Library

Library Foundation CURE

1.      „1989-2009. Godina prevrata: početnik inkluzije ili ekskluzije?”,Fondacija Heinrich Boll Stiftung, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009,bhs i english

2.      „A što ću ti ja jadna pričati…” Sveka Savić; Veronika Mitro; Sara Savić; Marijana Čamak, Novi Sad (Srbija), 2008, srpski (Feminizam)

3.      „A year passed„ izdala Kvinna Till Kvinna, bhs

4.      „Akcioni plan razvoja informacionog društva BiH„ Vijeće ministara BiH, 2004, bhs

5.      „Akteri bez društva”, Srđan Dvornik, bhs

6.      „Aktiviskinje” Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2001, hrvatski (Feminizam)

7.      „Aktivistkinje„ Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2001, hrvatski

8.      „Always disobedient„ Žene u crnom, Beograd (Srbija), english (Feminizam)

9.      „Analiza društvenih okolnosti u okviru projekta„ CARE, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

10.  „Analiza javnih politika u kantonu Sarajevo”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

11.  „Analiza provedbe kriterija za školske nazive i obilježja„ Fondacija lokalne demokracije, Sarajevo (Bosna i Hercegovina),2008, bhs

12.  „Art of change, Neue gesellschaft fur bildende kunst„ Berlin (Njemačka), 2005, english

13.  „BiH na putu ka modernoj državi? Perspektive i prepreke„ Fondacija Heinrich Boll, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs (Politika)

14.  „Bitchkazz”  Fondacija CURE, Sarajevo (Bosna i Hercegovina),bhs (19)

15.  „Boje noći„ Bona fide, Opstanak Pljevalja, Pljevlje (Crna Gora), srpski (Ostalo)

16.  „Bolje spriječiti nego liječiti„ CESI, bhs (2)

17.  „Bosna i Hercegovina i proturječnost procesa EU integracija”, Fondacija Heinrich Boll Stiftung, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009,bhs i english

18.  „Breaking through„ ICPD- the foundation for the Millennium development goals, Stockholm, 2004, english (Gender)

19.  „Budućnost ustava BiH„ Nezavisne novine, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2006, english i bhs (3)

20.  „Cena pomirenja”  Fondacija Heinrich Boll, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), njemački

21.  „Coming on Strong” Susan K. Cahn, London (England), english (Gender)

22.  „Coming out proces i mentalno zdravlje homoseksualaca„ Centar za promociju kulture ne  nasilja i ravnopravnosti, bhs (Gender)

23.  „Cultivating community„  Global Fund For Woman, english

24.  „Cyberpunk kinema„  Enkidu edukativni centar, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, english (Ostalo)

25.  „Čemu učimo djecu„ Program podrške obrazovanju, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Religija i školstvo)

26.  „Čija pravda” Amnesty international, 2009, bhs (Feminizam)

27.  „Demokratičnost komuniciranja”, Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs

28.  „Direktorij ženskih nevladinih organizacija”  udruženja i grupa u BiH,  Medica Zenica (Bosna i Hercegovina), 2002, english i bhs

29.  „Djete nastavnik i škola„ Helsinški komitet za ljudska prava BiH, 2007, bhs

30.  „Dom i svijet„  Renata Jambrešić Kirin, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2008, hrvatski (Feminizam)

31.  „Drugi od patrijalhalne konstrukcije do alternativne politike„ Žene u crnom, Beograd (Srbija), srpski (politika)

32.  „Drugi pogled na vrhu ledenog brijega„  Medica Zenica (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (7) (Nasilje)

33.  „Državno nasilje u Srbiji i Crnoj Gori„  Međunarodna organizacija protiv torture, Ženeva (Švicarska), 2004, bhs (Nasilje)

34.  „Edukacija kadrova u lokalnim organima uprave i samouprave„ Centar za promociju civilnog društva, 2003, bhs (Politika)

35.  „Eko vodič„  Fondeko, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs

36.  „Ekonomsko osnaživanje za žene„  Žena na delu, Beograd (Srbija), srpski

37.  „Eksploatacija djece„  Save the Children Norway, South East Europe Regional Office, bhs (Trgovina)

