Lobiramo za Alimentacioni fond i pružamo podršku društveno marginalizovanim ženama

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije

Predstavnički/Zastupnički dom

Komisija za jednakopravnost spolova

 

Sarajevo, 17.04.2018.g.

Br. Protokola: 73/18

 

Prilog za diskusiju

Poštovane/i,

U ime Fondacije CURE, feminističko – aktivističke organizacije iz Sarajeva koja od 2004 aktivno radi na promociji i zaštiti prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, iskreno se zahvaljujemo na pozivu da prisustvujemo 15. sjednici Komisije za jednakopravnost spolova koja će se održati 18.04.2018.g.

Koristimo priliku, da ispred Komisije za jednakopravnost spolova iznesemo svoju bojazan za stanje prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini, posebno onih iz društveno marginaliziranih skupina.

1)   Pitanje Alimentacionog fonda u Federaciji Bosne i Hercegovini  

Fondacija CURE pozdravlja Poslaničku inicijativu zastupnice Jasne Duraković upućenu Uredu Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa ciljem izrade Specijalnog izvještaja o stanju jednoroditeljskih zajednica na teritoriju Federacije BiH s posebnim osvrtom na dostavu informacije o kršenju dječijih prava i prava samohranog roditelja/teljke u kontekstu isplaćivanja alimentacije ili tačnije po osnovi neizvršavanja sudskih presuda za izdržavanje djece.

Iako je pitanje upućeno u aprilu 2017. godine, sa žaljenjem konstatujemo da do dana današnjeg takav izvještaj nije vidjeo svjetlo dana.

Na osnovu naših saznanja iz razgovora sa ženama sa područja cijele Bosne i Hercegovine, zaključujemo da je na snazi neodgovoran odnos osoba kojima je naloženo plaćanje izdržavanja djece, te da institucije sistema o ovom fenomenu uopšte ne vode računa. Nažalost, nedostatak institucionalne analize i podataka direktno utiče na činjenicu da je jedan ogroman broj porodica u Bosni i Hercegovini direktno izložen diskriminaciji i institucionalnom nasilju, te da se u svakodnevnom životu suočava sa nizom prepreka koje bi mogle biti otklonjene odgovornim ponašanjem države prema pojedinkama/pojedincima, vladavinom prava i društvenom pravdom.  

Smatramo da je neodgovoran odnos prema izdržavanju djece i pojedinki/pojedinaca, ali i institucija sistema jedan od osnovnih razloga porasta siromaštva žena i djece u Bosni i Hercegovini, te da je u direktnom odnosu sa stepenom ostvarivanja prava na dostojanstven život, adekvatnim životnim standardom, zdravim odrastanjem, te jednakim mogućnostima. Fondacija CURE, kao i brojna druga udruženja i organizacije sa područja Bosne i Hercegovine kontinuirano skreću pažnju javnosti i nadležnih organa na ovu problematiku.

Nažalost, do sada smo mogle vidjeti, da krucijalna pitanja poput ovog koja direktno utjeću na kvalitet života žena i djece u našem društvu nisu prioritetna niti se prioritetno rješavanju.

U vezi sa tim, koristimo priliku da pozovemo Komisiju za jednakopravnost spolova da iskoristi svoje ovlasti i zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izvještaj o realizaciji zaduženja sa 100. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 19.02.2014.g. za PRECIZIRANJE ČLANA 237. PORODIČNOG ZAKONA  kojim je Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, razmotri mogućnosti za formiranje alimentacionog fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje ovoga problema. http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/sjednica.php?sjed_id=352&col=sjed_saopcenje

 

2)   Podrška društveno marginaliziranim ženama – ženama sa invaliditetom i roditeljkama djece sa invaliditetom

Fondacija CURE, kao i veliki broj formalnih i neformalnih grupa za ženska prava  kontinuirano radi na podizanju vidljivosti položaja, prava i problema sa kojima se u svom svakodnevnom životu suočavaju žene sa invaliditetom i roditeljke djece sa invaliditetom.

Sa tim u vezi, u saradnji sa Komisijom za ljudska prava i jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, Fondacija CURE je 27.03.2018.g. održala Okrugli sto na temu „Sve Vidljive – Sve jednake“ koji je imao za cilj da predstavi iskustva društveno marginaliziranih ženskih grupa u zagovaranju za unapređenje kvalitete života. Uvodna izlaganja na pomenutom Okruglom stolu su pored Predsjednice Komisije imale i aktivistkinje i samozastupnice iz reda žena sa invaliditetom i roditeljki djece sa invaliditetom. Opšti zaključak je bio da se marginaliziranim ženskim grupama jako malo pažnje posvećuje u svakodnevnom društveno – političkom djelovanju, i da su položaj, potrebe i prava pomenutih društvenih grupa potpuno zanemarena. U nekoliko navrata istaknuta je društvena diskriminacija i marginalizacija kao ozbiljan problem, kao i pitanje nasilja koje pomenute kategorije svakodnevno trpe.

Specifični zaključci koji su predloženi su:

*Pokrenuti projekte evidentiranja osoba sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica na područjima lokalnih zajednica na području FBiH kako bi se mogli  izraditi Lokalni planovi i programi podrške za unapređenje kvalitete života.

*Pokrenuti projekat kućnih posjeta i direktne asistencije porodicama osoba sa invaliditetom, kako bi članovi koji vode brigu o osobama sa invaliditetom dobili podršku da se odmore i obnove svoju snagu i kapacitete.

*Oformiti službu socijalnih medijatoki/ra – kao načina komunikacije između osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i stručnih službi koje pružaju podršku i pomoć.

*U okviru podrške porodiljama, posebnu pažanju pružiti porodiljama ženama sa invaliditetom kao i majkama djece sa invaliditetom.

*Provesti afirmativnu kampanju za medicinski potpomognutu oplodnju za žene sa invaliditetom.

*Pokrenuti programe edukacije u cilju senzibiliziranja medicinskog kadra na medicinskim obrazovnim ustanovama i zdravstvenim ustanovama za rad sa ženama sa invaliditetom.

*Nastaviti raditi u smjeru podizanja svijesti te time i unapređenja kvalitete života i drugih društveno marginaliziranih žena: žene sa sela, samostalne roditeljke, te druge manjinske grupe.

Sa danom 17.04.2018.g. očekujemo usvajanje Zapisnika sa Okruglog stola od strane Komisije.

Ovim putem Fondacija CURE poziva Komisiju za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da iskoristi svoje ovlasti i sazove posebnu sjednicu na kojoj bi se diskutovalo o položaju, pravima i problemima sa kojima se u svom svakodnevnom životu suočavaju žene sa invaliditetom i roditeljke djece sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Fondacija CURE izražava svoje duboko poštovanje članicama i članu Komisiju za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te se još jednom zahvaljujemo na mogućnosti da se obratimo ovom tijelu.

 

U ime Fondacije CURE

Selma Hadžihalilović

Projektna koordinatorica

 

Također vam se može svidjeti…