Herstory

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

MI SMO:

 #feminizam  #aktivizam #umjetnost #ženska ljudska prava #pozitivne_promjene  #mlade_žene #marginalizovane_grupe #umežavanje #herstory #siguran_prostor #osnaživanje #solidarnost #agentice_promjena #angažovana_umjetnost #NULTA_tolerancija_prema_nasilju #PitchWise #ženski_sud #ženska_mreža #istraživanja #16_dana_aktivizma #neformalna_edukacija

                     Vizija – Kakvo društvo želimo

Fondacija CURE zalaže se za ravnopravnost žena u BIH, za društvo bez patrijarhalnih normi, u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija i gdje su žene prepoznate kao odgovorne pokretačice i nositeljice pozitivnih društvenih promjena te ravnopravno donose odluke u društvu.

                         Misija – Šta radimo da ostvarimo viziju

Fondacija CURE radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja za novu generaciju aktivistica i feministica, za njihovo odgovorno i aktivno učešće u pozitivnim društvenim promjenama kroz

–          edukativne programe,

–          istraživanja, analize i javno zagovaranje

–          unapređenje medijske slike o ženama i povećanje vidljivosti

–          lokalna i regionalna umrežavanja,

–          angažiranu umjetnost i aktivizam i

–          izgradnju inkluzivnog i održivog ženskog pokreta.

                                Vrijednosti

Fondacija CURE počiva u svom radu i zagovara slijedeće vrijednosti:

–      Solidarnost među ženama

–      Osnaživanje žena

–      Inovativnost u radu i pristupu

–      Transparentnost unutar tima i spram drugih

–      Integritet

–      Okrenutnost ka korisnicama/aktivistkinjama/feministkinjama/ženama

–      Aktivizam kao način uticaja

–      Kreiranje sigurnog prostora za žene

–      Dosljednost u radu, posvećenost ostvarivanju rezultata