvijek nije dovoljno zaživjela, kako u pravu, tako ni u praksi. Prava većine ranjivih grupa i osoba koje pripadaju ranjivim grupama trebaju biti adekvatno zaštićena. Rodno zasnovano nasilje, diskriminacija, govor mržnje upućen manjninama, zločin iz mržnje i povrede prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih i intersex (LGBTI) osoba su i dalje razlozi za zabrinutost.
 • Potrebno je brzo uspostaviti nacionalnu Instituciju za ljudska prava i jednakost i početi procesuirati slučajeve diskriminacije.
 • Novi Zakon o Instituciji za ljudska prava i jednakost ne uključuje eksplicitno seksualni identitet i seksualnu orijentaciju među osnovima diskriminacije.
 • U vojno-disciplinarnom sistemu homoseksualnost se još uvijek definira kao ‘psihosocijalni poremećaj’, a u vojno-medicinskoj regulative kao bolest.
 • Diskriminacija u polju prava na rad na osnovi seksualne orijentacije je I dalje široko rasprostranjena.

 

Napisala: Daina Ruduša, Advocacy and Programmes Officer, ILGA-Europe

Ako želite više saznati o ovom procesu, ili želite pročitati Godišnji LGBTI izvještaj o napretku, možete je kontaktirati: daina@ilga-europe.org.

Također vam se može svidjeti…