38.  „Etika Moći”, Infoteka, Zenica (BiH), 2009, bhs

39.  „European Project of Interreligious Learning„ 1999, english

40.  „Exploring Dimensions of masculinity and violence„ english i bhs

41.  „Feminističke sveske„ Autonomni ženski centar, Beograd (Srbija), 1998, srpski (Feminizam)

42.  „Feminizam i država„ CESI, 2007, bhs (Feminizam)

43.  „Feminizam je za sve„ Belln Hooks, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2004, hrvatski (Feminizam)

44.  „Feminoskop medija„  ANIMA, bhs

45.  „Frauen fordern ihr recht„ Philosophie und sozialwissenschaften 45, 1998, njemacki

46.  „Freedom of education„  The promotion of education freedom in central and eastern Europe, Budapest (Mađarska), 2004, english (Religija i školstvo)

47.  „Fundamentalizam danas„  Žene u crnom,  Žena i društvo, Beogra 2007, Sarajevo (Bosna i Hercegovina) 2007, bhs (Feminizam)

48.  „Fundamentalizmi danas„  Žene u crnom, Sarajevo (Bosna i Hercegovina) 2007, bhs

49.  „Gender and Health„  WHO, Copenhagen, english

50.  „Gender and identity„  ATHENA, 2006,english (Gender)

51.  „Gender aspekt radnih prava„ Centar za slobodan pristup informacijama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), bhs (Gender)

52.  „Gender barometar BiH 2002„ Gender centar vlade RS, 2004, bhs

53.  „Gender Centar Vlade Faderacije BiH„ Gender Centar Vlade RS, Nezavisni biro za humanitarna pitanja IBHI-BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, bhs

54.  „Gender mainstreaming„  Bundeszentrale fun politische Bildung, Bonn (Njemačka), 2004, english (Gender)

55.  „Gender media watch 2002 BiH„ Gender centar FbiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Banja Luka, 2002, bhs (3) (Gender)

56.  „Gender osjetljivi budžet mogućnosti za smanjenje siromaštva u BiH„ Ministarstvo za ljudska prava i izgjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova, bhs

57.  „Genero 1„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2002, srpski

58.  „Genero 2„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2003, srpski

59.  „Genero 4/5„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2004, srpski

60.  „Genero 6-7„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2005, srpski

61.  „Genero„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2004, srpski

62.  „Godisnji Izvještaj„  Žene zenama, bhs i english

63.  „Gradimo mostove a ne zidove„ Helšinski komitet BiH i Helšinski komitet Norveške,  Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Feminizam)

64.  „Guidebook to direct democracy„ 2005, english

65.  „Helšinski komitet za ljudska prava u BiH”  Glas razlike, bhs

66.  „HIV/AIDS REPORT„ The freja project, Zagreb (Hrvatska), 2007, english

67.  „Human trafficking” ASTRA, Beograd (Sarajevo), 2006, srpski (Trgovina)

68.  „Ideje za inspiraciju i za djelovanje” Inge Eidsvag, Lilehamer, 2007, bhs (Religija i školstvo)

69.  „Incijalni izvještaj o nasilju nad djecom u BiH„ Vijeće za djecu u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, bhs

70.  „Insiste Persiste Resiste Existe”, Jane Barry, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs (Feminizam)

71.  „International human rights and criminal law„ Universiteit – Utrecht, english

72.  „Izbrisano iz teksta„ Ženski fond, Beograd (Srbija), 2007, bhs (Gender)

73.  „Između roda i naroda”, Renata Jambrešić Kirin i Tea Škokić, Zagreb (Hrvatska), 2004, bhs

74.  „Izvještaj o stanju ljudskih prava u BiH”  Hesinški komitet za ljudska prava u BiH, 2007, bhs

75.  „Izvještaj o stanju trgovine ljudima i ilegalnoj imigraciji u BiH„ OSCE, bhs i english

76.  „Izvještaj u sjeni”  Partners for justice, 2004, bhs

77.  „Izvori totalitarizna„ Feministička izdavačka kuća, Beograd (Srbija), 1998, srpski (Ostalo)

78.  „Ja ti one za nas”, Centar za žene žrtve rata, Zagreb (Hrvatska),2009, bhs

79.  „Jačanje profesionalnih kapaciteta nevladinih organizacija”; „Strengthening of Professional Capacities of Nongovermental Organisations” IBHI, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs i english (NVO)

