Poziv za dostavu ponuda za istraživanje postojećih rodnih politika u oblasti zagovaranja

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

S ciljem poboljšanja položaja žena i djevojčica, osobito pripadnica marginalizovanih grupa u malim lokalnim zajednicama, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda od strane istraživačica za navedeno istraživanje.

CILJ

Istraživanje rodnih politika u oblasti javnog zagovaranja ima za cilj izradu praktičnih preporuka za poboljšanje kvaliteta života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini na temelju komparativne metode postojećih dokumenta o zagovaranju na polju rodne ravnopravnosti. Na temelju istraživačkih nalaza istraživačica će dati preporuke zalagačke platforme za buduće zalagačke aktivnosti žena u dolje navedenim lokalnim zajednicama.

Ključni dokumenti koji će biti predmet analize su:

 

 • Alternativni EU izvještaj BiH o napretku za 2018. godinu;
 • Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013.–2016.), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao i Zaklјučna zapažanja Komiteta UN CEDAW na periodični izvještaj Bosne i Hercegovine* (ako se izdaju za vrijeme provođenja istraživanja);
 • Razmišljanja 317 ispitanica kroz prvobitno istraživanje koje je Fondacija CURE uradila u 2017. godini u sklopu projekta pod nazivom „Žene koje inspirišu…“ (Link: https://infostuf.com/wp-site/wp-content//index.php?do=article&article_id=572);
 • Okvirna Strategija za implementaciju Istanbulske Konvencije u BiH 2015.-2018.;
 • Program održivog razvoja do 2030 godine, s fokusom na Milenijumske razvojne ciljeve u oblasti rodne ravnopravnosti u BiH (uzeti u obzir i lokalne ekološke politike);
 • Istraživanje Fondacija CURE iz 2017. godine: „Izvještaj o lokalnim politikama u općinama i gradovima na području Bosne i Hercegovine u odnosu na uspostavu ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama“;
 • Institucionalni programi za žene treće dobi – npr.projekti za zdravo starenje;
 • Alimentacioni fond i postojeće institucionalne politike koje tretiraju tu oblast;
 • Pitanje podrške roditeljkama/roditeljima djece s invaliditetom – aktivna inkluzija.

 

Fondacija CURE, toplo preporučuje da istraživačica u svom istraživanju koristi i sve postojeće rodne politike koje uspije pronaći  u 5 ključnih regija:

1. Romanija (Pale, Sokolac i Rogatica)

2. Istočno Sarajevo (Istočno Sarajevo, Trnovo i Ilidža)

3. Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)

4. Kupres (Livno, Kupres, Bugojno i Grahovo)

5. Tuzla (Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Orašje)

 

Fondacija CURE će finalno istraživanje distribuirati političkim partijama u BiH i bibliotekama u navedenim lokalnim zajednicama.

**Zbog osjetljivosti istraživačke tematike Fondacija CURE koristi “mjere pozitivne diskriminacije“ i raspisuje navedeni poziv za angažman žene za poziciju istraživačice.

 USLOVI

 • Iskustvo u sprovođenju istraživanja;
 • Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;  
 • Iskustvo u analizi pravnih dokumenata/javnih politika;
 • Iskustva rada na terenu u prikupljanju podataka, te iskustvo u analizi prikupljenog materijala.

PRIJAVA

 • Biografija s detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu i analizi pravnih dokumenata i/ili javnih politika;
 • Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada je u pitanju položaj marginalizovanih žena;
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela u kojima je istraživačica sudjelovala;
 • Ponuda za istraživanje koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje, izvođenje istraživanja kao i terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te finalnu analizu istraživanja.

Radni plan i metodologija istraživačkog rada:

 

 • Izabrana istraživačice će samostalno provoditi istraživanje uz tehničku asistenciju Fondacije CURE; 
 • Istraživačica će u saradnji s Fondacijom CURE kreirati metodologiju istraživanja;
 • Istraživanje treba da mapira sve postojeće rodne politike u 2017./2018. godini, rodnosenzitivne budžete, programe, projekte, akcione planove i/ili druge politike koje su u vezi s rodnim politikama u ciljanim lokalnim zajednicama, kao i analizu navedenih dokumenata (vidi podcilj istraživanja);
 • Sakupljene podatke istraživačica će analitički uobličiti u istraživački dokument koji će sadržavati: Uvodni osvrt, Cilj istraživanja, Metodologiju, Analizu dobijenog materijala, Zaključak, Preporuke, Annexe: upitnik, literatura, terminologija, dio “O autorici“ i dr.

 

Rokovi:

Istraživanje će se sprovesti u trajanju od 02.03.2018.- 30.04.2018.godine, a finalnu verziju istraživanja je potrebno dostaviti najkasnije do 03.05.2018.

Finalnu verziju istraživanja istraživačica se obavezuje dostaviti Fondaciji CURE najkasnije do: 01.04.2018. godine koja će uključivati sve navedeno u tački 3.4.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pružanje logističke podrške za istraživanje;
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačice ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
 • Pregled i finaliziranje istraživačkog dokumenta;
 • Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim administrativnim procedurama Fondacije CURE nakon finalne i prihvaćene verzije istraživanja.

Ovo istraživanje je jedna od aktivnosti koja  se  sprovodi u sklopu projekta „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost –  follow up“ koju finansijski podržava “Women’s World Day of Prayer“ (WWDP).

Kranji rok za slanje prijava: 23.02.2018. godine na e-mail: vildana@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE Čekaluša 16

Tel/Fax: +387 207-561 e-mail: vildana@fondacijacure.org

 

Također vam se može svidjeti…

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Da li ste ovoga ljeta krenuli putem juga i svratili do Jablanice? Da li znate gdje je Jablanica? Da li znate po čemu...

read more