U Sarajevu se sutra održava CEDAW trening

Jednodnevne radionice na temu „CEDAW i zagovarački alati“, namjenjene lokalnim organizacijama civilnog društva koje žele da steknu i/ili unaprijede svoja znanja o procesima praćenja i izvještavanja o primjeni UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u BiH, bi?e odrđane 9. juna u Sarajevu i 12. juna u Mostaru.

Na radionicama će biti predstavljena Tabela sa indikatorima za praćenje i izvještavanje prema CEDAW Komitetu, te različite metode za prikupljanje podataka, potrebnih za dokumentovanje stvarnog položaja žena u društvu i izradu „Izvještaja u sjeni“.

Nevladine organizaciije iz BIH su do sada podnijele tri „Izvještaja u sjeni“ CEDAW Komitetu, a naredni izvještaj trebao bi biti podnijet 2017. godine.

Država Bosna i Hercegovina je svoj  4. i 5. periodi?ni izvještaj o stanju ravnopravnosti polova u BiH podnijela 19. jula 2013. godine u Ženevi. CEDAW Komitet je, nakon razmatranja ovog i Alternativnog izvještaja koji su podnijele nevladine organizacije iz BiH, izdao Zaključna zapažanja na kombinovani 4. i 5. periodični izvještaj BiH, koja sadrže i konkretne preporuke koje bi država trebala primijeniti u cilju eliminacije diskriminacije žena u svim oblastima života.

Radionice se organizuju u sklopu projekta „Lokalizacija CEDAW“ koji finansijski podržava UN Women, a kontakt osoba za radionice u Sarajevu i Mostaru je Vildana Džekman iz Fondacije CURE.

Preuzeto sa: http://zenskamreza.ba/u-sarajevu-se-sutra-odrzava-cedaw-trening/

Također vam se može svidjeti…