80.  „Javno zagovaranje i osnove komuniciranja za razvoj lokalnih zajednica„ CIPS/VESTA, 2004, bhs

81.  „Ka rodno osvještenoj politici„  Anima, 2007, bhs

82.  „Ka rodo osvještenoj politici” ANIMA, Herceg Novi (Crna Gora), 2007, srpski (Politika)

83.  „Kako izaći iz nasilja„  Autonomna ženska kuća Zagreb, Zagreb (Hrvatska), 2007, hrvatski

84.  „Kako osnovati udruženje ili fondaciju„ Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2003, bhs (NVO)

85.  „Knjiga moje prijateljice„  Žena i pravo, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs

86.  „Ko krši naša prava„  ALDI, Goražde (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

87.  „Koje sve oblike netrpeljivosti sadrže novi školski udžbenici” NONA, Zagraeb (Hrvatska), 2002, hrvatski (Religija i školstvo)

88.  „Komikaze#5„  Ministarstvo kulture RH, Građanski ured za kulturu-ZG, Zagreb (Hrvatska), 2006, hrvatski

89.  „Konferencija ne vladinih organizacija BiH 2004„ Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2004, bhs

90.  „Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena„  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  i Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Gender)

91.  „Konvencija za eliminiranje na site formi na diskriminacija na ženite„ Organizacija na ženite na opština Sveti Nikole, makedonski

92.  „Kratka povjest ljudskih prava„ Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, bhs (Ljudska prava)

93.  „Kratki osvrt na status milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH„  bhs

94.  „Kreacija spola, roda„ Ženska soba, bhs

95.  „Krvava istina Prijedora” Mejra Dautović, Tešanj (Bosna i Hercegovina), 2004, bhs (Ostalo)

96.  „Lice Pontanime”, Keziah Conrard, 2007, Sarajevo, bhs

97.  „Listajući našu štampu„ Centar„Žena i društvo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2004, bhs

98.  „Lokalne vlasti i Mladi”  OIA BIH, 2006, bhs (Politika)

99.  „Lutkice za djevojčice„ Novosadska lezbejska organizacija, Novi Sad (Srbija), 2008, srpski (Ostalo)(2)

100.                     „Mali vodič za velike stvari„ Centar za pravnu pomoć ženama Zenica (Bosna i Hercegovina), Zenica (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs

101.                     „Media and gender equality in BiH/Mediji i ravnopravnost u BiH”  Evangelicher , Entwicklungsdienst (EED), Banja Luka (Bosna i Hercegovina ), 2006,  bhs i english (11) (Mediji)

102.                     „Mediji o svakodnevnici” Novosadska škola, Novi Sad (Srbija), 2007, srpski (Mediji)

103.                     „Mediji u BiH o pojavama spolnog rodnog nasilja”  Medica Zenica , Zenica (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Mediji)

104.                     „Medijski skener” Novinarska novosadska škola, Novi Sad (Srbija), 2009, srpski (Mediji)

105.                     „Međunarodni instrumenti o pravima osoba sa invaliditetom„ Centar za ljudska prava, Beograd (Srbija), 2007, srpski (Ljudska prava)

106.                     „Mehanizmi za implementaciju manjinskih prava”  Savjet Evrope, 2005, bhs

107.                     „Moć suradnje”  Vesna Teršelić i Mica Maldineo, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), hrvatski

108.                     „Mogućnosti i izazovi za uvođenje rodno osjetljivog budžetiranja u oblast nasilja u porodici na lokalnom i entitetskom nivou u BiH„ Udruženje žena Banja Luka, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs

109.                     „Moja tajna kao strah kao sramota kao bol„ Incest trauma centar, Beograd (Srbija), 2006, srpski (Nasilje)

110.                     „Moving on„ Berlin, 2005, english (Ostalo)

111.                     „Mreže NVO  u Sloveniji„ Zavod – centar za informacije, Ljubljana (Slovenija), 2006, slovenski

112.                     „Mreženje NVO„  Zavod centar za informacije, Ljubljana (Slovenija), 2005,  slovenski

113.                     „Multidisciplinarni pristup suzbijanja porodičnog naslja u Istočnoj Hercegovini”,Ženski centar Trebinje,

