U Srebrenici pokazan interes za pokrenutanje inicijative za formiranje Komisije za ravnopravnost spolova

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA

U Srebrenici pokazan interes za pokrenutanje inicijative za formiranje Komisije za ravnopravnost spolova

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje „SARA-Srebrenica“ organizirale su 24. novembra okrugli stol s ciljem predstavljanja važnosti podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u manjim lokalnim zajednicama Srebrenice s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena. Okrugli sto realiziran je u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena.

Jedan od ciljeva okruglog stola o temi „Gender senzitivni pristup pri ostvarivanju ekonomsko-socijalne nezavisnosti žena u Srebrenici“ je i ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva u čijem fokusu djelovanja su ženska prava, a kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Predsjednica Udruženja „SARA-Srebrenica“ Valentina Gagić napomenula je da su već osmišljeni prioriteti na kojima će se raditi kroz zagovaračke procese, a najvažniji se tiče osiguranja pristupa zdravstvenim uslugama i to posebno onim koje su potrebne ženama. Istaknula je da je posebna pažnja posvećena  osiguranju ekonomske nezavisnosti, te je osmišljeno nekoliko inicijativa koje će Udruženje početi provoditi već od decembra kako bi se, na osnovu akata koje Općina treba donijeti i uz rad na terenu, dobila rješenja u što kraćem periodu. Valentina kaže da su naišli na razumijevanje predstavnika/ca vlasti koji/e su bili/e na skupu i stavili/e su na raspolaganje svoje lične i profesionalne resurse, te je dogovoreno da će se u narednom periodu intenzivirati međusobna saradnja, a određena pitanja koja su identificirana na skupu na sjednicama će se predložiti kao inicijative.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Vedrana Frašto je naglasila da je međusobna komunikacija između nevladinog sektora i institucija vlasti od izuzetne važnosti kako bi se rješavali stvarni problemi građana/ki neke lokalne zajednice. Napomenula je da upravo predstavnici/e nevladinog sektora na terenu prepoznaju probleme i izazove s kojima se suočavaju žene, a onda te probleme predoče u moguća rješenja koja se mogu realizirati uz podršku institucija na lokalnom nivou. Na okruglom stolu izražena je spremnost da se pokrenu različite inicijative jer u Srebrenici ne postoji usvojen Gender akcioni plana niti Komisija za ravnopravnost spolova, te je najavljeno da će se već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća pokrenuti inicijativa za formiranje te komisije. Kao jedan od osnovnih problema u Srebrenici izdvojena je nezaposlenost žena, ali ključna stvar je na koji način Općina može pružiti podršku da bi se pokrenuli različiti biznisi, samozapošljavanje ili zapošljavanje.

Tokom projekta „Zagovaranje za ženska prava”  namjera je raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina u BiH, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena kroz izradu akcionih planova.

Također vam se može svidjeti…