Poziv za ponude za istraživanje lokalnih politika za ravnopravnost spolova

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za istraživanje o lokalnim politikama u općinama/opštinama na području Bosne i Hercegovine u odnosu na uspostavu ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

CILJ: Osnovni cilj istraživanja jeste mapiranje lokalnih politika u općinama/opštinama na području Bosne i Hercegovine u odnosu na uspostavu ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama. Istraživač/ica treba da ponudi pregled i analizu politika, programa i budžeta usmjerenih ka pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou, te pruži pregled postojećih zakona i programa na državnom nivou.
Istraživanje treba da obuhvati svih 142 općine/opštine na području Bosne i Hercegovine.

1. Uslovi:
ï‚· Iskustvo u sprovođenju istraživanja;
ï‚· Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;
ï‚· Iskustva rada na terenu i prikupljanju podataka, te iskustvo u analizi prikupljenog materijala;
ï‚· Prednost pri odabiru će imati istraživač/ice koji/e posjeduju znanja i iskustva u radu sa ženama iz manjih lokalnih zajednica, te znanja u oblasti ženskih pitanja i ravnopravnosti spolova, s posebnim fokusom na marginalizovane grupe žena. 1.2. Prijava:
ï‚· Biografija s detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu na društvenim pitanjima položaja žena u bh. društvu;
ï‚· Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada je u pitanju položaj marginalizovanih žena;
ï‚· Pismo motivacije max. 500 riječi;
ï‚· Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela u kojima je istraživač/ica sudjelovao/la;
ï‚· Ponuda za istraživanje koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje, izvođenje istraživanja kao i za terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te finalnu analizu istraživanja. 1.3. Radni plan i metodologija istraživačkog rada:

1.3.1. Izabrani/a istraživač/ica će samostalno provoditi istraživanje uz tehničku asistenciju Fondacije CURE;

1.3.2. Istraživač/ica će u saradnji s Fondacijom CURE kreirati upitnik i metodologiju istraživanja;

1.3.3. Istraživanje treba da mapira sve budžete, programe, projekte i akcione planove u vezi s rodnim politikama u općinama/opštinama na području Bosne i Hercegovine;

1.3.4. Sakupljene podatke istraživač/ica će analitički uobličiti u istraživački dokument koji će sadržavati:
– Uvodni osvrt
– Cilj istraživanja
– Metodologiju
– Analizu dobijenog materijala
– Zaključak
– Preporuke

1.4. Rokovi:
Istraživanje će se sprovesti u vremenskom periodu od 2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, a finalnu verziju istraživanja je potrebno dostaviti najkasnije do 01.07.2017.

Istraživanje o lokalnim politikama za uspostavu ravnopravnosti spolova u općinama/opštinama na području Bosne i Hercegovine se sprovodi u sklopu projekta „Ženske zalagačke inicijative u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansijski podržava Kvinna till Kvinna.

Kranji rok za slanje prijave: 20.04.2017. godine, na e-mail: selma@fondacijacure.org

Za sve upite vezane za konkurs možete kontaktirati navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Telefon/Fax: +387 207-561
E-mail: selma@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…