Fondacija CURE objavljuje konkurs za prijem priređivača/ice za sprovođenje istraživanja i koncipiranja ličnih priča u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

POZICIJA : Priređivača/ica za sprovođenje istraživanja i koncipiranja ličnih priča u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Ovo istraživanje treba da bude koncipirano po modelu prethodnih istraživanja Fondacije CURE, te je neophodno koristiti i istraživačke nalaze publikacija:

 1. Moj glas odjekuje, autorica Masha Durkalić
 2. Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene, priređivačica Ajna Jusić

Priređivač/ica u komunikaciji s koordinatoricom projekta će prirediti listu žena koje će učestvovati u kreiranju svojih ličnih priča. Planirano je da učestvuju mlade žene, žene srednje dobi i žene treće životne dobi, pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa (povratnice, preživjele nasilje i diskriminaciju, tražiteljice azila, djeca rođena kao posljedica ratnog silovanja…) a koje se bave aktivizmom i pomirenjem. Priređivač/ica treba da doradi lične priče (pri tom ne mijenjajući njihovu dubinsku sadržinu), napiše uvodni dio, zaključak istraživanja i preporuke. Ispod svake napisane priče je obavezan/a navesti sumirane činjenice, statističke podatke (ukoliko ih ima)  o položaju marginalizovanih žena u skladu sa napisanom pričom i/ili kontekst lokalne zajednice. Na koncu priređivač/ica se obavezuje na objedinjavanje sakupljenog materijala u jednu brošuru. Obzirom da se radi o publikaciji u kojoj učestvuje 10 žena koje kreiraju svoje lične priče, osoba koja bude izabrana bira se na poziciju priređivača/ice i tako će se navesti i prilikom CIPovanja publikacije kod Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Priređivač/ica će imati punu odgovornost za kreiranje publikacije o ženama i modelima izgradnje mira u BiH, mora posjedovati sljedeće uslove:

 • Posjedovanje znanja o ulozi žena u izgradnji mira nakon ratnih dešavanja u BiH
 • Pojedovanje iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova
 • Posjedovanje relevantnog istraživačkog iskustva kada su u pitanju problem vezani za marginalizovane grupe žena
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko – administrativnog okvira relevantnog za izgradnju mira u BiH
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja, koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u BiH.

Vremenski period – kreiranje sadržaja treba sprovesti u roku od 12 radnih dana u trajanju od tri mjeseca.

Rokovi: Izrada metodologije, kreiranje check liste s kontaktima osoba koje će biti uključene u pisanje ličnih priča, kreiranje smjernica za pisanje – 15.04.2022. godine

Izrada draft verzije publikacije o provedenim aktivnostima na prikupljanju priča/materijala – 15.05.2022. godine

Finalna verzija brošure – se obavezuje dostaviti finalnu verziju brošure Fondaciji CURE najkasnije do 30.06.2022. godine.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pregled finalne brošure i dostavljanje komentara
 • Pružanje logističke podrške za istraživanje
 • Pružanje potrebnih informacija glede metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev priređivača/ice
 • Priređivač/ica će biti isplaćen/a nakon završetka publikacije kada finalizirani dokumenti budu predani Fondaciji CURE i kada bude potpisan Ugovor po administrativnim procedurama Fondaciji CURE
Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 15. marta 2022. godine na mail denija@fondacijacure.org  

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 742 926 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

Također vam se može svidjeti…