Fondacija CURE objavljuje poziv za prijavu za potrebe pisanja i objavljivanja četiri zalagačka članka o jednoroditeljskim zajednicama kroz projekat ”Mapiranje prava i potreba samohranih roditelja i jednoroditeljskih zajednica u općini Centar Sarajevo

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

Fondacija CURE posebnu pažnju u svojim aktivnostima daje podizanju svijesti o položajima i pravima ženskih društveno marginalizovanih skupina. Naš prevashodni cilj je unaprijediti prava samostalnih roditeljki i roditelja, uz potpuno prioritiziranje interesa, prava, položaja i jednakih mogućnosti djece iz jednoroditeljskih zajednica. Fondacija CURE objavljuje poziv za prijavu za pisanje i objavljivanje četiri zalagačka članka o jednoroditeljskim zajednicama.

CILJ:

Fondacija CURE raspisuje poziv za četiri osobe za potrebu pisanja i objavljivanja četiri zalagačka članka o jednoroditeljskim zajednicama.

Fondacija CURE je spremna isplatiti 100 KM bruto iznosa po članku.                                                

Osnovni cilj  zalagačkih članaka je da se  tretiraju pitanja jednoroditeljskih zajednica, kao i da jednoroditeljske zajednice budu vidljive i da se ukaže na  probleme sa kojima se suočavaju nosioci/nositeljke jednoroditeljskih zajednica na području općine Centar Sarajevo. Članak treba biti napisan na maksimalno  2 stranice (veličina slova 11, Trebucet MS, razmak jednoredni) u word dokumentu , uz dostavljen odvoje sažetak od 250 riječi. Zalagački članaci će biti objavljeni na web.platformama: www.fondacijacure.org; www.zenskamrezabih.ba

Teme zalagačkih članaka:

1.    Savremeni oblici porodice, jednoroditeljske zajednice i njihova mreža društvene podrške;

2.    Politike najboljeg interesa djeteta, odgovorni društveni programi i politike;

3.    Prevazilaženje društvenih predrasuda i stereotipa  prema jednoroditeljskim zajednicama, savremeni oblici porodice i definicije domaćinstva;

4.    Koncept  zaštite ličnih podataka kod ostvarivanja socijalnih prava članova/članica jednoroditeljskih zajednica;

USLOVI:

  • Iskustvo u oblasti pisanja i objavljivanja zalagačkih članaka;
  • Poznavanje potrebe i prava nosilaca/nositeljki jednoroditeljskih zajednica;

*Prednost pri odabiru će imati osobe koje posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

PRIJAVA:

  • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu pisanja i objavljivanja zalagačkih članaka;
  • Pismo motivacije max. 500 riječi;
  • Prijava treba biti sačinjena na bhs jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon)

ROKOVI:

Finalnu verziju članka treba dostaviti predstavnicama Fondacije CURE u roku od 20 radnih dana od dana potpisivanja ugovora

Kranji rok za slanje prijave: 08.10.2019.

Putem  e-maila: berina@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 207-561; Fax: +387 207-561; e-mail: berina@fondacijacure.org

 

 

Također vam se može svidjeti…