Fondacija CURE objavljuje ToR za kreiranje edukacijskog paketa koji je usmjeren na prevenciju nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja

Fondacija CURE objavljuje ToR za kreiranje edukacijskog paketa koji je usmjeren na prevenciju nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja

ToR  za kreiranje edukacijskog paketa koji je usmjeren na prevenciju nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja:

„Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“

 

O Fondaciji CURE:

 

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. Fondacija CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

 

O pozivu na ToR za kreiranje edukacijskog paketa:

 

Fondacija CURE ima plan da angažuje stručnu osobu koja ima iskustva u neformalnom educiranju mladih na temu rodno zasnovanog nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja. Fondacija CURE želi da angažuje osobu koja bi u narednom periodu kreirala priručnik za rad s učenicima/ama u srednjim školama o pitanjima rodno zasnovanog nasilja, rodno zasnovanog nasilja u vezama  mladih i vršnjačkog nasilja (iz rodno zasnovane perspektive). Fondacija CURE će priručnik koristiti  za rad sa učenicima/ama srednjih i osnovnih škola. Fondacija CURE će izvršiti promociju da bi se isti priručnik distribuirao u srednjim školama i da profesori/ice, pedagozi/ginje rade po ovom priručniku te će se on distribuirati i drugim organizacijama koje rade s mladima. U priručniku želimo da imamo obrađene radionice s vježbama sastavljenim od tri modula (trajanje po 45 minuta po modulu) na temu „Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih“ namijenjenih za srednjoškolce/ke, tri modula (trajanje po 45 minuta po modulu) na temu „Vršnjačko nasilje iz rodne perspektive“, namijenjen za srednjoškolce/kinje i učenike/ce osnovne škole (osmi i deveti razred) i jednog modula za profesore/ice na temu „Kako prepoznati rodno zasnovano nasilje i šta škola može da učini u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja“. Radionice trebaju da budu kreirane na način da su prilagođene uzrastu srednoškolaca/ki i djece koja pohađaju osnovnu školu (osmi i deveti razred).

 

Priručnik će se sastojati iz:

  • Uvodnog dijela – gdje će se objasniti zašto je važno raditi s mladima na temu „Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih u BiH“ te  razjasniti važnost neformalnog obazovanja u školstvu.

 

  • Radnog dijela za rad u srednjim školama na temu „Rodn zasnovano nasilje u vezama mladih“ – koji će se sastojati iz 3 modula (tri podteme) koji će sadržavati opis aktivnosti po koracima, od toga gdje će biti objašnjen cilj svakog modula, trajanje modula, potrebni materijali i priprema, aktivnosti po koracima, radni listovi, očekivani rezultati, napomene za predavače/ice, te o dodatnim informacijama vezanim za svaki modul pojedinačno (kao što su definicije, statistike itd., a da su u kontekstu BiH). Svaki modul će biti kreiran u trajanju od 45 minuta.

 

  • Radnog dijela za rad u srednjim i osnovnim školama (osmi i deveti razred) na temu „Vršnjačko nasilje iz rodne perspektive“ – koji će se sastojati iz 3 modula (tri podteme) koji će sadržavati opis aktivnosti po koracima, od toga gdje će biti objašnjen cilj svakog modula, trajanje modula, potrebni materijali i priprema, aktivnosti po koracima, radni listovi, očekivani rezultati, napomene za predavače/ice, te o dodatnim informacijama vezanim za svaki modul pojedinačno (kao što su definicije, statistike itd., a da su u kontekstu BiH). Svaki modul će biti kreiran u trajanju od 45 minuta.

 

  • Radnog dijela za rad u srednjim školama za profesore/ice na temu „Kako prepoznati rodno zasnovano nasilje i šta škola može učiniti u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja“ – koji će se sastojati iz jednog modula u trajanju od 45 minuta.

 

  • Zaključka s preporukom/analizom mogućnosti razvijanja programa na date teme u budućnosti, izvora korištene literature i sadržaja.

 

Cilj:

          Rad na izradi priručnika za rad s mladima koji je usmjeren na prevenciju nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja: „Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“.

Obim posla:

          Sastanci s Fondacijom CURE po potrebi u toku pripreme pisanja pripručnika (putem društvenih mreža ili uživo);

          Prikupljanje materijala za rad i informisanje Fondacije CURE o istim. Ukoliko se koriste materijali i vježbe za rad iz već postojećih priručnika, potrebno je pismeno odobrenje od strane izdavača/ice, koje pribavlja autor/ica priručnika;

          Pravljenje i finaliziranje priručnika za rad prateći uputstva Fondacije CURE i TOR-a;

          Moduli kreirani tako da su participativnog karaktera i dizajnirani da izazovu kritički osvrt i razmišljanje među sudionicima/ama;

Trajanje: date obaveze potrebno je izvršiti od 01.03.2016. do 30.06.2016. godine

Potrebne vještine i kompetencije:

          Posjedovanje znanja o radu s mladima na temama rodno zasnovanog nasilja, prevencije vršnjačkog nasilja, nenasilne komunikacije, stereotipa, predrasuda, diskriminacije, spola i roda;

          Razvijene interpersonalne vještine;

          Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;

          Poznavanje rada i konteksta srednjih i osnovnih škola;

Poželjne vještine i iskustva:

          Iskustvo u pisanju priručnika o istim ili sličnim temama;

          Osoba ima iskustva u radu s psihodramom;

          Osoba ima iskustva u radu na forum teatru;

          Osoba ima iskustva u dramskim sekcijama;

 

Postupci za apliciranje:

 

Zainteresirani/e kandidati/kinje trebaju svoj CV i pismo namjere dostaviti u Fondaciju  CURE, na e-mail adresu: vedrana@fondacijacure.org ili na adresu: Fondacija CURE, ul.Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina do 23.02.2016.

Također vam se može svidjeti…