Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za pripremu Ženskog zalagačkog priručnik

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postale/i pokretačice/i društvenih promjena u BiH i svijetu.

CILJ:

Osnovni cilj pripreme Ženskog zalagačkog priručnika je da se na jednom mjestu ponudi pregled domaće i međunarodne pravne legislative koja direktno utiče na kvalitet života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, uključujući i ženske društveno marginalizovane grupe (Romkinje, samostalne roditeljke, lezbejke, biseksualne i trans* (LBT*) žene, žene treće dobi, žene s invaliditetom, Posebne mame i dr.), kao i da ponudi različite modele o tome kako voditi uspješne lokalne zalagačke akcije.

Autor/ica pored navedenog, treba da ponudi i konkretne primjere, instrumente kao i vježbe za postizanje uspješnih zalagačkih iskustava prilagođenih bosanskohercegovačkom kontekstu.

Priručnik će biti objavljen online na web platformama Fondacije CURE.

1. Uslovi:

ï‚· Najmanje 5 godina iskustva u zalagačkim aktivnostima za unaprjeđenje kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini;

ï‚· Znanje i iskustvo o kontekstu djelovanja ženskih grupa u BiH, s posebim akcentom na poznavanje konteksta djelovanja društveno marginalizovanih žena (Romkinje, samostalne roditeljke, lezbejke, biseksualne i trans* (LBT*) žene, žene treće dobi, žene s invaliditetom, Posebne mame);

ï‚· Odlično poznavanje lokalne i međunarodne pravne legislative koja tretira rodna prava i ženska prava;

ï‚· Objavljeni tekstovi i istraživački radovi na temu ženskih prava i marginalizovanih grupa.

1.2. Prijava:

ï‚· Biografija s detaljnim informacijama o zalagačkim iskustvima, te poznavanju konteksta ženskih društveno marginalizovanih grupa;

ï‚· Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova;

ï‚· Pismo motivacije max. 500 riječi;

ï‚· Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih priručnika u kojima je autorica/autor učestvovala/ao;

ï‚· Vremenski okvir potreban za izradu priručnika;

ï‚· Finansijska ponuda za pripremu priručnika. 1.3. Radni plan i metodologija pripreme priručnika:

1.3.1. Izabrana/i autorica/r će samostalno provoditi pripremu Ženskog zalagačkog priručnika uz konsultacije s timom Fondacije CURE;

1.3.2. Priručnik treba da ponudi pregled kompletne lokalne i međunarodne legislative koja doprinosi unaprjeđenju kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini;

1.3.3. Priručnik treba da ponuti teorijska znanja kao i vježbe za unaprjeđenje iskustva u zalagačkim i lobističkim aktivnostima te da sadrži:

– Uvod

– Definicije i oblike zalaganja i lobiranja

– Kako definisati ciljeve zalagačkih aktivnosti

– Kako izabrati partnersku/e organizaciju/e, umrežavanje i slično

– Oblici komunikacije unutar tima, timski rad

– Komunikacija s javnošću

– Planiranje vremenskih okvira

– Planiranje sredstava i drugo

– Zalaganje kroz socijalne medije

– Praktični primjeri prilagođeni bosanskohercegovačkom kontekstu

– Zaključak

– Preporuke

1.3.4. Spisak korištene i preporučene literature

Priručnik treba da bude napisan na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, latinicom i u ženskom rodu (rodno senzitivnim jezikom).

1.4. Rokovi:

Priprema materijala će se sprovesti u vremenskom periodu od 2 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, a finalnu verziju Ženskog zalagačkog priručnika je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2017. godine.

Priprema Ženskog zalagačkog priručnika se odvija u sklopu projekta „Ženske zalagačke inicijative u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansijski podržava Kvinna till Kvinna.

Kranji rok za slanje prijave: 23.06.2017. godine do 12:00, na e-mail: selma@fondacijacure.org

Sve upite vezane za konkurs možete slati na navedene kontakte:

Fondacija CURE, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 207-561

Fax: +387 207-561

e-mail: selma@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…