Mapiranje jednoroditeljskih zajednica i njihova prava u općini Centar

Mapiranje jednoroditeljskih zajednica i njihovih prava u općini Centar je projekat jačanja položaja društveno marginalizovanih žena u našem društvu koji je podržala općina Centar Sarajevo. U okviru projekta je urađena analiza zakonske regulative, objektivnog stanja i potreba jednoroditeljskih zajednica u, te date konkretne preporuke za razvoj lokalnih politika koje uključuju i ovu društveno marginaliziranu populaciju.  i dati preporuke lokalnim organima za definisanje takvih politika kojim bi se unaprijedio položaj ove kategorije.

Mapiranje prava i potreba samostalnih roditelja/ki na području općine Centar Sarajevo

Za više informacija o samom projektu i ovom zalagačkom inicijativom molimo vas da nas kontaktirate na: [email protected]