Izvještaj o zagovaračkim procesima u Udruženju žena “Romkinja” iz Bijeljine

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena „Romkinja”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreirala  akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem da se doprinese boljem poštivanju ženskih prava u Bijeljini. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizovati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u BiH.

Zagovaračke akcije u Bijeljini su nastale u sklopu radionice „Izgradnja kapaciteta organizacija za institucionalni razvoj u Bijeljini“ na kojoj su učesnice govorile o problemima sa kojima se suočavaju žene (posebno manjinske i marginalizirane grupe žena – Romkinje u Bijeljini) poput rodne neravnopravnosti, rane udaje, neadekvatnog zdravstvenog sistema, neadekvatne institucionalne pomoći ženama, nezapošljavanja žena a posebno Romkinja, prisustva diskriminacije i nasilja nad ženama i mnogih drugih problema.

S ciljem rješavanja navedenih problema kreirane su zagovaračke akcije unutar Udruženje žena „Romkinja” koje predstavljaju vrlo konkretne korake koje će članice i predstavnice udruženja realizovati uz tehničku i svu logističku pomoć predstavnica Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena.

Neki od planova za buduće djelovanje:

Rodna ravnopravost do ravnopravnog društva – cilj je unaprijediti položaj Romkinja u lokalnoj zajednici, te upoznati institucije o nalazima istraživanja koje je rađeno u saradnji sa Udruženjem OTAHARIN po pitanju GREWIO izvještaja. Neravnopravnost između žena i muškaraca je prisutna u javnoj ali i u privatnoj sferi djelovanja. Tome doprinose patrijarhalni stavovi koji vladaju u društvu, te tradicionlani način odgoja gdje se neravnopravan status muškaraca i žena gaji još od samog odrastanja i prilikom odgoja djece, što znači da polazi iz porodice, zaključile su učesnice radionice.

Zdrava žena doprinosi zdravlju društva – primjetno je odsutvo svijesti o zdravstvenoj zaštiti Romkinja u Bijeljini. Potrebno je unaprijediti stepen zdravstvene osviještenost u lokalnoj zajednici, kroz organizovanje specifičnih akcija sa posebnim fokusom na edukacije za unapređenje seksualno reproduktivnog zdravlja Romkinja. Također, važno je osigurati razbijanje predrasuda zdravstvenih radnika/ca prema romskim ženama i djevojčicama, jer mnogi građani/ke nemaju informacije o elektronskim zdravstvenim karticama i mnogim drugim problemima koje nosi neznanje, neinformisanost ali i neinteresovanje medicinskih radnika/ca za marginalizovanim grupama u društvu i kontekstu iz kojeg dolaze.

Rana udaja dovodi do ekonomske ovisnosti žena Romkinja – potrebno je uspostaviti institucionalnu saradnju na temu prevencije rane udaje romskih djevojčica kao i prevenciju ugovorenih dječijih brakova, te raditi na razvijanju odgovornosti u zajednici o štetnosti prakse rane udaje i napuštanja redovnog školovanja. Nedovoljno obrazovanje dovodi do nemogućnosti pronalaska posla što dovodi do ekonomske ovisnosti žena Romkinja gdje se u određenim situacijama pojavljuju i određeni oblici nasilja od fizičkog, psihičkog do ekonomskog i bilo kojeg drugog.

Udruženje žena „Romkinja” postoji od 2012. godine, a od 2018. kreće intenzivniji razvoj organizacije i aktivnosti koje provode. Zbog specifičnih uslova života žena koje žive u neformalnim romskim naseljima, organizacija djeluje direktno unutar romske zajednice. Glavni ciljevi Udruženja su osnaživanje, inkluzija i omogućavanje sigurnog prostora gdje žene koje žive u romskim neformalnim naseljima mogu razgovarati, educirati se, obratiti se i tražiti podršku. „Potrebno je da budemo direktno u zajednici, jer teško je doći do žena i izvući ih iz tog kruga u kojem žive, a naš cilj je inkluzija, da se uključuju, ima pomaka. Udruženje omogućava prostor koji je za njih siguran, radimo dosta da se i solidarnost među njima unaprjeđuje. Ono što je jedna odlika patrijarhalnih sredina i zajednica je to odsustvo solidarnosti među ženama” – navode iz Udruženja žena “Romkinja”.

Svi navedeni problemi upućuju na to da je najveća potreba žena u Bijeljini edukacija, osnaživanje, pružanje jednakih mogućnosti muškarcima i ženama, adekvatan i funkcionalan zdravstveni sistem, formalno i neformalno obrazovanje i institucionalna podrška, ali isto tako članice Udruženja žena “Romkinja” su spremne na predan rad kako bi pomogle ženama a posebno Romkinjama u ovom dijelu BiH jer višestruki oblici diskiminacije sa kojima se one suočavaju ih tjeraju da osiguraju bolje mjesto za život budućim generacijama.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…