”Paraplegičari/ke u medijskom ogledalu“

13X-Press sesija je održana 10.04.2010. u 11:00 u Kući ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b u Sarajevu.

Uvodničarka sesije je Elvira Bešlija, generalna sekretarka Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH. Govorila je o položaju paraplegičara/ki u našem društvu, preporukama za prihvatljivo medijsko izvještavaju o ovoj marginalizovanoj grupi, te koliko predrasude loše utiču na život paraplegičara/ki.

Ustav Bosne i Hercegovine, ustavi entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, te Statut Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, garantuju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava. Naša država se Ustavom obavezala da će osigurati za sve građane i građanke ravnopravno i puno uživanje i ostvarivanje svih ljudskih prava, kao i pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kojem osnovu, pa i po osnovu invalidnosti.

Nažalost, zakon o ravnopravnosti za osobe sa invaliditetom, koji se garantuje međunarodnim dokumentima ne poštuje se ni danas. Statistički podaci govore da 10% stanovništva BiH ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti. Gotovo 30% od ukupnog stanovništva u BiH je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama fenomena invalidnosti.

Većina ovih osoba je i dalje izložena izolaciji i nepotrebnoj patnji zbog stereotipa i staromodnih praksi. Siromaštvo i nezaposlenost najviše pogađa osobe sa invaliditetom, a i oni/e koji/e imaju zaposlenje najčešće su na minimalnim primanjima.

Trenutna situacija nije samo neprihvatljiva, već ona ima negativan utjecaj na kvalitet života svake osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Kroz  diskusiju, novinari/ke su pokazale/i interes za način izvještavanja o paraplegičarima/kama, pravilnim terminima koji se koriste kada se govori o osobama sa invaliditetom i da li zaista mogu mediji promjeniti situaciju, uticati na vlast da obrati pažnju na sve marginalizovane grupe. Uvodničarka je odgovorila da mediji imaju mnogo uticaja, ako ne direktno na vlast, onda mogu uticati na javnost, a javnost bira vlast. Uvodničarka je kazala da mediji mogu pomoći paraplegičarima/kama, tako što će insistirati na infrastrukturi koja će biti prilagođena standardima osoba sa invaliditetom i u mnogim drugim segmentima u kojima su diskriminisani/e.

Pravilnim izvještavanjem mediji mogu uticati da se osudi i učini neprihvatljivim jezik mržnje. Mnogi novinari/ke nenamjerno naprave greške pri izvještavanju, mnogi od njih misle da su pomogli/e osobama sa invaliditetom. Međutim, zbog nepravilnog izvještavanja i neupućenosti medija o samom problemu, kao i biranje neadekvatnih sugovornika/ca dolazi do medijsko senzacijalističkog izvještavanja.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa domaćim novinarkama i novinarima i ciljaju ohrabiti medijske profesionalke i profesionalce za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.

Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…