Zagovaračke akcije u Mostaru – Udruženje žena „Vrba“ želi osmisliti zanimljive i adekvatne sadržaje za žene u lokalnim zajednicama u Mostaru

Zagovaračke akcije u Mostaru – Udruženje žena „Vrba“ želi osmisliti zanimljive i adekvatne sadržaje za žene u lokalnim zajednicama u Mostaru

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem žena „Vrba” iz prigradskih naselja Gnojnice i Kočine u Mostaru, a u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, kreirali su akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem doprinosa boljem poštovanju ženskih prava. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizirati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Zagovaračke akcije nastale su u okviru organiziranih radionica s Udruženjem žena „Vrba” koje je svoj rad započelo 2019. godine kada su žene primijetile da je napuštena osnovna škola u blizini izložena propadanju i devastaciji. Spontano su došle na ideju da zatraže prostorije i osnuju žensko udruženje. Na samom početku, rad Udruženja bio je usmjeren na upoznavanje sa potrebama i problemima žena u lokalnoj zajednici. U skladu s tim, određena je misija i vizija Udruženja,  a to je da se zajedničkim aktivnostima, umijećima i snagama ideja radi za vlastitu i za dobrobit zajednice. Ciljevi koji usmjeravaju dalje djelovanje su da se ženama omogući jednaka šansa za razvoj, poveća samopouzdanje i samostalnost.

Treba napomenuti da Udruženje žena „Vrba“, iako relativno mlado udruženje koje djeluje u ruralnom području, iza sebe ima značajne projekte koji su provedeni direktno u lokalnoj zajednici. Njegove članice su žene koje se bave domaćom radinosti (poljoprivreda, uzgajanje i prerada ljekovitog bilja, uzgajanja i prerada voća i povrća, slikarstvo i slično), i sve dosadašnje aktivnosti su finansirale ličnim sredstvima putem članarina i individualnih donacija. Odigrale su značajnu ulogu i tokom pandemije izazvane virusom COVID-a 19 kada su sašile na stotine zaštitnih maski koje su podijelile unutar svoje zajednice i dostavile u Dom za stare i iznemogle Stolac. I pored toga aktivno i redovno se odazivaju na pozive za humanitarne akcije.

Što se tiče daljih aktivnosti, a kako bi se radilo na rješavanju problema koji su definirani na projektnoj radionici, osmišljene su zagovaračke akcije, dok su predstavnice Udruženja izdvojile nekoliko gorućih problema sa kojima se susreću i koje bi željele riješiti u svojoj lokalnoj zajednici.

Kao ključne probleme navele su nedostatak baze podataka o broju i socijalnoj strukturi žena u lokalnoj zajednici te njihovim problemima i potrebama, nedostatak sadržaja, i to posebno strukturiranog sadržaja za žene različitih generacija, te nedefiniran status prostorija koje Udruženje trenutno koristi za svoj rad.

Nedostatak baze podataka – U Zagovaračkom planu za Mostar istaknuto je da je jedan od problema nepostojanje baze podataka o broju i socijalnoj strukturi žena u lokalnoj zajednici te njihovim problemima i potrebama zbog čega je najavljeno osnivanje radne grupe za provođenje istraživanja u lokalnoj zajednici, mapiranje potencijalnih saveznika/ca, izradu upitnika radi definiranja potreba žena u lokalnoj zajednici, te, na kraju, kreiranje baze podataka. Članice Udruženja potom bi napravile analizu rezultata upitnika i informirale skupštine Udruženja i lokalne zajednice o rezultatima istraživanja.

Nedefiniran status prostorija – Ovom Udruženju nedostaju adekvatne prostorije za rad, te je odlučeno da se obave razgovori s lokalnim akterima/cama koji/e učestvuju u donošenju odluka o korištenju prostora na nivou lokalne zajednice. Članice Udruženja će, rečeno je tokom radionica, pripremiti  dopis koji će u ime Udruženja biti upućen svim nadležnim institucijama uz informacije o dosadašnjim aktivnostima Udruženja s jasno izraženim postignućima, uloženim sredstvima i potrebama lokalne zajednice.

Nedostatak strukturiranog sadržaja za žene različitih generacija – Jedan od najvećih problema  je nedostatak adekvatnih sadržaja za žene. Iz tog razloga najavljeno je da će članice Udruženja „Vrba“ napraviti plan održavanja edukativnih radionica sa posebnim osvrtom na radionice za žene treće životne dobi, mlade žene i djevojčice, kao i opće edukativno-informativne radionice za sve članice. Radi postizanja ovih ciljeva članice Udruženja smatraju da bi trebale raditi na umrežavanju sa drugim sličnim organizacijama iz lokalne zajednice kao i sa članicama Ženske mreže Bosne i Hercegovine koje djeluju u sličnim okolnostima. Također, istaknule su da je potrebno mapirati resurse unutar lokalne zajednice koji bi mogli podržati održavanje radionica unutar Udruženja, a to mogu biti privredni subjekti, individualni donatori, lokalni zvaničnici, gradska uprava te Ženska mreža BiH. U tu svrhu, članice Udruženja će  izraditi jednogodišnji plan i program edukacija za 2023. godinu.

Spektar problema žena iz ovih lokalnih zajednica znatno je veći od navedenog, ali idejni koncept Zagovaračkog plana je mapiranje gorućih problema i definiranje koraka ka njihovom rješavanju ili pokušaju rješavanja, te potreba da se u narednom periodu radi na lobiranju i zagovaranju za rješavanje navedenog.

Projekat „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, kroz dvije će godine, koliko će trajati njegova provedba, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…