Oživljavanje ženskog pokreta u BiH

Aktivnosti Fondacije CURE u 2012. godini za Oživljavanje ženskog pokreta u Bosni i Hercegovini

 

1)      Onlajn platforma za obnovu ženske mreže / ženskog pokreta u BiH

2)      Tri radionice u srednjim školama

3)      Dva seminara / intenzivna obuka

4)      Siguran prostor

5)      Tri sastanka sa predstavnicama nevladinih organizacija o strategijama osnaživanja ženskog pokreta u BiH

6)      Dvije akcije u Sarajevu

 

1)  ONLAJN PLATFORMA za obnovu ženske mreže / ženskog pokreta u BiH

Naša onlajn platforma i web-stranica su još uvijek najbitnija aktivnost jer je određena na način da dopre do velike publike, posebno aktivistkinja i feministkinja. Radi vrlo pozitivnih iskustava u proteklom periodu, nastavićemo širiti informacije i podizati svijest među mladim ženama i djevojkama o pitanjima koja se tiču ženskih prava (npr. ravnopravnost polova, rodna diskriminacija, nasilje nad ženama i djevojkama), vijesti i članaka (npr. o zakonima, događajima), kao i  razmjeni ideja i mogućnosti putem onlajn platformi web-stranice.

 

2) RADIONICE U SRENJIM ŠKOLAMA (3 radionice)

Planiramo organizirati 3 radionice u 2012.-oj godini u svrhu osnaživanja mladih ljudi, upoznavanja sa ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima. Radionice će se provoditi u tri srednje škole u Kantonu Sarajevo. Teme radionica će biti ponuđene školskom predstavniku/predstavnici koji/a će odabrati najprikladniju temu svojim učenicima i učenicama, kao što su: upoznavanje sa aktivizmom, spolom i rodom, tipovima nasilja i kako ih prepoznati, aktivizam mladih, polna jednakost, mirovni aktivizam, feministički aktivizam, politički / građanski aktivizam i Herstory/historija žena. Kroz ove radionice mladi će naučiti o ulozi aktivnih građana/ki i kako oni/e mogu surađivati i utjecati na procese koji se odvijaju u lokalnim zajednicama koje imaju utjecaj na naše živote.

 

3) SEMINARI kao intenzivna obuka

Radionice/seminari će biti organizirani u Sarajevu. Prva radionica/seminar će se desiti tokom prvog dijela godine, dok je drugi u drugom dijelu godine. Seminari su koncipirani tako da sudionici/sudioninke prođu kroz temelje interaktivnog podučavanja i učenja o aktualnim pitanjima.

• Prvi seminar (osnovni) – Cilj ovog seminara je prezentirati osnovne koncepte ženskih prava, pravne okvire koji garantuju ženska ljudska prava, a kroz interaktivne nastave kritički promatrati savremeno bosansko društvo iz prizme ravnopravnosti spolova, obrazovanje oko spola i roda, o ravnopravnosti spolova, ženskoj historiji, feminističkom aktivizmu i ženama koje se bave umjetnošću, akcija planiranja i osnaživanje žena da budu aktivistkinje i kao pojedinke da naprave pozitivne društvene promjene.

• Drugi seminar (napredni) je posvećen predstavnicama ženskih organizacija naše zemlje, gdje će do 25 učesnica biti odabrane na temelju iskazane potrebe članova organizacija KTK mreže, uključujući i učesnice koje dolaze iz drugih zemalja, a sve s ciljem njihovog jačanja i osnaživanja, tako da one mogu djelovati kao predstavnice ženskog pokreta u BiH.

 

4) SIGURNO MJESTO (4 sastanka)

Siguran prostor za susrete mladih aktivistkinja, volonterki, studentica, srednjoškolki, medija, stranaca i građani će imati 6 tematskih sastanaka gdje će dobiti sve relevantne informacije o stanju ženskih ljudskih prava u BiH, feminizmu, ženskom pokretu u BiH, volontarizmu, feminističkoj književnosti i produkciji. Prostor će biti namijenjen za stvaranje i korištenje biblioteke (knjige, DVD-ovi, CD-ovi) o ženskim ljudskim pravima koji su na raspolaganju svim zainteresiranim osobama iz Kantona Sarajevo. Sastanak će se održati jednom u dva mjeseca provedbe projekta u kancelariji Organizacije CURE.

 

5) SASTANCI SA PREDSTAVNICAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BIH (3 sastanka)

Zajednički sastanci sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija, kao i sa formalnim i neformalnim skupinama su usmjereni na razmjenu informacija i obnavljanja postojećih, kao i na poboljšanje saradnje između organizacija i umrežavanja.

 

6) ULIČNE AKCIJE U SARAJEVU (2 akcije)

Planiramo barem dvije ulične akcije u 2012. godini. Ulične akcije će biti organizirane u saradnji sa mladim aktivistkinjama i volonterkama. Planiramo organizirati naše ulične akcije 8. marta i 25. novembra 2012. u Sarajevu. 

