Djevojko, progovori!

Fondacija CURE uz podršku CFLI (Canada Fund for Local Initiatives) u periodu od decembra do februara 2015. godine realizuje projekat pod nazivom Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori!

Fondacija CURE kroz svoj rad osobito kroz koordinaciju Ženske mreže BiH (ŽMBiH) utvrdila je da je ženskim nevladinim organizacijama, osobito organizacijama iz malih lokalnih zajednica, potrebna dodatna edukacija u oblasti ženskih ljudskih prava i diskriminacije.

Projekt Girl – SPEAK UP je prvenstveno posvećen ženama i djevojkama, a vjerujemo da njegovi rezultati će biti od koristi i utjecati posebno ženama i aktivistkinjama u malim zajednicama kroz povećanje vidljivosti i važnosti uloge žena u odlučivanju.

Stoga će se ovaj projekat realizirati sa ciljem povćanja kaciteta formalnih i neformalnih organizacija, žena iz ruralnih zajednica kroz jačanje aktivistkinja,povećanje vidljivosti problema i potreba žena iz manjih i ruralnih zajednica i jačanje saradnje i solidarnosti žena formalnih i neformalnih organizacija/grupa članica ŽMBiH.

U narednom periodu Fondacija CURE će organizovati radionicu sa ciljem edukacije aktivistkinja formalnih i neformalnih organizacija iz malih lokalnih zajednica sa ciljem edukacije o ženskim ljudskim pravima, LBT* pravima, diskriminaciji, rodno zasnovanom nasilju i učešću žena u političkom odlučivanju, uz obavezan osvrt na nacionalne i međunarodne dokumente i regulativu.

Takodje će organizovati 5 javnih diskusija u 5 gradova (Grahovo, Jadra, Velika Kladuša, Trebinje, Orašje) sa ciljem učešća žena u javnim rasparavam, osnaživanje da otvoreno govore o problemima unutar svojih zajednica i mapiranja problema u datim zajednicama koje vrlo često ostanu zanemarene. S obzirom na višestruku diskriminaciju Romkinja, jedna diskusija će biti organizovana i u romskom naselju. U organizaciji javnih diskusija će učestovati i organizacije iz navedeni gradova.

S ciljem da se „glas“ žena iz manjih lokalnih zajednica koje svakodnevno trpe ili su pretrpjele bilo koji oblik diskriminacije, nasilja i/ili kršenja ljudskih prava, čuje i bude motivacija drugim ženama kako se nositi sa svakodnevnim kršenjem ženskih ljudskih prava. Fondacija CURE će od januara raditi na mapiranju, prikupljanju i sažimanju ličnih priča i portreta žena kako bi iste bile dostupne široj javnosti kroz publikaciju i  fotografije koje će se promovisati kroz dostupne on-line platforme.