OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

„Ujedinjene i ujedinjeni u svoj našoj različitosti djelujemo mirno – svjesne da nema istinskog mira bez pravde i ravnopravnog tretmana za sve nas!“

Fondacija CURE organizuje aktivističku šetnju/marš povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena zajedno sa svim zainteresovanim individuama, organizacijama i formalnim/neformalnim grupama te s članovima/icama Zenske mreže BiH, Mreže za izgradnju mira i Inicijative Građanke za ustavne promjene koji/e žele da sa svojim prisustvom odaju počast herionama i braniteljicama ženskih prava koje su djelovale prije nas, te da šetamo ujedinjeni/e u svoj našoj različitosti kako bismo dokazali/e da iako se smatramo manjinskim i marginalizovanim grupama, naše zajedničko prisustvo je preveliko u broju da bi se tek tako ignorisalo.

Početak marša planiran je u srijedu, 08.03.2017. godine, u 12:00h i kretat će se od od Parlamentarne skupštine BiH rutom kroz Titovu ulicu do BBI, ispred BBI će biti organizovano stajanje i onda se ruta nastavlja do Trga oslobođenja (ispred zgrade SVJETLOSTI) gdje se završava marš.

Ovaj marš ima poseban značaj, jer se dešava u vremenu kada su žene širom svijeta suočene s retradicionalizacijom usljed jakih konzervativnih političkih struja, čija politika negira i ignoriše prava drugih i drugačijih. Osmomartovski marš u Sarajevu je prilika da svaki pojedinac/ka pokažu solidarnost sasestrama iz regije i cijelog svijeta koje hrabro stoje u odbrani ženskih prava, društveno marginalizovanih skupina, uspostavi mira i nenasilja u svim zajednicama diljem svijeta.

Žene u BiH još uvijek nisu dosegle punu ravnopravnost, a već regresivno koračamo. U vremenu kada još uvijek objašnjavamo zašto trebamo imati pravo na jednake i dostojanstvene porodiljske naknade, zašto nam treba država obezbjediti medicinski potpomognutu oplodnju, zašto je važno da žene odlučuju jednako kao i muškarci o važnim ekonomskim i političkim pitanjima, zašto ne treba opravdavati nasilje nad ženama, zašto su i na koji način žene pripadnice LBT zajednice, Romkinje, žene s invaliditetom višestruko marginalizovane, mi strahujemo od gubitka davno stečenih prava kao što je pravo na siguran i legalan abortus, pravo na penzionu ostavštinu, pravo na sekularizam itd.   

Koristimo priliku da iskažemo svoju žensku i feminističku solidarnost sa ženama u konfliktnim zonama u Siriji, Iraku, Afganistanu, Kurdistanu, Turskoj, Palestini, Kongu, Rusiji, Americi a posebno sa ženama iz manjinskih etničkih, nacionalnih i vjerskih skupina, azilantkinjama u procesu migracije koje u ovom momentu trpe nasilje i diskriminaciju, ženama u izbjegličkim kampovima diljem svijeta i ženama koje su zarobljene u svojim kućama.

Fondacija CURE ovim putem naglašava da će zahtjeve kojima se spriječava kršenje ženskih prava istaknuti  tokom Osmomartovskog marša, zakazanom za 8. mart – ožujak 2017.godine, te ovim putem pozivamo sve građanke i građane da nam se pridruže u zajedničkoj borbi za ravnopravnost svih žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Želimo da učestvujemo u kreiranju naših sudbina, budućnosti, želimo da imamo jednake mogućnosti te slobodu izbora da odlučujemo o našem životu i tijelu bez uplitanja države i religije!

U prilogu dostavljamo Principe ženskog jedinstva Ženskog Marša na Washington, jer dijelimo iste principe, iako se nalazimo na dvije različite strane svijeta.

Za više informacija kontaktirajte Vildanu Džekman na e-mail: vildana@fondacijacure.org ili putem telefona:+387 33 207-561

Tekst preuzet sa: www.womensmarch.com zvaničnog web site-a Women’s March on Washington

Principi ženskog jedinstva Ženskog Marša na Washington

Mi vjerujemo da su Ženska prava Ljudska prava i da su Ljudska prava Ženska prava. Mi moramo stvarati takva društva u kojima su žene – uključujući crnkinje, starosjediteljke, siromašne žene, imigrantkinje, muslimanke, lezbejke, queer i trans žene – sigurne i u mogućnosti da vode brigu o svojim porodicama, bez obzira kako su te porodice osnovane, u sigurnom i zdravom okruženju bez ikakvih strukturalnih prepreka.

