Zagovaračke akcije u Banjoj Luci – Učinimo da rad na poboljšanju mentalnog zdravlja bude dostupan i marginaliziranim grupama žena

Zagovaračke akcije u Banjoj Luci – Učinimo da rad na poboljšanju mentalnog zdravlja bude dostupan i marginaliziranim grupama žena

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem građana Psihološki centar „Sense“ iz Banje Luke, a u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, kreirali su akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem doprinosa boljem poštovanju ženskih prava. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizirati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Zagovaračke akcije nastale su u okviru organiziranih radionica s Centrom koji je 2016. godine osnovalo pet mladih djevojaka koje su tek završile studije psihologije. Motivacija za osnivanje ovog Udruženja bila je želja osnivačica da iskoriste svoja znanja i vještine u cilju samozaposlenja, ali i promoviranje, poboljšanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja zajednice kroz psihoterapijski rad, različite aktivnosti i organiziranje radionica.

Specifičnost Udruženja je činjenica da je jedna od stručnjakinja koje su ga osnovale aktivistica u borbi za prava osoba sa invaliditetom. U prethodnom periodu Udruženje je pokrenulo niz aktivnosti i istraživanja usmjerenih na položaj žena sa invaliditetom, a posebno aktivne su bile za vrijeme pandemije koronavirusa kada su pružale online psihološku podršku.

Kako bi se radilo na rješavanju problema koji su definirani na radionici, osmišljenje su zagovaračke akcije, a predstavnice Udruženja istakle su nekoliko gorućih problema s kojima se susreću i za koje imaju planove kako ih riješiti.

U narednom periodu planiraju graditi kapacitete i brendirati rad Udruženja, uspostaviti institucionalnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i lokalnim institucijama s područja Banje Luke, te raditi na unaprjeđenju mentalnog zdravlja ciljanih kategorija.

Brendiranje i izgradnja kapaciteta Udruženja U proteklom periodu, osim sporadičnih kratkoročnih projekata koje su provedene u saradnji s drugim organizacijama, Udruženje je jako malo radilo na izgradnji kapaciteta, te razvijanju programa sa ciljem implementacije zadane misije. I pored jasnih kompetencija i vidljivosti djelovanja pojedinih članica u lokalnoj zajednici, članice Udruženja nisu aktivno radile na brendiranju i promociji servisa koje Udruženje može da pruži, posebno društveno marginaliziranim grupama. Ovakvo stanje dovelo je do toga da Udruženje formalno postoji, ali da se aktivnosti odvijaju sporadično, nekoordinirano i bez strategije. Također, Udruženje nema svoj prostor, kao ni strateški plan djelovanja, ali postoje jasno definirane interne ideje i planovi prema kojima bi mogle usmjeriti dalji rad i aktivnosti. Članice Udruženja će organizirati sastanak kako bi definirale svoje kapacitete, te delegirati odgovornosti unutar tima. Namjera je i da u okviru Zagovaračkog plana uspostave institucionalnu saradnju i potpišu Memorandum o razumijevanju sa Centrom za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Banjoj Luci sa ciljem osiguravanja prilagođenog i dostupnog prostora.

Zaštita mentalnog zdravlja Članice Udruženja naglašavaju da je mentalno zdravlje jedan od ključnih problema današnjice i savremenog načina života, posebno u kontekstu mjera oporavka od pandemije. Ovo Udruženje kojeg čine stručnjakinje iz domena mentalnog zdravlja sa značajnim iskustvom u profesionalnom radu sarađuje sa ustanovama koje pružaju psihološku podršku, te može svojim djelovanjem popuniti praznine u zaštiti mentalnog zdravlja kroz superviziju i mentorstvo profesionalki, te pružanje psihološke podrške društveno marginaliziranim ženama (adolescentkinje iz prigradskih područja Banje Luke, mlade majke, Romkinje, žene s poteškoćama). Kako bi postigle ove ciljeve, članice Udruženja imaju zadatak da jasno mapiraju ciljne grupe sa kojima žele raditi. Na osnovu analize internih kapaciteta, trebaju definirati mjere i aktivnosti koje mogu provoditi kontinuirano i u skladu sa potrebama ciljnih grupa.

Definirati oblasti saradnje s institucijama  Udruženje, i pored deklarativne podrške i široke socijalne mreže podržavatelja/podržavateljica, nema jasno definiranu saradnju sa organizacijama civilnog društva i lokalnom zajednicom. Nije umreženo sa organizacijama i institucijama pomoću kojih bi moglo ostvariti svoju misiju, a nedostaje i institucionalna saradnja s lokalnim medijima. Članice Udruženja saglasne su da je potrebno mapirati organizacije civilnog društva i institucija koje mogu biti partneri Udruženju, ali i izraditi bazu podataka s imenima i kontakt informacijama kao i detaljima u vezi sa mogućom saradnjom. Potom je potrebno organizirati sastanke sa mapiranim organizacijama i pojedincima/kama na kojima će se predstaviti potencijali Udruženja i definirati saradnja kroz potpisivanje memoranduma.

Idejni koncept Zagovaračkog plana je mapiranje gorućih problema i definiranje koraka ka njihovom rješavanju ili pokušaju rješavanja, te potreba da se u narednom periodu radi na lobiranju i zagovaranju za rješavanje tih pitanja.

Projekat „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, kroz dvije će godine, koliko će trajati njegova provedba, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…