Unaprijediti prostore lokalne zajednice “Aktiv žena Donje Moštre” Visoko za siguran prostor ženama

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem “Aktiv žena Donje Moštre”, Visoko, a u sklopu projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreirala  akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem da se doprinese boljem poštivanju ženskih prava u Visokom. Mapirane su afirmativne akcije koje će se realizovati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u BiH.

Zagovaračke akcije u Visokom su nastale u sklopu radionice „Izgradnja kapaciteta organizacija za institucionalni razvoj u Visokom/Donje Moštre“ na kojoj su učesnice govorile o problemima sa kojima se suočavaju iz ruralnog područja Donje Moštre. Najviše se govorilo o rodnoj (ne)ravnopravnosti, o važnosti unapređenje infrastrukture u lokalnoj zajednici, o važnosti jačanja kapaciteta članica Udruženja „Aktiv žena Donje Moštre, o ostvarivanju boljih uvjeta za život žena u ruralnim područijima, o obezbjeđivanju osnovnih uvjeta za život žena u lokalnoj zajednici, o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i o marginalizovanim grupama žena u Visokom.

Kako bi se radilo na rješavanju problema koji su mapirani na radionici kreirane su zagovaračke akcije predstavnice Udruženja „Aktiv žena Donje Moštre“ su mapirale nekoliko gorućih problema sa kojima se susreću i za koje imaju planove i ideje kako ih prevenirati i raditi na njihovom rješavanju. Neki od planova su:

Unapređenje infrastrukture u lokalnoj zajednici kao uvjet za aktivan rad i mobilnost žena – ovaj problem je definisan kao prioritetna važnost za 90% učesnica radionice, posebno uređenje trotoara i igrališta za djecu, dok su kulturni sadržaji, poput osposobljavanja biblioteke, kina i sale za edukativno informativna predavanja bitni za 30% učesnica. Veliki broj učesnica je odgovorio da je unapređenje prostora lokalne zajednice od značajne važnosti za položaj žena, djevojaka i djevojčica u Donjim Moštrama.

Formiranje sigurnog prostora za savjetovanje žena kod različitih problema u svrhu prevencije rodno zasnovanog nasilja – prepoznata je potreba da se članice edukuju o pitanju rodno zasnovanog nasilja, te da se uključe u referalni mehanizam ili savjetodavni odbor za rodno zasnovano nasilje u lokalnoj zajednici. Također, potrebna je i institucionalna saradnja na prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja žena, djevojaka i djevojčica.

Neformalna edukacija za članice Udruženje- učesnice na radionici su navele da su im potrebne radionice praktičnog sadržaja, putem kojeg bi članice Udruženja mogle doprinijeti budžetu svoje porodice poput: pravljenje sapuna, ručni rad, ekološke radionice za razvoj poljoprivrede kao što bi trebale biti uključene i u buduće planove za rad samog Udruženja. Učesnice su takođe izrazile potrebu za peer obrazovanjem – u smislu studijskih posjeta drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini koja djeluju u manjim lokalnim zajednicama i ruralnim područjima, sa ciljem razmjene iskustava ali i ideja za unapređenje lokalne zajednice. Ono što je vrlo zanimljivo je da je 50% učesnica izrazilo potrebu za organizovanjem radionica sportskog i rekreativnog sadržaja za žene svih životnih dobi.

Inkluzija marginalizovanih žena u lokalnu  zajednicu – neophodno je mapiranje marginalizovanih skupina u lokalnoj zajednici (roditeljke djece sa poteškoćama u razvoju, žene sa invaliditetom, žene treće životne dobi) kao i izrada plana socijalizacije sa ženskim marginalizovanim skupinama.

Tokom radionice, učesnice su uputile direktne poruke svima onima koji na bilo koji način rade na unapređenju položaja žena i djevojčica u lokalnoj zajednici navodeći da im je bitna sigurnost djece na putu do škole, kao i parkirališta s ciljem da se oslobode ceste na kojima se parkiraju auta koja prave zastoj na putu. Osim toga ističu da ni jedna žena nije u Savjetu i na mjestima odlučivanja, te da ne postoji sigurno mjesto za žene gdje bi mogle da iznesu svoje probleme onima koji/e ih razumiju, te da je neophodno imati adekvatan zdravstveni sistem koji bi nudio kvalitetne i potrebne usluge svim građanima/kama a posebno ženama ukoliko govorimo o ginekološkim pregledima. Članice udruženja Aktiv žena Donje Moštre su mapirale niz problema za koja su ponudila konkretna rješenja s ciljem njihovog preveniranja i suzbijanja kao i ogromnu volju za unaprijeđenje i stvaranje sigurnog prostora za djelovanje i život.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…