114.                     „Multidisciplinarni pristup suzbijanju nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom„  Medica infoteka, 2006,bhs (Nasilje)

115.                     „Muškarci s ružičastim trokutom” Heinz Heger, Zagreb (Hrvatska), 2008, hrvatski (Gender)

116.                     „Na strani„ Udruzenje Q, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Gender)

117.                     „Nacija kao problem ili riješenje istorijski revizionizam u Srbiji„ Futura publikacije, Novi Sad (Srbija), 2008, srpski

118.                     „Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova”  Vlada RH, Zagreb (Hrvatska), hrvatski (politika)

119.                     „Nacionalna strategija„  Vlada RH,Zagreb (Hrvatska), 2006, hrvatski

120.                     „Nalik listu„ Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2004, srpski (Feminizam)

121.                     „Nasilje nad lezbejkama,gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj”  Lezbijska grupa Kontra, Zagreb (Hrvatska), hrvatski (Nasilje)

122.                     „Nasilje nad ženama cija je odgovornost?”  Autonomni ženski centar, Beograd (Srbija), 2006, srpski (Nasilje)

123.                     „Nasilje nad ženama u ogledalu medija„  Žena i društvo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Mediji)

124.                     „Nasilje u porodici razvojna studija u BiH”  Institut za kriminologiju i sigurnosna istraživanja Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, Ambasada USA, Odjel za odnose sa javnošću, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs

125.                     „Nasilje u porodici razvojna studija u BiH” Azra Adžajlić-Dedović; Halima Sofradžić; Irma Deljkić; Sanela Šadić; Aldijana Trbonja, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs (Nasilje)

126.                     „Nasilje u rijeci i statistici”  Medica, Zenica (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs

127.                     „Naša tela, mi”   Žene za žene, Beograd (Srbija) , 2001, srpski (Feminizam)

128.                     „Naše putovanje„  PrintCom, Tuzla (Bosna i Hercegovina), 2006, bhs

129.                     „Neferti je bila ovdje„ Centar za ženske studije i istraživanje rada, Beograd (Srbija), 2007, srpski

130.                     „Nefertiti je bila ovde” Jasmina Tešanović, Beograd (Srbija), 2007, srpski (Gender)

131.                     „Neko je rekao feminizam„ Heinrich Boll stiftung, Novi Sad (Srbija), srpski (Feminizam)

132.                     „Nevladin sektor u SAD”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2002, bhs (NVO)

133.                     „Neznana junakinja„  Maša Grdešić, Slavica Jakobović Fribić, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska) , 2006, hrvatski (Feminizam)

134.                     „Novo čitanje bajke”  Manuela Zlatar, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2007, hrvatski

135.                     „Nužnost feminističke teorije i prakse”, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2007, bhs

136.                     „Obiteljsko nasilje i susreti sa djecom u Engleskoj i Danskoj”  Autonomna ženska kuća,Zagreb (Hrvatska), 1996, hrvatski

137.                     „Od dobre namjere do dobre prakse”  Autonomni ženski centar, Beograd (Srbija) , 2004, srpski

138.                     „Od margine ka cenzuri”  Feministička 94, Beograd (Srbija) , 2006, srpski (Feminizam)

139.                     „Od vica do silovanja”, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska),2001, bhs

140.                     „Od zakona do stvarne ravnopravnosti”  Udružene žene Banja Luka, 2005, bhs (2) (Gender)

141.                     „Omot od bombonjere”, Lina Kovačević, 2005, Zagreb, bhs

142.                     „Ona ima ime (ofilozofiji i feminizmu)”, Milena Karapetrović, Banja Luka-Bijeljna, 2007, bhs

143.                     . „Opet bih bila lezbejka”  Labris, Beograd (Srbija), 2001, srpski (Gender)

144.                     „Osnažene kroz pobunu”  Žene u crnom, Beograd (Srbija), 2005, srpski

145.                     „Osnaživanje kroz pobunu” Jane Barry, Beograd (Srbija), 2005, srpski (Feminizam)

146.                     „Osnove interneta žene on line”  CESI, Zagreb (Hrvatska), 2002, hrvatski

147.                     „Palimpest” Elvira Dabižinović, Kotor (Crna Gora), 2005, srpski (Ostalo)

