In(eks)kluzija LGBTI tema u obrazovanju

Fondacija CURE je u 2016. godini implementirala projekat pod nazivom „Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu“, uz finansijsku podršku Sarajevskog otvorenog centra i Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država.

U sklopu ovog projekta izrađeno je istraživanje pod nazivom „O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima“ gdje su istraženi srednjoškolski udžbenici na području Kantona Sarajevo i uočen veliki broj stereotipa i predrasuda u kontekstu prava LGBTI osoba. Ovom analizom nastavnih sadržaja u srednjoškolskim udžbenicima odobrenim za upotrebu u nastavi u Kantonu Sarajevo u školskoj 2015/2016. godini, htjeli smo pokazati kako i u kolikoj mjeri su u udžbenicima predstavljeni sadržaji iz širokog spektra LGBTIQ pitanja i prava. Zanimalo nas je da li je korištena terminologija u skladu sa zakonom i zakonskim obavezama o uklanjanju svakog oblika diskriminacije u nastavi, da li su termini koji se tiču LGBTIQ populacije precizno navedeni, objašnjeni definicijama, potkrepljeni izvorima i objašnjenjima i u kojoj su mjeri podaci iz navođenih izvora relevantni i aktuelni.

Zanimala nas je i frekvencija LGBTIQ terminologije, te da li su i kako definisani i objašnjeni svi relevantni termini: lezbejka, gej, transrodna, transeksualna, interseksualna, queer osoba, te kako su prikazani i objašnjeni spol i rod, da li je navedena i definirana razlika između ova dva termina. U nastavnim sadržajima smo i tražili, mada nismo našli, priču i poticaj na razgovor o globalnom LGBTIQ pokretu i aktivizmu, te o, barem kratkoj i površnoj, historiji borbe za prava LGBTIQ osoba u BiH i regionu. Zanimalo nas je i koje su to nastavne oblasti i školski predmeti u kojima bismo mogli naći LGBTIQ sadržaje: da li se o njima govori samo sa biološke strane priče o spolu, spolnim hormonima, seksualnim orijentacijama, ili se, pak, rodni identitet i seksualna orijentacija promatraju kao ljudsko pravo o kojem se govori u udžbenicima društvenih nauka.

U ovom je istraživanju bilo vrlo važno pronaći, podvući i potcrtati sva ona mjesta na kojima je nastavni plan i program otvorio prostor za razgovor o nizu tema iz širokog spektra prava LGBTIQ osoba, a kojeg su autori/ce udžbenika vješto zaobišli i izignorisali.

sexual-education-360x251

Istraživanje je pokazalo da je mnogo takvih propuštenih prilika i vrlo ciljanih i namjernih nepopunjavanja otvorenog prostora LGBTIQ sadžajem, informacijama i poticajima na razgovor i razmjenu kritičkog mišljenja među đacima. Analizom udžbenika sedam srednjoškolskih predmeta utvrđeno je da su teme koje se tiču seksualne orijentacije, rodnih identiteta, te LGBTIQ prava i sloboda obrađene nedovoljnim brojem nastavnih jedinica, jednostrano i u znatnoj mjeri diskriminatorno. U većini sadržaja ove se teme promatraju kroz prizmu spola, biološki, a homoseksualnost se mahom tumači kao otklon heteroseksualnosti, nerijetko i kao devijacija, perverzija i zastranjivanje. O pravima i zabrani diskriminacije po osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta govori se malo ili nikako. Terminologija koju udžbenici koriste je neujednačene, često zastarjela i nekorektna i ne prati globalne smjernice kada su poštivanje prava LGBTIQ zajednice u pitanju. Distinkcija između spola i roda ne pravi se, osim u rijetkim, izolovanim primjerima, dok su muškarci i žene po pravilu prikazani kroz rodne uloge i binarne opozicije.Dodatni problem podrazumijeva i prešućivanje ovih tema na mjestima gdje se one gotovo podrazumijevaju.

Istraživanje na linku: http://fondacijacure.org/files/Publikacija%20O%20cemu%20sutimo%20LGBTI.pdf

Nakon završenog istaživanja Fondacija CURE je organizovala sastanak sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje i nauku BiH. Predstavnice Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku BiH su ugostile predstavnice civilnog sektora s ciljem razgovora o ukidanju diskriminatornih sadržaja u udžbenicima za srednje škole Kantona Sarajevo.

Predstavnice institucije dale su nekoliko savjeta, iznoseći činjenicu da je Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku BiH odgovorno isključivo za osnovno obrazovanje te da su srednjoškolski udžbenici odgovornost kantonalnih ministarstava. U skladu s tim, naglasile su da trebamo poslati dopis Kantonalnom ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade s konkretnim primjerima diskriminacije i načinima na koji se to može drugačije formulisati. U slučaju da nam Ministarstvo ne odgovori u roku od 30 dana, potrebno je poslati Urgenciju, i insistirati na odgovoru i uvažavanju rezultata istraživanja u skladu sa Odlukom o postupku primanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole. Naglasile su da je najbitnije ponuditi rješenje za date probleme i insistirati na etičkom aspektu rukopisa koji se mora uzeti u obzir svaki put kada udžbenik treba biti odobren. Također su naglasile da se jako malo novih udžbenika štampa za srednje škole te da moramo raditi na tome da ispravimo ove stare i da se nova izdanja štampaju sa ispravkama.

Prijedlog za budući rad je bio da se uradi ista ova analiza sa udžbenicima za osnovnu školu i da će FMON apsolutno prihvatiti da surađuje sa nama da sve promjene uđu u udžbenike. Također  je naglašeno da je 2018. godine u planu novi kurikulum za osnovne škole i da bismo trebali što prije uraditi analizu da bi sve sadržaje ovog tipa odmah zaustavili prije odlaska u udžebeničke sadržaje. Trenutačno Fondacija CURE radi na prijedlozima izmjena u udžbenicima u skladu sa pronalascima analize, i očekuje sastanak sa Kantonalnim ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade.

Preuzeto sa: http://soc.ba/inekskluzija-lgbti-tema-u-obrazovanju/

Također vam se može svidjeti…