Gender Sensitive Local Policies of the Municipality of Centar Sarajevo in the EU Accession Process

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU“. Ovaj projekat dio je šire akcije „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ koju sufinansiraju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Regionalni partneri koji provode ovu akciju su Reactor – Istraživanje na djelu iz Sjeverne Makedonije, Albanska mreža za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine, Mreža žena Kosova (KWN) s Kosova, Centar za ženska prava (WRC) iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog ureda u Sjevernoj Makedoniji.

Projekt „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU” orijentiran je na analizu rodnih politika, programa i budućih aktivnosti u općini Centar Sarajevo. Tokom ovog projekta Fondacija Cure nastaviće se zalagati za razvoj rodnih politika na lokalnom nivou, uz izradu takvog dokumenta lokalne politike koji će u najvećoj mogućoj mjeri inkorporirati preporuke UNCEDAW-a za Bosnu i Hercegovinu, posebno u pogledu položaja socijalno marginaliziranih grupa žena, kao i dokumente o politici koje su izradile lokalne ženske organizacije u skladu s preporukama rodne politike EU-a.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Fondacije CURE i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

Drugi projekti…