148.                     „Palimpsest”  ANIMA, 2005, bhs

149.                     „Patchwork”  Časopis za ženske studije, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), bhs (3)

150.                     „Pekinška deklaracija i platforma za akciju„   Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Gender)

151.                     Partnerstvo za promjenu podrška implementaciji zakona o ravnopravnosti spolova u bih” Helsinški parlament građana BL, Banjaluka (BiH), 2009, bsh

152.                     „Plaošnik”, 2004, Ohrid, engleski

153.                     „Podrska ženskim ljudskim pravima na zapadnom Balkanu”  Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005,bhs

154.                     „Pojavnost rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama”, VESTA, Tuzla (Bosna i Hercegovina), bhs

155.                     „Pojmovnik rodne terminologije prema standardima EU”  Ured za ravnopravnost spolova vlade RH, Zagreb (Hrvatska), 2007, hrvatski (6) (Gender)

156.                     „Politička elita u BiH i evropska unija”, Nerzuk Ćurak, Đorđe Čekrlija, Eldar Sarajlić, Sead Turčalo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs

157.                     „Politučka elita u Bosni i Hercegovini i Evropska Unija odnos vrijednosti”, Nezruk Ćurak, Đorđe Čekrlija, Eldar Sarajlić, Sead Tučalo, Sarajevo (BiH), 2009., bhs

158.                     „Političko komuniciranje”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2002, bhs (Politika)

159.                     „Politika razvoja  informacionog društva BiH”  Vijeće ministara BiH, bhs

160.                     „Poljoprivreda i profit”  OHR, 2003, bhs

161.                     „Pravni status volontera u FbiH i uporedna praksa”  Centar za promociju civilnog društva, 2004, bhs (NVO)

162.                     „Pravni vodič za marginalizirane i ranjive grupe”, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, 2009, Zenica, BiH

163.                     „Pregled poreskih zakona”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs (NVO)

164.                     „Preporuka reči (2003) odbora ministarstva državama clanicama u ravnoteženom”  Vlada HR, Zagrab (Bosna i Hercegovina), 2007,bhs (Politika)

165.                     „Press jek„  ANIMA, bhs

166.                     „Prilozi uz priručnik za nevladine organizacije u BiH”  Razvijni program Ujedinjenih Nacija, bhs

167.                     „Primjer BiH: Održivi koncept ili stranputice međunarodne zajednice”, Fondacija Heinrch Boll, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs i english

168.                     „Priručnik o računovodsvu i oporezivanju NVO”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2001, bhs

169.                     „Priručnik primjena lokalnog sporazuma”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

170.                     „Priručnik za lokalni ekonomski razvoj”  ALDI, Goražde (Bosna i Hercegovina), 2004, bhs

171.                     „Priručnik za nevladine organizacije u BiH”  Razvijni program Ujedinjenih Nacija, bhs

172.                     „Priručnik za sexualno i reproduktivno zdravlje”, Sigurna ženska kuća, Podgorica (Crna Gora), 2008

173.                     „Projekat: političko osnaživanje žena”  Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2004, bhs

174.                     „Promenjljiva tela”  Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2005, srpski (Feminizam)

175.                     „Psihosocijalno istraživanje u okviru djelovanja UHD”  Prijateljice, PrintCom Tuzla, Tuzla (Bosna i Hercegovina), 2006, english

176.                     „Pushing the limits”  Young Women’s Voice About War Peace and Power, english (Feminizam)

177.                     „Put ka rodnoj ravnopravnosti”  BOSPO, bhs

178.                     „Putevi i stranputice„  B.a.b.e, 2008, bhs (Politika)

179.                     „Ravnopravnost spolova i sudska praksa U BIH”  Helsinški parlament građana Banja Luke, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Gender)

180.                     „Ravnopravnost spolova u međunarodnim dokumentima EVROPSKA UNIJA”  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Gender)

181.                     „Ravnopravnost spolova u međunarodnim dokumentima OSCE”  Ministarstvo za ljudska  prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Gender)

182.                     „Ravnopravnost spolova u međunarodnim dokumentima VIJEĆA EVROPE”  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Gender)

183.                     „Ravnopravnost vijeće Europe i sudjelovanje žena u političkom životu”  Izgradnja djelatnih, Demokratskih institucija, bhs (Politika)

