Inicijativa Ženske mreže BiH povodom uključivanja žena na listama za lokalne izbore

nicijativa Ženske mreže BiH povodom uključivanja žena na listama za lokalne izbore

Ženska mreža Bosne i Hercegovine poslala je zahtjev za uklučivanjem što većeg broja žena na izborne liste za predstojeće lokalne izbore u oktobru 2012. godine. Ovaj zahtjev proslijedit će političkim strankama u Bosni i Hercegovini.

Poštovani/e,
 
Ženska mreža Bosne i Hercegovine, koja broji 112 organizacija i individua, je dužna javno reagovati i skrenuti pažnju na neophodnost uključivanja žena na liste za lokalne izbore koji će se desiti u oktobru 2012. Želimo naglasiti da bosanskohercegovačke žene i dalje ne zauzimaju pozicije u javnom i političkom životu države, a koje zaslužuju i koje su im zakonom zagarantovane.
 
Pozivamo vas da kao politička stranka, koja će uzeti učešće na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine, podržite uključivanje što većeg broja žena na izbornim listama te kandidature za poziciju načelnica. Ženska mreža BiH zahtjeva da na liste za direktne mandate obezbijedite kvotu od minimum 40% manje zastupljenog spola (u skladu sa čl. 20 Zakona o ravnopravnosti spolova BiH). Sa obzirom na to da su lokalni izbori prilika da se govori o društvenim problemima koji se direktno tiču građana i građanki u njihovim lokalnim sredinama, pozivamo vas da svoj program fokusirate na stvarne probleme i konkretna rješenja, a ne na opšta politička pitanja u Bosni i Hercegovini kojima se već uveliko manipuliše i zapostavlja fokus na lokalne probleme sa kojima se susreću svi građani i građanke Bosne i Hercegovine. Također, zahtjevamo od političkih stranaka da u svoje programe uvedu tačke djelovanja za sprovođenje Zakona o ravnopravnosti spolova, jer 52% glasačkog tijela čine žene, koje se rjetko spominju u vašim programima. Preporučujemo da u vaše programe uvedete harmonizaciju svih zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, pogotovu Izborni zakon BiH.
 
Želimo naglasiti da zanemaravinje žena u političkom životu Bosne i Hercegovine nije samo problem koji se tiče žena već je u pitanju konstantno narušavanje prava na politički aktivizam i uključivanje svih onih koji/e su marginalizovani/e u našem društvu. Uključivanjem žena u procese odlučivanja možemo se nadati ravnopravnijem društvu u kojem će se svi oni/e koji/e se osjećaju obespravljenima ohrabriti da se i sami/e aktivno uključe u politički život Bosne i Hercegovine. 
 
Pozivamo vas da u sklopu svog izbornog programa za predstojeće lokalne izbore obratite pažnju na lokalne inicijative koje su pod nadležnostima opština, a koje su bitne za rješavanje problema sa kojima se žene susreću u svojim zajednicama. 
 
Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine  propisuje da će „državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući i zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opštine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurati i promovisati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju“ (čl. 20, st.1).
 
Ženske nevladine organizacije prate tok dešavanja te u skladu sa ne/regovanjem nadležnih organa će preduzimati neophodne korake i akcije u odbrani ženskih ljudskih prava.
 
Ovu inicijativu podržale su sljedeće mreže civilnog društva u BiH:
Omladinska mreža BiH (149 organizacija civilnog društva), Mreža za izgradnju mira (100 organizacija civilnog društva), Koalicija 143 (16 organizacija civilnog društva), te Mreža pravde (63 organizacije civilnog društva).

Organizacije koje potpisuju ovu inicijativu su:
Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo
Fondacija CURE, Sarajevo
Budućnost, Modriča
Helsinški parlament građana, Banja Luka
Udružene žene, Banja Luka
Infoteka, Zenica
Forum žena, Bratunac
Most, Višegrad
Sara, Srebrenica
Forum žena SSS BiH
Žene ženama, Sarajevo
Priroda, Bratunac
Centar Fenix, Sanski most
Orhideja, Stolac
INFOHOUSE, Sarajevo
Prava za sve, Sarajevo
Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo
Glas žene, Bihać
HORIZONTI, Tuzla
Medunarodni centar za djecu i omladinu Fortis, Jablanica
Narko-ne za prevenciju ovisnosti, Sarajevo
Nansen Dialogue Centre, Sarajevo
Prijateljice, Tuzla
Centar za odgovornu demokratiju COD Luna
Agencija lokalne demokratije, Mostar
Helsinški Parlament Građana, Tuzla
Omladinski Resursni Centar, Tuzla
Ženski centar, Trebinje
Sumejja, Bugojno
Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH, Vareš
BOSPO, Tuzla
Medjunarodni forum Bosna, RC Tuzla
Udruženja tužilaca FBiH
Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevo
Centar za građansku suradnju, Livno
Akcija građana, Sarajevo
Forum žena Sabina Jamaković, Olovo
Centar za majke Plamen, Zavidovići

Također vam se može svidjeti…