Inicijativa za transparentnost izbora kandidata/kinja za GREVIO ispred BiH

Ženska mreža BiH uputila je jučer, 28. januara 2015. godine dopis Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, te Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PS BiH sa zahtjevom da nacionalni postupak izbora za imenovanje članova/ica GREVIO bude transparentan i otvoren za javnost kako bi se ispred BiH nominovali/e najkvalificiraniji/e kandidati/kinje.

Konvencija Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je sveobuhvatan dokument s velikim potencijalom kao efikasno sredstvo za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Članice Ženske mreže BiH su oduševljene što je Bosna i Hercegovina bila među prvim državama članicama Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju i samim tim pokazala snažnu predanost zaustavljanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Mehanizam za praćenje je ključni faktor da bi se osigurala primjena i ostvarili puni efekti Konvencije. Sada smo u važnoj fazi procesa: dana 19. novembra 2014. godine usvojena su Pravila izbornog postupka za GREVIO od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope. Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope je pozvana da dostavi Generalnom sekretaru Vijeća Evrope nominaciju tri kandidata/kinje za GREVIO do 2. marta 2015. godine.

Kao što je predviđeno u pravilima, nacionalni postupak izbora za imenovanje članova/ica GREVIO mora biti transparentan i otvoren za javnost kako bi se ispred BiH nominovali/e najkvalificiraniji/e kandidati/kinje. Uslov za prijavu treba biti stručnost, nezavisnost, dostupnost i poznavanje stranih jezika (engleski i/ili francuski) kao vodeći principi za imenovanje i izbor budućih članova/ica GREVIO.

ŽMBiH očekuje da će nadležne institucije osigurati poštivanje pravila izbornog postupka u potpunosti:

  • da proces bude transparentan i otvoren za kandidate/kinje kroz otvoreni poziv za prijave/iskazivanje interesa;
  • da se primjenjuju strogi kriteriji (na osnovu zahtjeva navedenih u Pravilima od 2 do 5), tako da se samo najkvalificiraniji stručnjaci/kinje nominuju za kandidate/kinje;
  • potrebno je otvoreni poziv/natječaj distribuirati široko i kroz sve relevantne kanale, kako bi www.zenskamreza.ba omogućili da svi potencijalni kandidati/kinje imaju pristup informaciji;
  • rok za aplikaciju treba biti postavljen na takav način da su svi kvalificirani/e kandidati/kinje u mogućnosti da se prijave.

Inicijativu je podržana od strane: Fondacije Udružene žene Banja Luka, Udruženje Žena BiH Mostar, NVO Prava za sve Sarajevo, Fondacija Lara Bijeljina, UG Medica Zenica i UG Budućnost Modriča.

Više informacija na web stranici Ženske mreže BiH: http://zenskamreza.ba/inicijativa-za-transparentnost-izbora-kandidata_kinja-za-grevio-ispred-bih/

 

Ženska mreža BiH

Također vam se može svidjeti…