Zaustaviti nasilje

Žene zaslužuju da žive ispunjene i zdrave živote, slobodne od bilo kojih oblika nasilja nad našim tijelima. Mi vjerujemo u odgovornost i pravdu u slučajevima policijske brutalnosti, zaustavljanje rasnog profiliranja i ciljanog nasilja u zajednicama drugih rasa osim bijelih. Naš je moralni imperative ukinuti rodnu i rasnu nejednakost unutar krivično – pravnog sistema .

Reproduktivna prava

Mi vjerujemo u reproduktivnu slobodu. Mi ne prihvatamo federalno, državno ili lokalno nazadovanje, ukidanja ili restrikcije naših mogućnosti da raspolažemo s kvalitetnim sistemima reproduktivne zdravstvene zaštite, planiranja trudnoće, HIV/AIDS-a, njegove prevencije te medicinski ispravne seksualne edukacije. Ovo podrazumijeva i siguran, legalan, pristupačan prekid trudnoće i planiranja trudnoće za sve ljude, bez obzira na njihova primanja, mjesto boravka i stepen obrazovanja.

LGBTQIA prava

Mi čvrsto izjavljujemo da su LGBTQIA prava Ljudska prava i da je naša obaveza da promovišemo, proširimo i zaštitimo prava naših gay muškaraca, lezbejki, bi, queer, trans ili rodno-neodređene braće, sestara i potomaka. Mi moramo imati moć da kontrolišemo svoja tijela i da se osjećamo slobodno bez nametnutih rodnih normi, očekivanja i stereotipa.

Radnička prava

Mi vjerujemo u ekonomiju pokretanu principima transparentnosti, odgovornosti, sigurnosti i jednakosti. Sve žene trebaju biti jednako plaćene, s raspolaganjem pristupačnoj brizi o djeci, pravu na bolovanje, zdravstvenoj zaštiti, plaćenom porodiljskom odsustvu i zdravom radnom okruženju. Sve/i radnice/i  uključujući one koje/i rade kao pomoćno osoblje u domaćinstvima, radnice/i na farmama, nedokumentovane/i i migrantske/i radnice/i moraju imati pravo na samoorganizovanje i  zalaganje za minimalne životne nadnice.

Građanska prava

Mi vjerujemo da su Građanska Prava naša prava ostvarena samim rođenjem, uključujući i pravo da glasamo, pravo na vjeroispovijest bez straha od zastrašivanja ili šikaniranja, slobode govora, i zaštite svih građanki/na bez obzira na rasu, rod, dob ili mogućnosti.

Mi vjerujemo da je vrijeme za sve-inkluzivni Amandman na Ustav SAD-a.

Prava žena s invaliditetom

Mi vjerujemo da su sva ženska pitanja i pitanja s kojima se suočavaju žene s invaliditetom i gluhe i nagluhe žene. Kao majke, sestre, kćerke i  članice koje doprinose ovoj velikoj naciji, mi tražimo da se uklone prepreke pristupu, inkluziji, nezavisnosti i punom uživanju građanstva kod kuće i diljem svijeta. Mi želimo biti u potpunosti uključene i doprinijeti svim aspektima američkog života, ekonomije i kulture. 

Prava imigrantkinja

Ukorijenjeni u obećanjima američkog poziva zbijenim masama da će slobodno disati, mi vjerujemo u imigrantska i izbjeglička prava bez obzira na status i zemlju porijekla. Mi vjerujemo da je migracija ljudsko pravo i da niti jedno ljudsko biće nije ilegalno.

Okolišna pravda

Mi vjerujemo da svaka osoba i svaka zajednica u našem društvu ima pravo na pitku vodu, čist zrak, pravo na pristup i uživanje u nezagađenim područjima. Mi vjerujemo da naša okolina i klima moraju biti zaštićene, da se naša zemlja i prirodni resursi ne smiju eksploatisati zbog dobiti i pohlepe korporacija – pogotovo na uštrb javne sigurnosti i zdravlja.

Hvala na prenošenju informacija, hvala na podršci i na želji za učešćem u pozitivnim društvenim promjenama!

Također vam se može svidjeti…