 

Oživljavanje ženskog pokreta u BiH

 

“Oživljavanje ženskog pokreta u BiH” je dugoročna CURE inicijativa koja promoviše dostignuća bh. ženskih grupa (od 2008. godine).

Fondacija CURE je posvećena kreiranju i jačanju bh. ženskog društva i feminističkog pokreta na duge staze i to je glavni razlog što je tokom 2008. godine realizirana incijativa “Oživljavanje ženskog pokreta u BiH”.

Cilj je kreiranje i plasiranje komunikacijske platforme koja bi ponudila informacije o grupama angažovanim širokom spektru rada iz oblasti ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Incijativa nudi edukacijske i kreativne resurse o ženskim grupama koji su dostupni javnostima na jednostavan i besplatan način.

Fondacija CURE želi oživjeti bh. ženski pokret kroz artikulaciju dostignuća ženskih grupa iz naše zemlje, promociju brojnih i bogatih stvarnosti žena, te jačanje protoka informacija o glavnim temama relevantnim za prava žena.

„Osnaživanje ženskog pokreta u BiH“ kao dugogodišnja incijativa obuhvaća više aktivističkih procesa, a CURE su do sada uradile:

  • Kompletirano istraživanje o opremljenosti, uslugama, potrebama bh. ženskih grupa.
  • Kreiran je i objavljen Direktorij ženskih grupa u BiH (bhs i engleski jezik) u više gradova BiH, koji raste u obliku online platforme i zajednice, koji je dostupan javnostima na jednostavan i besplatan način.
  • U toku su isplanirane edukacije 2009. – trening za predstavnice i predstavnike ženskih grupa u BiH i 30 radionica sa mladim osobama iz sarajevskih srednjih škola.
  • Incirale, kreirale i zajedno sa još desetak grupa usvojena je Platforma Ženske mreže BiH, na konferenciji tokom PitchWise festivala ženske umjetnosti 2009. godine.

U skopu Projekta ”Oživljavanje ženskog pokreta u BiH”, Fondacija CURE organizira brojne tematske i interaktivne radionice za srednjoškolski uzrast. Radionice se rade u Sarajevskim srednjim školama, dok spektar tema seže od pravnog okvira rodne jednakosti u BiH do nasilja u adolescentskim vezama.

U 2011. godini implementirale smo:

Seminare:

– “Ženska ljudska prava” u Sarajevu od 15. do 17. aprila 2011. godine. Više informacija o ovom seminaru možete pogledati  ovdje 

– “Ženska ljudska prava” u Sarajevu od 11. do 13. novembra 2011. godine. Više informacija o ovom seminaru možete pogledati ovdje

Tokom 2008. Godine, aktivistice Fondacije CURE završile su istraživanje, koji je rezultirao Direktorijem ženskih grupa u BiH. Istraživanje je obuhvatilo upitnik od 31 pitanja za nekoliko stotina adresa, a u period između marta  i novembra 2008. godine CURE su dobile popunjene upitnike 99 organizacija. Kompletirano istraživanje u upitniku je sadržavalo pitanja o opremljenosti, uslugama, potrebama bh. ženskih grupa.  Finalni broj popunjenih upitnika jeste manji od očekivanog , ali sam proces slanja upitnika i komunikacija sa organizacijama nije uvijek rezultirao popunjenim upitnikom. Stoga, sam proces nastanka mapiranja svih ženskih grupa u državi je vrlo važan za CURE i to putem online i drugih komunikacijskih kanala.

U prezentaciji Direktorija ženskih grupa u BiH nalaze se odgovori organizacija na pitanja o mogućnosti da zaposle osoblje na puno radno vrijeme, uslovima rada, frenkventnosti komuniciranja s medijima, oblasti iz kojih potrebuju edukaciju, usluge koje nude, stavove oko potrebe za ženskom mrežom BiH, preporpuke vladi BiH i dr.

Sažetak CURE studije o ženskim grupama u BiH koja se odnosi na stavove i potrebe ženskih grupa po pitanju edukacija, ženskog pokreta, feminističkog pokreta, Ženske mreže BiH, vizije u narednih pet godina, kao i što država treba i može uraditi za unaprijeđenje života žena u BiH:

“Kroz odgovore smo saznale da su oblasti za koje je obuka najpotrebnija: ženska ljudska prava (47,4%), ekonomsko osnaživanje žena (53,5%), edukacija iz osnaživanja mladih žena (38,3%), psiho-socijalna pomoć ženama (30,3%).”

Pitanje vizije organizacija, kako će i da li će postojati za pet godina je uslovljena kako mjestom u kojem se organizacija nalazi, sredstvima finansiranja i drugim uslovima u kojima organizacija radi. Većinom se vide kao snažnija, finansijski samostalnija, tehnički opremljenija organizacija koja svojim članovima/cama i korisnicima/cama nudi mnoštvo aktivnosti I usluga sa ciljem unapređenja prije svega u žena u lokalnim zajednicama pa i šire. Međutim, uprkos  većini optimističkih prognoza, nekoliko organizacija dovodi svoje postojanje u pitanje, što zbog finansijskih poteškoća, što zbog nepredvidljivih društvenih odnosa koji vladaju u njihovom okruženju.