Koraci ka ravnopravnosti u obrazovanju

Fondacija CURE je u 2017. godini implementirala projekat pod nazivom „Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu“ uz finansijsku podršku Sarajevskog otvorenog centra. U sklopu druge godine ovog projekta izrađeno je istraživanje pod nazivom „LGBT teme u osnovnim školama?“ gdje su istraženi osnovnoškolski udžbenici na području Kantona Sarajevo i uočen je veliki broj stereotipa i predrasuda u kontekstu prava LGBTI osoba te prava žena. Ovom analizom nastavnih sadržaja u osnovnoškolskim udžbenicima odobrenim za upotrebu u nastavi u Kantonu Sarajevo u školskoj 2016./2017. godini, htjele smo pokazati kako i u kolikoj mjeri su u udžbenicima predstavljeni sadržaji iz širokog spektra LGBTIQ pitanja i prava. U navedenoj analizi u fokusu je bilo 40 udžbenika koji su se koristili u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo u školskoj 2016./2017. godini za predmete: BHS jezik i književnost (Čitanke), Moja okolina, Društvo, Biologija, Vjeronauka i Zdravi životni stilovi. Osim analize postojećeg stanja, doprinos analize ogleda se, konkretno, u prijedlozima za izmjene i dopune određenih sadržaja u korist raznovrsnijeg pristupa temama vezanim za različite rodne i spolne identitete i seksualne orijentacije. Tokom rada na prijedlozima za izmjene postojećih sadržaja, koje smo označile kao problematične, autorice su se trudile da ni u jednom trenutku ne izađu iz planom i programom predviđenih tema u okviru nastavnih jedinica za osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potrebno je napomenuti da kada je riječ o korpusu udžbenika korištenih za ovo istraživanje, iako bi ono u načelu trebalo obuhvatati udžbenike iz ciljanih predmeta svih devet razreda osnovne škole, autorice su utvrdile kako ni u udžbenicima za Moju okolinu ni za BHS jezik i književnost te drugim, koji se koriste od prvog do četvrtog razreda ne postoje rasprave o seksualnosti, a pogotovo spominjanje LGBTI tema. Stoga, autorice su fokus ovog istraživanja stavile na udžbenike od petog do devetog razreda, odobrene u Kantonu Sarajevo, i to iz oblasti BHS jezika i književnosti, Biologije, Vjeronauke i Zdravih životnih stilova. Svi navedeni prijedlozi izmjena su detaljno objašnjeni u istraživanju pod nazivom „LGBT teme u osnovnim školama?“ autorica Jasmine Čaušević i Fatime Bilčević. Istraživanje možete preuzeti ovdje!

Nakon završenog istraživanja, Fondacija CURE je poslala sažete prijedloge izmjena i dopuna udžbeničkog sadržaja Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku BiH. Da podsjetimo, predstavnice Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku BiH su u 2016. godini ugostile predstavnice civilnog sektora s ciljem razgovora o ukidanju diskriminatornih sadržaja u udžbenicima za srednje škole Kantona Sarajevo, dale su nekoliko savjeta, iznoseći činjenicu da je Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku BiH odgovorno isključivo za osnovnoškolsko obrazovanje. U skladu s tim naglasile su da je Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku BiH spremno učestvovati u radu na udžbenicima za osnovnu školu te da je najbitnije ponuditi rješenje za date probleme i insistirati na etičkom aspektu rukopisa koji se mora uzeti u obzir svaki put kada udžbenik treba biti odobren. Također  je naglašeno da je 2018. godine u planu novi kurikulum za osnovne škole i da bismo trebali čim prije uraditi analizu da bi sve sadržaje ovog tipa odmah zaustavili prije odlaska u udžbeničke sadržaje. Nažalost, kako smo saznale, novi kurikulum neće biti kreiran 2018. godine, tako da Fondacija CURE trenutno zagovara promjene u udžbenicima koje postoje i do kraja 2017. godine planira održati još jedan konsultativni sastanak sa predstavnicima/ama FMON BiH.

Bitno je napomenuti da je za eliminaciju diskriminacije neophodna i izmjena udžbenika u BiH da bi se otklonili stereotipi i prestale stvarati predrasude, a borba protiv diskriminacije je uzgred jedna od glavnih fokusa na koje Europska unija stalno upozorava BiH kroz godišnje svoje izvještaje te nešto što je jedan od glavnih uslova punopravnog članstva u EU.

Također vam se može svidjeti…