Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE od 2019. godine implementira projekat Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini koji snažno podržava švedska fondacija Kvinna Till Kvinna. Kao zasebni dio ovog projekta jesu “Feminističke aktivnosti zagovaranja za ekonomsko osnaživanje i društveno-ekonomske mjere podrške za većinu marginaliziranih skupina žena.“

Projektom Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini Fondacija CURE pruža podršku zaštitnicama ženskih prava za njihovo uključivanje u procese donošenja odluka, naročito onih koje se donose na lokalnom nivou i koje tiču se društveno marginalizovanih žena. Projekat je sastavni dio naših zalagačkih aktivnosti, i posebnu pažnju usmjeravama ka promociji ženske perspektive na aktualna društveno – politička pitanja. Projektom su obuhvaćene edukacije iz domena zalaganja za ženska prava, kao i organizovanje javnih okruglih stolovi na kojima se diskutuju različiti problemi sa kojima se susreću žene u našem društvu. Članice Tima Fondacije CURE posebnu pažnju poklanjaju učešću u radu različih radnih grupa za ženska prava i rodnu ravnopravnost, te kreiranju javnih politika sa aktivnim mjerama posvećenim ženama. Kroz projekat aktivno radimo na jačanju položaja društveno marginaliziranih žena, te zalaganju za punu implementaciju CEDAW, Peking +25 i GREWIO preporuka. U okviru projekta  je izrađen i zalagački priručnik i poster namijenjeni široj javnosti te svim zainteresovanim osobama koje žele da rade na unapređenju položaja žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Posebnu pažnju posvećujemo pandemiji uzrokovanoj COVID19 virusom, njenih posljedicama na žene u našem društvu i mogućim mjerama oporavka.     

Akcioni zagovarački plan u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginaliziranih grupa s posebnim fokusom na žene koje su preživjele porodično nasilje u FBiH  

Cilj ovog porograma jeste razvoj adekvatnih strategija i donošenje institucionalnih mjera ekonomskog osnaživanja marginalizovanih grupa žena s posebnim akcentom na žene preživjele nasilje u porodici u FBiH.  Istraživanje “Kroz ekonomsku stabilnost do  slobode: analiza aktuelnih propisa i praksi  u FBiH u vezi s ekonomskim osnaživanjem žena koje su preživjele porodično nasilje i preporuke za njihovo poboljšanje” autorica Jasmine Čaušević i Maide Zagorac mapirano je trenutno stanje institucionalnih prilika marginaliziranih grupa žena s posebnim fokusom na žene koje su preživjele nasilje u porodici u FBiH. Na temelju istraživanja, autorica Maida Zagorac izradila  je Akcioni zagovarački plan u oblasti ekonomskog osnaživanja žena pripadnica marginalizovanih grupa s posebnim fokusom na žene koje su preživjele porodično nasilje u Federaciji BiH za period 2020.- 2024. godina. Projekt predviđa niz zagovaračkih sastanaka definisanim navedenim Akcionim zagovaračkim planom s predstavnicima/ama vlasti na nivou FBiH kako bi se strateški dokumenti koji su doneseni na nivou FBiH prepoznali ove kategorije kako bi se donijele ekonomske mjere koje bi podstakle zapošljavanje i samozapošljavanje žena pripadnica marginalizovanih grupa. Fondacija CURE će se koristiti pozitivna iskustva iz ekonomske prakse samozapošljavanja i zapošljavanja žena preživjelih nasilje u porodici koje su pokrenule ženske nevladine organizacije u Republici Srpskoj (RS).

Za više informacija o samom projektu kao i našim zalagačkim inicijativama – molimo Vas da kontaktirate koordinatoricu projekta na selma@fondacijacure.org

Drugi projekti…

Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u...

read more