184.                     „Razglednica iz groba”  Emir Suljagić „ DANI”, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs (Ostalo) 

185.                     „Regional directory of woman’s groups”  Woman’s infoteka, Zagreb (Hrvatska), 2003, english (Feminizam)

186.                     „Religija i školovanje u otvorenom društvu” Fond otvoreno društvo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), bhs (Religija i školstvo)

187.                     „Representation of woman in print media in south east Europe”  Mediacentar, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, english (Mediji)

188.                     „Retaching”  Bulls Tryckeki, Helmeted, 2004, english

189.                     „Rod i nauka” Jasminka Babić-Avdispahić, Jasna Bakšić-Muftić, Ugo Vlaisavljević, Sarajevo, 2009, bhs

190.                     „Rodna jednakost/ravnopravnost i ustavne promjene”; „Gender Equality/Equity and Constitutional Changes” Bergin Kulenović, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs i english (Gender)

191.                     „Rodne uloge i stereotipi” Amela Bašić, Helsinški parlament građana Banja Luka; Udružene žene, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Gender)

192.                     „Romkinje”  Ženske studije i istraživanja , bhs (Gender)

193.                     „Sagorijevanje”, Žene na delu, Beograd, Srbija

194.                     „Security on whose terms”  KTK, english

195.                     „Self-Care and Self-Defense Manual for Feminist Activists”, Marina Bernal, 2006

196.                     „Sheroes” Varla Ventura, Berkley (CA), 1998, engleski (Feminizam)

197.                     „Sigurno materinstvo”  Fenix, 2003, bhs

198.                     „Sistem ranog upozoravanja”  Fond otvoreno društvo BiH, 2005, bhs

199.                     „Sjene na licu„ Ajnuša Horozović, Jukupovic+co, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2003, bhs (Ostalo)

200.                     „Socijalna uključenost u BiH”  bhs

201.                     „Sporazum program o saradnji vlade sa NVO”  Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2001, bhs (NVO)

202.                     „Srategije istraživanja i pretraživanje informacija”  Centar za ljudska prava,Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs

203.                     „Srcu slobode”  Centar za ženske studije,Beograd (Srbija), 2002, srpski (Feminizam)

204.                     „Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj”  Ženska soba, Zagrab (Hrvatska), 2006, hrvatski

205.                     „Staza mira”  Igmanska incijativa, bhs

206.                     „Stazom kroz maglu”  Obrazovanje gradi BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Religija i školstvo)

207.                     „Stereotyping: Representation of Woman in South East Europe”  Mediacentar, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2006, english novosadska škola, Novi Sad (Srbija), 2009, srpski (Mediji)

208.                     „Strategija istraživanja i pretraživanja informacija”  Centar za ljudska prava Univerziteta,Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (2)

209.                     „Strategija razvoja” informacionog društva BiH, Vijeće ministara BiH, 2004,bhs

210.                     „Strateški plan za prevenciju nasilja u porodici”  Gender centar FbiH, 2008, bhs

211.                     „Studij i prakse medicine”  Institucija na naučno-istraživački rad i razvoj kulturnog centra univerziteta Sarajaevo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 1997, bhs (Religija i školstvo)

212.                     „Studija o nasilju u porodici u BiH”  Helsinški parlament građana Banj Luka, Organizacija žena „Lara”  Bijeljna i Udruženje građana „Žene Ženama”  Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs

213.                     „Suočavanje sa prošlošću”  Žene u crnom, Beograd (Srbija), 2005, srpski (Feminizam)

214.                     „Šta treba znati o seksualnom i reproduktivnom zdravlju”,

215.                     „Teorija i prava zakonodavstva BiH”  Heinrich Boll stiftung, Trebinje (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs (Politika)

216.                     „The Passionate Gesture” 2000, english

217.                     „The passionate gesture” Rita Blitt, New York (Amerika), 2000, english (Ostalo)

218.                     „The World March of Women” 1998-2008, english

219.                     „To Make Room for Changes”  KTK, english

220.                     „Trafficking  In human beings in south eastern Europe”  UNICEF, UNOHCHR i OSCE, english (Trafiking)

221.                     „Trajna riješenja za korisnike kolektivnih centara”  bhs

