Zalaganje za ženska prava u Bosni i Hercegovini

Uz podršku švedske feminističke fondacije Kvinna till Kvina, Fondacija CURE nastavlja sa zagovaračkim aktivnostima za unapređenje položaja žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. Tokom 2021. i 2022. godine, naš primarni fokus će biti na digitalnom zagovaranju kroz obradu 20 tema koje se direktno odnose na pitanja koja direktno utiču na položaj žena u BiH. Digitalni eventi se emituju uživo, iz virtualnog CURE digitalnog studija na našem Facebook fan page/u (https://www.facebook.com/fondacijacure/), uz direktnu interakciju putem komentara sa gledateljkama i gledaocima.  

Tokom našeg digitalnog zagovaranja razgovaramo o obrazovanju, pokretanju malih biznisa, zapošljavanju, ekofeminizmu, brizi o sebi, nasilju nad ženama, femicidu, ženskim pravima i drugim gorućim društvenim pitanjima.

U okviru projekta ćemo u 4 male lokalne zajednice podržati zaštitnice ženskih prava podržati u definisanju lokalnih zalagačkih planova.

Krajem 2022. godine planiramo organizovati svoju redovnu zalagačku konferenciju na kojoj ćemo prodiskutovati o temama aktualnim za pitanja kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Feminističke aktivnosti zagovaranja za ekonomsko osnaživanje i društveno-ekonomske mjere podrške za većinu marginaliziranih skupina žena“ čine zasebni dio ovog projekta.

Cilj ovog projekta jeste razvoj adekvatnih strategija i donošenje institucionalnih mjera ekonomskog osnaživanja marginalizovanih grupa žena s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici u FBiH.  Istraživanje “Kroz ekonomsku stabilnost do  slobode: analiza aktuelnih propisa i praksi  u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje” autorica Jasmine Čaušević i Maide Zagorac mapiralo je trenutno stanje institucionalnih prilika za marginalizirane grupe žena s posebnim fokusom na žene koje su preživjele nasilje u porodici u FBiH. Na temelju istraživanja, autorica Maida Zagorac izradila  je Akcioni zagovarački plan u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginalizovanih grupa s posebnim fokusom na žene koje su preživjele porodično nasilje u Federaciji BiH za period 2020.- 2024. godina. Projekt predviđa niz zagovaračkih sastanaka definisanim navedenim Akcionim zagovaračkim planom s predstavnicima/ama vlasti na nivou FBiH kako bi se strateški dokumenti koji su doneseni na nivou FBiH prepoznali ove kategorije kako bi se donijele ekonomske mjere koje bi podstakle zapošljavanje i samozapošljavanje žena pripadnica marginalizovanih grupa. U 2020. godini izrađen je informativni letak „Ko ti kontroliše novčanik? Kako prepoznati ekonomsko nasilje nad ženama i djevojkama?“. Vodič za ekonomsko osnaživanje žena kao i Ekonomski osnaŽENE – Istraživanje postojećih politika i programa zapošljavanja na nivou Federacije BiH usmjerenih na socijalno marginalizovane grupe žena sa fokusom na žene preživjele porodično nasilje (2021. godina) dio su programa koji se tiče ekonomskog osnaživanja žena.


Drugi projekti…

Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u...

read more