“Aktivizam s margine: Zapošljavanje po političkoj liniji”

SAOPĆENJE S RADIONICE

“Aktivizam s margine: Zapošljavanje po političkoj liniji”

Članice udruženja koja okupljaju žene u općini Bratunac i lokalnim zajednicama imaju slične probleme, a jedan od njih je i zapošljavanje koje u mnogome zavisi od političke pripadnosti

U okviru projekta Evropske unije “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje građanki Jadar iz Konjević Polja organizirali su radionicu u Bratunacu kako bi zajednički kreirali Akcioni plan – agendu potreba žena u toj općini.

Radionica je bila namijenjena članicama Udruženju građanki Jadar iz Konjević Polja i njihovim saradnicima/cama, predstavnicima/cama lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Na radionici je diskutirano o mehanizmima za rodnu ravnopravnost u regiji Birač s posebnim fokusom na općinu Bratunac i pripadajuću joj Mjesnu zajednicu Konjević Polje, ali i o tome kako zajednički unaprijediti politike rodne ravnopravnosti u Bratuncu uz definiranje konkretnih rješenja i oblasti djelovanja.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Medina Mujić koja je vodila proces kreiranja Akcionog plana – agende potreba žena u Bratuncu kazala je da su učesnici/ce kroz fokus grupe mapirali/e nekoliko problema s kojima su građani/ke, a posebno žene, iz tog kraja suočavaju.

– Kroz proces radionice radili smo na idejnim rješenjima kako bi se ti problemi u što skorijem vremenu mogli prevazići, a sve to trebalo bi biti uvršteno u Akcioni plan – pojasnila je Mujić.

Navela je nekoliko ključnih pitanja izdvajajući obrazovanje, neadekvatnu zdravstvenu zaštitu te stereotipiziranje žena budući da u tom području Bratunca i Konjević Polja vlada vrlo izražen patrijarhalni sistem i odgoja i pogleda na ulogu žene u društvu.

Mnoge učesnice su, kaže Mujić, izrazile stav da je veoma teško ženama izboriti se za svoja prava u privatnoj, ali i u javnoj sferi budući da nemaju ravnopravan status s muškarcima te se na ženu gleda kao nekoga ko je na drugom mjestu po vrijednosti odnosno nejednaku s muškarcima.

– Jedan od problema koji je istaknut je i pitanje zapošljavanja, a naglašen je i problem političkih struktura jer su sva radna mjesta rezervirana prema političkoj pripadnosti – podvukla je Mujić.

Na radionici je govorila i šefica Odsjeka za društvene djelatnosti u Općini Bratunac Olja Čučić koja je kao veliki problem izdvojila činjenicu da jedna trećina stanovništva nema završenu osnovnu školu, što znači da je ukupan broj osoba koje imaju nezavršenu osmogodišnju školu 6.554, a od toga je 4.324 žene.

– To zaista smatram najvećim problemom jer naprosto žene nemaju šansu i ako žele krenuti u traženje bilo kakvog posla, a da ne govorim da ne mogu ni gledati filmove ili serije – dodala je.

Napomenula je da Bratunac od 2014. godine nema usvojen gender akcioni plan koji je neophodan kako bi se mogla rješavati pitanja žena u tom području te nastupati prema donatorima s konkretnim prijedlozima.

Naglasila je da općina ima gender senzitivan budžet koji omogućava ženama da se prijave i zatraže sredstva za potrebe koje imaju.

Izrada Akcionog plana će se nastaviti kako bi se do kraja oktobra uradila njegova promocija za predstavnike/ce lokalnih institucija i okviru kojeg bi se izvršilo lobiranje da se usvoje preporuke iz akcionog plana na općinskom nivou.

Također vam se može svidjeti…