222.                     „Trgovina ljudima”  ASTRA, bhs i english

223.                     „Tri Gvineje”  Virginija Woolf, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2004, hrvatski (Feminizam)

224.                     „U čemu je razlika, trgovina ženam prostitucija”  Žene ženama Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2003, bhs (Trgovina)

225.                     „Udruženje obrazovanje gradi BiH”  bhs

226.                     „UK konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena”  Vlada RH, Zagreb (Hrvatska), hrvatski

227.                     „Uklanjanje nedostataka u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u HR”  Kreni od sebe, CESI, Autonomni ženski centar, english i bhs (Nasilje)

228.                     „Unutar i izvan”  Centar za ženske studije, Beograd (Srbija), 2003, srpski (Gender)

229.                     „Uostalom, diskriminaciju treba dokinuti!”, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska),2004, bhs

230.                     „Upoznajmo zapamtimo koristimo”, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Zenica, BiH

231.                     „Usmena povijest homoseksualnosti u Hrvatskoj” Queer Zagrad, Zagreb (Hrvatska), hrvatski (Gender)

232.                     „Uvek neposlušne” Žene u crnom, Beograd (Srbija), srpski (Feminizam)

233.                     „Uvod u ljudska prava”  Majke Srebrenice, bhs (Ljudska prava)

234.                     „Uvod u upravljanje projektnim ciklusom i logički radni okvir”  Vodič za menadžere projekta lokalnog ekonomskog razvoja BiH, bhs

235.                     „Vaginini monolozi” Eve Ensler, Zagreb (Hrvatska), 2000, hrvatski (Feminizam)

236.                     „Vaša prava”  Magazin udruženja „Vaša prava BiH”, 2008, bhs

237.                     „Vizija, inovacija i profesionalizam u radu policije u vezi sa nasiljem nad ženama i djecom”  Narodna biblioteka Srbije, Beogad (Srbija), srpski

238.                     „Vlastita soba”  Virginia Woolf, Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2003, bhs (Feminizam)

239.                     „Vodeća načela o podučavanju o religijama i vjerovanjima u državnim školama”  OSCE, bhs

240.                     „Vodič kroz sistem porodično pravne zaštite od nasilja u porodici”  Autonomni ženski centar, Beograd (Srbija), srpski

241.                     „Vodič magistarskog programa rodne studije”  Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, bhs i english

242.                     „Vodič prema politici rodne jednakosti„ Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), hrvatski (4)

243.                     „Vodič za akcije zakonodavnog zagovaranja”  B.a.b.e, bhs

244.                     „Vodič za novinarke – nasilje u porodici”  Autonomni ženski centar, Beograd (Srbija), 2008,  srpski

245.                     „Voices in the Shadows”  Ceu press, english (Nasilje)

246.                     „What’s the point of the revolution if we can’t dance?”  Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, english

247.                     „Whose justice” Amnesty international, 2009, english (Feminizam)

248.                     „Woman for Peace”  Women in Black, Beograd (Srbija) , 2001, english (Feminizam)

249.                     „Woman in Serbia”  Novi Sad (Srbija), 2005, english

250.                     „Woman organizing for Change”  Medica Zenica, Zenica (Bosna i Hercegovina), 2001, english (Feminizam)

251.                     „Women in the Middle East” Nikki R. Keddie, 2007, english (Feminizam)

252.                     „Womens side of war” Žene u crnom, Beogran (Srbija), 2008, english (Feminizam)

253.                     „Worlds wonders in the arhitecture of Babylon”  Arapski

254.                     „Za opstanak sigurnih kuća u BiH”  Medica Zenica, Zenica (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs

255.                     „Zagorkinim tragom kroz Zagreb”  Centar za ženske studije, Zagreb (Hrvatska), 2008, hrvatski

256.                     „Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH”  Gender centar vlade RS, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2003, bhs (Gender)

257.                     „Zašto nisi izabrala boljeg?”  Helšinski parlament građana, Udruženje žene, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), bhs

258.                     „Zbornik gender pristupa u odgojno-obrazovnom procesu”  Ministarstvo za ljudska prava, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2005, bhs

259.                     „Zločin i kazna”  Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2007, bhs (Ljudska prava)

