Fondacija CURE objavljuje konkurs za prijem supervizorice u Fondaciji CURE

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

Angažman za poziciju supervizorice – osnovni zadatak supervizorice jeste podrška jačanju kapaciteta članica tima Fondacije CURE, koji čini 12 aktivistkinja. Angažman supervizorice bi se odnosio na podršku timu na jačanju timskog rada i usavršavanju interpersonalne komunikacije kao i na izgradnji kapaciteta članica tima za potrebe direktnog rada sa korisnicama.

Očekivane aktivnosti supervizorice su :

Ø  Organizacija supervizijske grupe unutar Fondacije CURE, te održavanje sastanaka jednom mjesečno ;

Ø  Procjena individualnih potreba članica tima za individualnim savjetovanjem i realizacija istih, najmanje tri puta mjesečno ;

Ø  Jačanje kapaciteta tima za uspješniju komunikaciju, saradnju i zajedničko djelovanje unutar misije Fondacije CURE ;

Ø  Jačanje individualnih kapaciteta članica tima za nošenje sa stresom ;

Ø  Jačanje ličnih granica i profesionalnih uloga unutar tima ;

Ø  Razvijanje motivacije i radne etike profesionalaca i unaprijeđenje koordinacije i procedura rada u Fondaciji ;

Ø  Dostavljen završni izvještaj sa preporukama o unaprijeđenju timskog rada Fondacije CURE ;

Ø  Osmisliti i održati Trodnevni trening brige o sebi na temu prevencije stresa za tim Fondacije CURE i upoznavanje sa metodama prevencije stresa.

Kriteriji za odabir supervizorice

Supervizorica treba posjedovati slijedeća iskustva, znanja i vještine:

Ø  Poznavanje sektora civilnog društva u BiH, posebno feminističkih i aktivističkih organizacija;

Ø  Poznavanje rada nevladinog sektora BiH u oblasti zaštite od nasilja, diskriminacije i zaštite ženskih I  ljudskih prava;

Ø  Razumijevanje i prihvatanje vrijednosti i principa izgradnje sektora civilnog društva u zaštiti ljudskih prava i jačanju žena kao pokretača društva;

Ø  Visoko razvijene komunikacijske i pregovaračke vještine i mogućnost rada u timu;

Ø  Iskustvo u radu na pozicijama supervizorice/eksterne medijatorice u nevladinom sektoru u BiH;

Ø  Supervizijske vještine uključujući stručnu i emocionalnu podršku profesionalkama u suočavanju sa poteškoćama i izazovima u radu te u unaprijeđenju rada organizacije i međusobne saradnje.

Vremenski period  angažmana : 01.septembar – 31.12.2020 ( četri mjeseca).

Obaveze Fondacije CURE:

o   Pružanje logističke podrške tokom rada

o   Pružanje potrebnih informacija  o radu Fondacije CURE

o   Supervizorica će biti isplaćena do 05. u mjesecu

o   Obezbjediti radne uslove

Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 02. septembra 2020. godine na mail jadranka@fondacijacure.org / info@fondacijacure.org 

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail jadranka@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 742 926 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE je Jadranka Miličević.

Fondacija CURE/CURE Foundation

Dolina 1. 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Pratite nas!

Web: www.fondacijacure.org

Instagram: @fondacijacure  

Twitter: @Fondacija_CURE

Facebook: https://www.facebook.com/fondacijacure/   

YouTube: Fondacija CURE

 

Također vam se može svidjeti…