260.                     „Žena i internet” Keistina Mihalec i Nevenka Sudar, Zagreb (Hrvatcka), 2004, hrvatski novosadska škola, Novi Sad (Srbija), 2009, srpski (Mediji)

261.                     „Žene solidarnost odgovornost” Anima, Kotor (Crna Gora), 2009, srpski (Feminizam)

262.                     „Žene u vremenu”, Forum žena Bratunac, Bratunac (Bosna i Hercegovina),

263.                     „Žene za mir”  Žene u crnom, Beograd (Srbija), 2004, srpski (4) (Feminizam)

264.                     „Žene za mir”  Žene u crnom, Beograd (Srbija), 2009, srpski (4) (Feminizam)

265.                     „Žene za mir” Žene u crnom, Beograd (Srbija), 1998, srpski (Feminizam)

266.                     „Žene za mir” Žene u crnom, Beograd (Srbija), 2002, srpski (Feminizam)

267.                     „Ženska glavo” Fondacija CURE, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), bhs (Feminizam)

268.                     „Ženska prava u međunarodnom pravu”  Helsinški parlament građana, Udružene žene, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2000, bhs

269.                     „Ženska prava u međunarodnom pravu”DR. Zorica Mašević, Banja Luka (Bosna i Hercegovina), 2000, bhs (Ljudska prava)

270.                     „Ženski nered” Carole Pateman, Zagreb (Hrvatska), 1998, hrvatski (Feminizam)

271.                     „Ženski vremeplov – One svjedoci vremenu”  Lara, Bijeljna (Bosna i Hercegovina), 2002, bhs (2) (Feminizam)

272.                     „Žensko pitanje u Srbiji”  Žene u crnom, Beograd (Srbija), 1996, bhs (Feminizam)

273.                     „Živjeti i umrijeti u Srebrenici” MihrijaFeković-Kulović, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs (Ostalo)

274.                     „Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih”   Ženski centar Trebinje, Trebinje (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs i english

275.                     Regional anti-traficking mobilization for prevention, Zonta international, 2007, english i bhs

276.                     „Novi religijski pokreti”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

277.                     „Ritual, mit i simbol”,  TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

278.                     „Religija i politika”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

279.                     „Ljudska prava i religija”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

280.                     „Rod i religija”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

281.                     „Julia Juzik, Alahove nevjeste”, Fikret Cacan, Faktura, Zagreb (Hrvatska), 2007

282.                     „Žene religija i politika”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2008, bhs

283.                     „I vjernice i građanke”, TPO, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 2009, bhs

284.                     „Žena danas”, Helsinški parlament građana, Udržene žene, Banja Luka ( Bosna i Hercegovina),januar  2010.

285.                     „Assessment of legal acts and mechanisms against marinalization and discrimination of women”, Macedonian Women’s Rights Centre-Shelter Centre, Skopje( Republic of Macedonija),august  2009., mak./eng.

286.                     „ Monitoring of court procedings”, Macedonian Women’s Rights Centre-Shelter Centre, Skopje(Republic of Macedonija), 2010., mak./eng.

287.                     „ Godišnji izvještaj 2008.”, Udružene žene, Banja Luka(Bosna i Hercegovina),2008., bhs

288.                     „ Finansiranje sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini”, Udružene žene, Banja Luka ( Bosna i Hercegovina), oktobar 2009., bhs

289.                     „ Pressjek, crnogorska štampa br. 8″, ANIMA, Kotor(Crna Gora), avgust 2009.,bhs

290.                     „ Žinec” br.20., ANIMA, Kotor ( Crna Gora), decembar 2009., bhs

291.                     „ Annual study report”,VATRA, Norwegian Church Aid, 2007., eng.

292.                     „RASTERA”, Beograd, mart 2010, eng.

293.                     „Izvori totalitarizma”, Hana Arendt, Beograd, 1998, bhs

294.                     „U dosluhu i neposluhu”, Miramida centar, Grožnjan (Hrvatska), 2010, eng. I bhs

295.                     „Sjećanje na rat u  Pakracu , Lipku i okolnim mjestima”, Documenta-centar za suočavanje sa prošlošću, Zagreb (Hrvatska), bhs

296.                     „Solidarnost i feministička poliika”, Glas razlike, Beograd ( Srbija), 2010, bhs